Schaktfri ordlista

Här nedan följer en lista med vanliga ord, termer och begrepp som används i vår bransch – schaktfri ledningsförnyelse eller renovering av tryckledningar. Det är både svenska och en engelska termer som vi förklarar. Listan kommer att byggas på successivt.

ISTT NoDig glossary hittar du här

Schaktfria ord Huvudord Förklaring
ABT Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.
AF Administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.
AT-borrning Styrd borrning med ett borrhuvud av typ rullborrkrona som klarar tuffare markförhållanden.
Auger Boring Metod som används för installation av foderrör/skyddsrör under t ex vägar och järnvägar. Metoden innebär att ett rör trycks framåt genom jordmaterialet, samtidigt som jordmassor skruvas ur röret bakåt.
Avlastningsschakt Schakt med syfte att kontrollerat få ut borrmaterial längs borrsträckan som annars skulle kunna orsaka okontrollerade upptryckning (blow-out) av borrmaterial.
AVN Se Slurry maskin, TBM
Befintlig ledning Ledning som kan renoveras med en schaktfri metod.
Bentonit Lera av vulkaniskt ursprung som har tixotropiska egenskaper som används vid schaktfria metoder som tätnings- och smörjmedel.
Betongrörstryckning Se Genompressning.
Blow-out Se Upptryckning.
Borrhuvud Verktyg som skär i marken längst fram på borrlinan, vanligtvis mekaniskt.
Borrhål Hålrum som skapats för att installera ett ledning, rör, rörkanaler eller vajer.
Borrsträng Flera borrör ihopkopplade.
Borrvätska Består till största delen av vatten. Innehåller också bentonit och om behov andra tillsatser såsom polymerer för att ge vatten och jordmaterialet egenskaper för att styrda borrningen ska gå att genomföra.
Borrör Metallrör med syfte att överföra borrvätska och mekanisk roatation från borrmaskin till borrhuvud.
Buckling Utvändig belastning som medför att ringtvärsnitt bucklas.
Böjradie Med styrbara schaktfria metoder kan en produkt under marken installeras med en viss radie. Denna radie anges som böjradie. Maximal böjradie är den minsta radie som borrmetoden eller produkten tål utan att riskera att skada maskin eller produkten.
CBI Cementbruksisolering används för att korrosionsskydda stålledningar.
CCTV, (Closed Circuit Television) Se Rörinspektion.
Cementbruksisolering Se CBI.
Cured-In-Place Pipe (CIPP) Se Flexibelt foder.
Deviation Se Riktningsavvikelse
Draghållfasthet Beskriver hur mycket dragbelastning ett material klarar utan att gå sönder.
e Beteckning av godstjocklek i mm hos plaströr
E-modul Beskriver med ett siffervärde ett materials hållfasthet vid olika typer av tester. Desto högre E-modul ett material har desto starkare kan man anse det vara. Omsatt till praktik för flexibla foder så blir material med hög E-modul tunnare vid en given SN-klass än material med lägre E-modul.
Earth Pressure Balance Machine (EPBM) Typ av microtunneleringsmaskin där ett mekaniskt tryck appliceras på materialets framsida och som kontrolleras for att skapa korrekt motvikt till marktrycket för att undvika hävning eller sänkning. Termen används vanligtvis där trycket kommer från huvudpresstationen i startgropen eller för system där den primära motvikten till marktrycket understöds av komprimerad borrvätska eller slam.
Elektrosvets Fogning av plaströr med uppvärmning av plaströrets yttersida och sammanfogning med mantel.
Filterkaka Ett tunt lager av bentonit på borrhållsvägarna som förhindrar borrvätska att tryckas ut i den ursprunliga jorden.
Flexibela foder En mjuk produkt som med olika metoder förs in i en ledning som ska renoveras och blåses upp och därefter härdas på plats och skapar en ny ledning i ledningen. Produkten kan vara uppbyggd på en rad olika sätt och av olika material beroende på behov och leverantör. Produkter och metoder som används för att schaktfritt renovera, reparera eller förnya olika typer av ledningar som ligger i marken genom att med olika metoder föra in och härda ett mjukt foder som sedan bildar ett rör i röret. Vissa begrepp används också vid åtgärder inuti byggnader.
