Stadgar

antagna den 27oktober 1989,
reviderade vid årsmöte den 13 mars 1991, 
jämte styrelsemöte 30 maj 1991 
reviderat vid årsmötet den 20 mars 1997, 
jämte årsmöte den 19 mars 1998, 
reviderade årsmöte den 29 maj 2002 
jämte årsmöte den 8 maj 2003
reviderade årsmöte den 9 juni 2011
jämte årsmöte den 17 april 2012
reviderade årsmöte den 20 maj 2016
jämte extra årsmöte den 20 maj 2016

Scandinavian Society for Trenchless Technology, SSTT

1. Namn
Föreningens namn är:
Skandinaviska föreningen för schaktfritt ledningsbyggande, SSTT i Sverige och Norge.

På engelska: 
Scandinavian Society for Trenchless Technology, SSTT, in Sweden and Norway.

2. Mål och inriktning

• att främja forskning om och utveckling av schaktfritt ledningsbyggande i Skandinavien. 

• att följa och sprida information om teknik för att schaktfritt anlägga och förnya infrastruktur i mark. 

• att föra ut information till samhället så att fördelarna vid schaktfritt ledningsbyggande utnyttjas och utvecklingen stimuleras.

3. Verksamhet 

Föreningen är ideell och opolitisk samt verkar främst genom:
• att arrangera möten med föredrag, diskussioner, utställningar och studiebesök
• att sammanställa, diskutera och publicera rön och erfarenheter i Skandinavien och utomlands
• att samarbeta med International Society for Trenchless Technology, London

4. Säte 

Föreningen har sitt säte i Landvetter.

5. Verksamhetsår 

Verksamhetsåret omfattar kalenderår.

6. Medlemmar

Föreningens medlemmar utgörs av:
• Juridiska personer
• Personliga medlemmar
• Hedersmedlemmar, dvs personer som utmärkt sig genom synnerligen framstående insatser inom föreningens verksamhetsområde eller på annat förtjänstfullt sätt
främjat föreningen.
• Hedersmedlem utses av årsmötet efter enhälligt förslag från styrelsen.

7. Rösträtt 

Varje medlem har en röst. För juridisk medlem utövas rösträtt av den som utsetts av respektive organisation. Personlig närvaro fordras vid röstning.

8. Medlemsavgifter 

Juridiska och personliga medlemmar erlägger årsavgift vars storlek för nästkommande år fastställs vid årsmötet.
Hedersmedlem erlägger ej avgift.
Erläggs inte fastställd årsavgift före juni månad upphör förmånerna som medlem. Har medlemsavgiften inte erlagts före årets utgång anses utträde ur föreningen ha skett.

9. Styrelse 

Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse av 8 personer som består av:
• Ordförande
• Vice ordförande
• Sekreterare
• Kassör
• Ytterligare 4 ledamöter
• 2 Suppleanter från varje land som kan gå in vid behov

Ordförande väljs för 1 år, övriga ledamöter för 2 år. 

Ordförande och ledamöter utses vid årsmötet. 

Styrelsen ska bestå av 4 svenska och 4 norska ledamöter. 

Minst 4 av de 8 ledamöterna ska också vara medlemmar i de nationella arbetsgrupperna.

Det eftersträvas att styrelsens sammansättning är så bred som möjligt med representation från konsulter, entreprenörer, leverantörer och byggherrar.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant som enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, såsom styrelseledamot för tiden intill nästa årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller på begäran av 3 ledamöter, minst 3 gånger per år.

För beslutsmässighet fodras att minst 4 ledamöter är närvarande och minst 1 från varje land.

Suppleanter kan delta i styrelsemöten som observatörer utan beslutsrätt.

Styrelsen har möjlighet att adjungera valfria personer till styrelsemötet.

Adjungerad person har ej rösträtt. 

Styrelsen skall avge årsberättelse. 

