Tredjepartskontroll en metod för kvalitetssäkring

Publicerad: 27 maj, 2019

Om kvalitetssäkring via tredjepart diskuterade en panel som bestod av Olle Persson och Erik Marklund från RISE, Fredrik Johansson Kretslopp och vatten Göteborg, Tomas Helenius Värmdö kommun, Stefan Indahl Aarsleff samt Jan Lindström Inpipe. Foto Odd Borgestrand

Om kvalitetssäkring via tredjepart diskuterade en panel som bestod av Olle Persson och Erik Marklund från RISE, Fredrik Johansson Kretslopp och vatten Göteborg, Tomas Helenius Värmdö kommun, Stefan Indahl Aarsleff samt Jan Lindström Inpipe. Foto Odd Borgestrand

Hur ska ledningsägare känna trygghet i att ställa krav på produkter och tjänster? Och hur ska VA-ledningar som läggs från år 2020 förväntas ha en livslängd på 100-150 år? Ja, en metod för kvalitetssäkring är tredjepartskontroll. På NoDig-konferensen presenterades ett forskningsprojekt från RISE samt erfarenheter från Tyskland, som är framstående inom området.

Flexibla foder har under 30 år varit en av de mest utnyttjade metodgrupperna bland de schaktfria metoderna. Mycket har hänt under dessa decennier och sedan ifjol pågår ett treårigt forskningsprojekt av RISE, Research Institutes of Sweden, där man går på djupet i tekniken i Sverige.

Olle Persson, biträdande sektionschef på RISE, inledde programpunkten med att informera om projektet flexibla foder som pågår 2018 - 2020. Forskningsprojektet innebär bland annat provnings av driftsätta rör, där man gräver upp gamla rör som är tio till 25 år gamla. Projektet innehåller metod för kvalitetssäkring. I referensgruppen sitter bland annat Oslo VAV, 4S och svenskt vatten och de rör som kommer att testat kommer från Aarsleff, Avloppsrallarna, Inpipe och NCC.

Framstående inom området
Tyskland har sedan länge varit framstående inom området av att göra materialtester och Andreas Haacker från Siebert+Knipschild GmbH, gav en presentation av den testning av CIPP-system, cured-in-place pipe, härdat rör som företaget stått för sedan 1983. Processen går till så att företag anmäler sin produkter till testning för att få en certifiering,  i det här fallet en Ü-symbol, som ska borga för kvalitetssäkring. Siebert+Knipschild GmbH utsätter rör för belastningar för att se när en skada uppstår och vad som orsakat den.

Men det är en certifiering som även beror på kvaliteten i själva tillverkningsdelen. Resultatet kan nämligen bli helt olika beroende på om produkter tillverkats i olika länder. Tyskland är även i det här fallet lite av en garant för hög kvalitet. Tillförlitligheten för CIPP har ökat i Tyskland i takt med att marknaden ökar och ca 15 000 prover passerar nu testningen. Marknaden för underhåll och förnyelse i Tyskland beräknades 2018 utgöra 4 miljarder euro.

RISE har 2 700 forskare
Tidigare Innventia, SP och Swedish ICT gick samman och bildade RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. Forskaren Erik Marklund gjorde en presentation av institutet, som idag har 2 700 anställda, varav de flesta forskare. Bland dessa finns 30 disputerade forskare. Omsättningen ligger på 3,1 miljarder och institutet ägs till 100 procent av Näringsdepartementet.

RISE erbjuder ett 100-tal testbäddar där nya idéer och tjänster testas, som exempelvis kompostirör. Frågan är vad som degraderar egenskaperna och påverkar livslängden.

- Tillverkningskvaliteten är mycket viktig för att nå bra beständighet.

När det gäller projektet med flexibla foder kommer totalt knappt 30 rör att driftutsatta foder att testas. Provberedningen inleds med att rören kapas och att man får bitar av jämn tjocklek inför testproceduren. Även här vill man få fram var och hur röret går sönder.

Nordiskt samarbete
Olle Persson informerade om Nordic Poly Mark och kvalitetsmärket Nordic Poly Mark och INSTA-CERT certifieringsordning för plaströr.

Nordic Poly Mark är ett frivilligt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter. Frivillig produktcertifiering innebär att en tillverkare förbinder sig att följa en certifieringsordning som fastställts av ett fristående certifieringsorgan. Om tillverkaren uppfyller kraven får tillverkaren märka produkten med det kvalitetsmärke som är kopplat till certifieringsordningen, t ex INSTA-CERT/Nordic Poly Mark. I andra länder i Europa finns liknande certifieringssystem som INSTA-CERT/Nordic Poly Mark.

