SVU-rapporten om flexibla foder ligger klar

Publicerad: 17 september, 2021

Under projektets gång har flera andra personer utanför referensgruppen, bland annat hos Svenskt Vatten, haft synpunkter och kommit med råd. Vi är mycket tacksamma för det engagemang som så många har visat under projektet, skriver författarna av SVU-rapporten.

Under projektets gång har flera andra personer utanför referensgruppen, bland annat hos Svenskt Vatten, haft synpunkter och kommit med råd. Vi är mycket tacksamma för det engagemang som så många har visat under projektet, skriver författarna av SVU-rapporten.

FLEXIBLA FODER: Den här veckan får Svenskt Vattens medlemmar ta del av SVU-rapporten ”Flexibla foder – kunskapsöversikt och statusbedömning av driftsatta foder”. Författare är Love Pallon, Erik Marklund och Olle Persson från RISE, samt Thomas Johansson, Renovera VA i Väst AB. Inte minst inom den schaktfria branschen är intresset stort för vad rapportens tester och analyser kommer fram till, men den ger också råd för upphandlingar.

Så här skiver författarna i sammanfattningen:

”Flexibla foder är den mest använda metoden för renovering av avloppsledningar i Sverige. Tekniken är ett viktigt inslag för ökad ledningsförnyelse eftersom ledningsnätet börjar bli ålderstiget. Schaktfri ledningsrenovering genom platshärdade flexibla foder är en kostnadseffektiv och miljömässigt fördelaktig metod. Projektet har provat upp till 25 år gamla driftsatta rördelar. Rapporten beskriver resultaten och ger förslag och exempel på metoder för kvalitetssäkring samt råd för upphandling.”

 

Få undersökningar har gjorts

”Det går snabbt och smidigt att installera flexibla foder, och koldioxidavtrycket blir betydligt lägre än vid schaktning och nyanläggning. Metoden baseras på att en strumpa av hartsimpregnerad textil- eller glasfiberväv förs in i det befintliga röret och härdas till ett nytt rör inne i det gamla röret med hjälp av varmt vatten, ånga eller UV-ljus. Valet av harts, bärarmaterial samt fiberarmering påverkar de slutliga mekaniska egenskaperna. En bra uthärdning är också avgörande för fodrens prestanda och livslängd. 

Trots att tekniken är väl etablerad har få undersökningar gjorts av hur flexibla foder åldras i de svenska ledningsnäten, och det finns fortfarande vissa brister i hur marknaden fungerar när det gäller upphandling och kontroll.”

 

Testat driftsatta rördelar

”Projektet har därför testat och analyserat gamla driftsatta rördelar för att öka förståelsen. Rördelar från 25 stycken flexibla foder i befintliga avloppsledningsnät i sju kommuner i Götaland och Svealand levererades till projektet för analys. Det äldsta var installerat 1994 och det yngsta 2019. För att bedöma nuvarande fysikaliska egenskaper gjordes analyser med bland annat en termisk metod (DSC), infraröd spektroskopi och optisk mikroskopering. Den mekaniska utvärderingen utfördes genom provning av bland annat böjstyvhet och ringstyvhet. 

Ringstyvheten var god för de flesta av fodren. Den kemiska beständigheten var generellt sett god, och de flesta av fodren verkade vara väl bevarade trots många år i drift. Ett antal foder hade tecken på materialförändringar från tiden i drift och defekter som kan kopplas till tillverkning och/eller installation. De tydligaste förändringarna var avsaknad av harts och vitning av godset.”

 

Råd för upphandling

”Utifrån erfarenheter, resultat och litteraturstudier har projektet tagit fram råd för upphandling av flexibla foder. Fodren har flera lager med olika egenskaper och funktion. Det innebär att det krävs extra noggrannhet vid upphandling och provning av produkten. Entreprenörens kompetens är oerhört viktig. Vid kravställning och kvalitetssäkring är det ringstyvhet som bör vara den viktigaste parametern eftersom den avgör hur väl ett foder motstår extern belastning. Kvalitetssäkringen har hittills inte genomförts på det sätt som Svenskt Vatten rekommenderade i sin publikation P101 från 2010. Det kan bero på begränsade resurser eller bristande kompetens hos beställare. 

Den övergripande slutsatsen är att installation av flexibla foder är ett hantverk som kräver kompetent personal, noggrannhet och erfarenhet för att resultatet ska bli bra.”

Rapporten har skrivits av en arbetsgrupp inom RISE Research Institutes of Sweden AB och Renovera VA i Väst AB. Arbetet har pågått under perioden maj 2018 till januari 2021. Referensgruppen har bestått av representanter från 4S Ledningsnät (Kretslopp och Vatten samt SVOA), Aarsleff Rörteknik AB, NCC NoDig, Avloppsrallarna AB, InPipe Sweden AB, Svenskt Vatten AB, Trafikverket, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) samt Oslo VAV. 

 

Fotnot: SSTT Redaktion återkommer med uppföljningar av rapporten och kommentarer från aktörer inom den schaktfria branschen. Rapporten blir efter tre månader fritt tillgänglig för alla att ladda ned från Vattenbokhandeln.

 

Tidigare SSTT-artiklar i ämnet:
Tredjepartskontroll en metod för kvalitetssäkring
Publicerad: 27 maj, 2019

Erfarenheterna från RISE formuleras efter sommaren
Publicerad: 1 juni, 2020

Forskningsprojektet om flexibla foder klart vid årsskiftet
Publicerad: 7 september, 2020

RÖK: Därför behövs forskning och utveckling
Publicerad: 24 mars, 2021

 

Jan Bjerkesjö