SSTT Strategi

Klimatförändringar, miljö-och klimatpåverkan är några av de nyckelord som kommer att sätta en tydlig prägel på hur SSTT kommer att utvecklas under strategiperioden.

SSTT kommer under perioden att aktivt arbeta för att NoDig metodernas uppenbara fördelar i miljösammanhang är styrkta och kommer att kommuniceras så brett och effektivt som möjligt.

NoDig metoder och deras användningsområde är väl etablerad i tekniska termer. Det finns fortgående utveckling på området, vilket ger ett permanent behov av ett aktivt nätverk för kunskapsutbyte. En uppgift som SSTT kontinuerligt måste lyfta på ett effektivt, objektivt och ansvarsfullt sätt.

Den största strategiska utmaning under perioden är fokus på miljön. SSTT ska stödja och visa på NoDig metodernas tydliga miljövinster, och den kunskap måste förmedlas till avsedda mottagare. Alla former av kommunikation och presentation bör utvärderas och anpassas så att den blir effektiv.

De strategiska utmaningarna för SSTT under de kommande fem åren är grundlagt av de tre nationella arbetsgrupper på seminariet i januari 2010. Strategin bygger på material från seminariet. Strategin beskriver de tre viktigaste strategiska områdena och i bilaga 1 konkretiseras varje utmaning med förtydligande av målet. Strategin genomförs och anges i de särskilda handlingsplaner. Dokument från januariseminariet utgör arbetsunderlag för strategin och används som bakgrundmatteria för de specifika handlingsplanerna.

Vision

SSTT kommer att bidra aktivt till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Mission

SSTT kommer att hjälpa till att bevara, underhålla och utveckla de nordiska ländernas stora investeringar i infrastruktur med minimal miljöpåverkan, resurs-och olägenheter för omgivningen i allmänhet. 

Strategiska utmaningar

Utveckling

SSTT kommer att visa på en synlig miljöprofil och SSTT kommer att stödja teknikutveckling och säkerställa kontrollen av kvaliteten.

SSTT kommer att utveckla en synlig miljöprofil, som stöds av yrkeserfarenhet och avslutade projekt. Under strategiperioden skall det bildas tvärnationella fackgrupper som skall arbeta med att ta fram erfarenhetsmaterial och främja startandet av forsknings-och utvecklingsprojekt.

Kommunikation

SSTT kommer att stärka synligheten

Genom både SSTT:s egna medier - NoDig Info och hemsidan - och genom målinriktad användning av andra medier för att sprida budskapet från SSTT. Redaktören och redaktionen är i fokus och måste vid behov stärkas för att möta denna utmaning. Det kan också vara önskvärt att knyta extern journalistisk hjälp.

SSTT kommer att bidra till utbildning inom vårt intresseoråde.

NoDig-handboken måste revideras och uppdateras. Uppgiften måste utföras av en tvärnationell arbetsgrupp. Handboken bör utformas så att den kan användas för riktade presentationer av NoDig- metoder och undervisning i relevant utbildning. Det skall under perioden arbetas för en diplomutbildning inom NoDig.

SSTT kommer fortsättningsvis att säkerställa utvecklingen av och samarbetet med andra intressenter och branschorganisationer. Vi kommer att identifiera och öka medvetenheten om områden, där intresset för NoDig är eller kan bli aktuella. Eventuellt samarbete med ISTT och övriga "societies" konkritiseras och utvalda områden presenteras och prioriteras.

Organisation

SSTT kommer att säkerställa organisatorisk anpassning till både nuvarande förhållanden och framtida utmaningar. Möjlig kommersialisering av hemsidan förtydligas. Inkomst från en kommersiell webbplats kan öka SSTT intäkter, vilket möjliggör ökad finansiering av verksamheten. Ökade intäkter för projekt är önskvärt, eftersom det ger möjlighet för framtida projekt att avlönade anställda.

SSTT kommer att arbeta för att det finns unga människor i organisationen. Genom riktade insatser öka antalet ungdomar i arrangemang och i SSTT-arbete. Vi måste arbeta för att finna / identifiera unga SSTT-ambassadörer som kan träffa ungdomar i skolor, och med hjälp från företag ordna besök på arbetsplatser, där kan yngre ingenjörerna mötas och dela sina kunskaper om NoDig-området.