Ordföranden företräder föreningen, leder styrelsens sammanträden, tillser att fattade beslut verkställs.

Sekreteraren för protokoll vid föreningsmöten och styrelsesammanträden, ombesörjer föreningens skriftväxling och vårdar föreningens handlingar, utom värdehandlingar.

Kassören handhar föreningens penningmedel och värdehandlingar samt dess räkenskaper.

Då styrelseledamot eller annan medlem av föreningen representerar föreningen, äger styrelsen besluta om ersättning för eventuella utgifter.

Handling som utfärdas i föreningens namn skall undertecknas av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren eller kassören, var för sig.

Styrelsen tar fram budget för innevarande år som godkänns på årsmötet.

Nationella arbetsgrupper upprättas i respektive land.

10. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordföranden i förening med ytterligare en styrelseledamot.
Löpande förvaltningsåtgärder som ryms inom budget tecknas av ordförande i styrelsen eller ordförande i respektive nationell arbetsgrupp.

11. Revision 

Föreningens förvaltning och räkenskaper under verksamhetsåret skall granskas av två revisorer, valda för tiden till nästa årsmöte. En revisorssuppleant skall finnas. Det åligger revisorerna att överlämna revisionsberättelse till årsmötet.
Räkenskaperna jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning m.m. skall
tillhandahållas revisorerna senast 3 veckor före årsmötet.

12. Valnämnd 

Valnämnden skall bestå av två ledamöter (och vara en från vardera land), varav en sammankallande, och utsedd bland de personliga medlemmarna.
Det åligger valnämnden att förbereda och föreslå val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleant.

Valnämnden skall eftersträva att ge styrelsen en sådan sammansättning, att den så allsidigt och rättvist som möjligt representerar skilda grupper och intressen inom föreningen och jämväl skilda geografiska områden inom Skandinavien.

13. Årsmöte
Årsmöte avhålls under första halvåret varje år.
Följande ärenden skall därvid behandlas:
1. Fråga om årsmötets behörighet.
2. Justering av röstlängd.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
4. Val av två justeringsmän att jämte årsmötets ordförande justera protokollet.
5. Styrelsens årsberättelse.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av ordförande.
9. Val av övriga styrelseledamöter.
10. Val av revisorer och revisorssuppleant.
11. Val av valnämnd.
12. Verksamhetsprogram för innevarande år.
13. Fastställande av budgeter för innevarande verksamhetsår.
14. Fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret.
15. Ärenden, vilka av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
16. Motioner, vilka anmälts till styrelsen 3 veckor före utlyst årsmöte.
17. Övriga frågor.

14. Extra föreningsmöte 

Extra föreningsmöte hålles då styrelsen så beslutar eller då minst 20 % av föreningens medlemmar skriftligen hemställt därom hos styrelsen. Vid extra föreningsmöte får inte andra ärenden behandlas än de som angivits i kallelsen till mötet.

15. Möteskallelse 

Kallelse till årsmöte och till extra föreningsmöte skall tillställas medlemmarna senast 4 veckor i förväg.

16. Beslut 

Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering, öppen eller, om så begärs, sluten. Vid votering bestämmes utgången utom i frågor som anges i § 17 och 18 genom enkel majoritet.

Om vid öppen votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal skall det förslag gälla, som biträdes av ordföranden. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Fråga av ekonomisk natur eller om stadgeändring som inte upptagits på årsmötets föredragningslista, får endast tas upp om närvarande röstberättigade medlemmar enhälligt biträder detta.

17. Stadgefrågor 

För godkännande av stadgeändringsförslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar, vid två på varandra följande möten varav det första är årsmöte. Sekreteraren är ansvarig för att stadgarna vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.

18. Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning sker genom sluten omröstning i samma ordning som förslag om stadgeändring enligt § 17.
Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrifter om användning av föreningens tillgångar, och skall med bestyrkt avskrift av protokoll i ärendet omedelbart
delges ISTT.