Provningsomfattning, provningsfrekvens och kravnivå kan skilja mellan olika nationella kvalitetsmärken och de olika frivilliga kvalitetsmärkena är därför inte alltid likvärdiga.

Nordic Poly Mark är anpassat för att uppfylla de nordiska brukarorganisationernas krav på plaströr och motsvarar i princip kravnivåerna för de tidigare nationella kvalitetsmärkena i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

På produkter som är märkta med Nordic Poly Mark har tillverkarna förbundit sig att utföra en löpande tillverkningskontroll av produkten och att låta sig övervakas av en oberoende provningsanstalt, alltså tredjepartskontroll. 

I nuläget för flexibla foder på den svenska marknaden gäller att fodertillverkare och entreprenörer gör egenkontroller, men frågan är om ledningsägaren kan lite på processen.

- Är detta nog som kvalitetssäkring? Är det rättvist? Har vi en rimlig lägstanivå? frågade Olle Persson retoriskt.

Paneldebatt
För att försöka få svar på dessa frågor fick Olle Persson och Erik Marklund ta plats i en paneldebatt tillsammans med Fredrik Johansson, Kretslopp och Vatten Göteborgs stad, Tomas Helenius, Värmdö kommun och SSTT:s ordförande i svenska arbetsgruppen, Stefan Indahl från Aarsleff och Jan Lindström från Inpipe.

Det här är ett viktigt samtal om kvalitetssäkring, konstaterade Tomas Helenius och det är vad ledningsägaren vill ha. Stefan Indahl sade sig ha väntat på det här i 30 år och längtat efter en spelplan med samma regler. 

- Vi har levt många år på en marknad och där mycket har sagts genom åren. Nu kan vi äntligen luta oss mot den vetenskap som kommer fram genom Olle, Erik och Andreas. Det blir mindre snack och mer verkstad, konstaterade Stefan Indahl.

- Diskussionen är viktigt och vad alla inblandade parter strävar efter, nämligen kvalitet, menade Jan Lindström. Jag som leverantör ska leverera vad ledningsägaren beställt, men här gäller det även att blanda in installatören så att ledningsägaren ska kunna följa upp sin beställning.

Certifiering är viktig för ledningsägaren, menade Tomas Helenius, men det saknas normer i vissa delar om vad som ska certifieras. Här måste ledningsägaren få ta plats för att få fram en kravställning som levererar vad som beställs.

Jan Lindström menade att mycket redan finns, att tillverkaren följer ISO-standard. Han trodde mer på att problemet ligger i sista steget, med installatörer som använder halvfabrikat med följden att uppföljande kontroll försvåras.

Tomas Helenius menade att en tredjepartskontroll är ett litet steg. För att en ledningsägare ska känna sig trygg krävs kontroller och framför allt kontroller med tyngdpunkten på tillverkningen.

- Allt man kan standardisera är bra. Ledningsägare kan se utvecklingen när man går ner och reparerar vad som gick fel och varför. Den kunskapen måste vi få etablera i forskningen och tillverkningens utvecklingsprocess.

Att SSTT kan bidra till en positiv utveckling är helt klart, inte minst bidra med beställarkompetens och att samma krav på regler gäller i Skandinavien.

En tredjepartskontroll kan vara en väg att nå trygghet för ledningsägare, menade Arnhild Krogh från Norsk Vann, men det är inte enda svaret. Många känner sig osäkra på efterkontrollen att beställaren verkligen fick vad man ville. Magnus Bäckström från Svenskt Vatten tyckte att diskussionen som förs är bra, men frågan är hur man ska få ut den till ledningsägare som inte är så resursstarka att man klarar kontrollen. Här kan förstås Svenskt Vatten hjälpa till och det är viktigt att diskussionen fortsätter.

På frågan om var vi är om fem år så trodde Tomas Helenius att vi kommit långt när det gäller att få in trygghetskänslan för ledningsägare och likaså att kompetensen höjts. Stefan Indahl trodde att tekniken tagit ytterligare steg framåt och Fredrik Johansson trodde att det kommit fram en kurs för att få ut kunskapen i ämnet. 

 

Läs även Förnyelse med platshärdade flexibla foder - erfarenheter & framtida utveckling

Läs även Framtidens hållbara VA-ledningssystem

Andreas Haacker från Siebert+Knipschild GmbH, gav en presentation av den testning av CIPP-system, som företaget stått för sedan 1983. Foto Odd Borgestrand

Andreas Haacker från Siebert+Knipschild GmbH, gav en presentation av den testning av CIPP-system, som företaget stått för sedan 1983. Foto Odd Borgestrand

Jan Bjerkesjö