Flöde i rörledning Flödet i en sjävfallsledning är beroende ledningens innerdiameter, ledningens lutning och ytans råhet. Även skarvar och andra ojämnheter påverkar flödet.
Flödesarea / Tvärsnittsarea Den cirkulära arean på ett rörs insida där mediat kan transporteras eller ledningar kan installeras.
Flödeskapacitet Det maximala flöde som kan passera genom en ledning, uttrycks ofta om l/s. Kapaciteten påverkas enkelt beskrivet av ledningens innerdiameter/tvärsnittsarea, ytans råhet och ledningens lutning samt förekomst av skarvar.
Fogtätning Se kemisk stabilisering
Framdrivningshastighet Hastigheten för utförandet av installation under marken. Enheter är vanligen mm/minut eller m/dag.
FU Förfrågningsunderlag.
Förankring Konstruktion som förhindrar att ledningar försöker förflytta sig.
Förberedande arbeten Den del av ett projekt, vanligen före renoveringsarbete, som inkluderar förberedande rengöring och intern inspektion.
Förberedande rengöring Intern rengöring av rör, speciellt avloppsrör, innan inspektion. Vanligen med vattenspolning och borttagning av material där så är nödvändigt.
Genompressning Metod för direktinstallation av rör bakom en skärmmaskin genom att hydrauliskt eller med annan idragningsform från drivschakt så att rören bildar en fortsatt ledning i marken.
Genompressningsbara rör Rör designade för användning vid genompressning
Genompressningsmetod med stötning Metod där röret dras genom marken utan mekanisk utgrävning av materiel framtill på röret.
Grouting Används för att fylla håligheter och eller för att förbättra egenskaperna i marken, tex bärighet. Materialet som används kan vara cementblandningar eller andra kemiska blandningar. Se även kemisk fyllning.
Grundvattenpelare Benämning för att beskriva hur högt ovan ledningens hjässa som grundvattenytan ligger. För dimensionering uttrycks det i meter(m) och ger det grundvattentryck som ledningen utsätts för.
Grundvattentryck Den långtidsbelastning som uppstår på ledningen från trycket av omgivande grundvatten. Desto högre grundvattennivå ovan röret desto högre belastning. Om man inte känner till grundvattennivån antar man att den är densamma som markytan. Benämns ibland också grundvattenpelare. Är tillsammans med jordlast oftast dimensionerande faktor för val av flexibla foders ringstyvhet.
Hatt En produkt som används för att täta genomföringar vid servisledningar efter att ett flexibelt foder monterats i huvudledningen och man därefter med hjälp av robot fräst upp det flexibla fodret för anslutande servisledningar. Produkten ser ut som en hatt, därav namnet.
Hinder Ett objekt som ligger helt eller delvis i vägen och som förhindrar fortsatt borrning/tryckning.
Horizontal Directional Drilling (HDD) Se Styrd borrning.
Härdningshastighet Den hastighet med vilken ett UV-ljuståget med en viss uteffekt ska dras genom det flexibla fodret för korrekt härdning. Hastigheten varierar beroende på hur många watt ljuståget har samt fodrets väggtjocklek och diameter. Korrekt hastighet för olika kombinationer anges av leverantören av foder. Hastigheten ska loggas kontinuerligt för kvalitetskontroll.
Härdningstid Den tid det tar för att härda ett flexibelt foder, relateras oftast till värmehärdade foder. För UV-härdade foder används oftast begreppet härdningshastighet.
Icke strukturell renovering Metoder som förlitar sig på den befintliga ledningens hållfasthet.
Indragning av flexibelt foder En metod där man med hjälp av vinsch och linor drar det flexibla fodret på plats in den ledning som ska repareras.
Infodring kontinuerliga rör Metod där en ihopsvetsat plastledning som lika långt som den befintliga ledningen dras in i den befintliga ledningen. Spalten mellan gammal och ny ledning kan fyllas med cement.
Infodring med rörsegment Metod där rörsektioner tillverkade av minst två bitar med både längsgående och runtomgående skarvar monteras inuti den befintliga ledningen.
Infodring med slang Metod med en löst anpassad, förstärkt slang för att åstadkomma en rörfodring så att vätskor kan transporteras under tryck.
Infodring med spirallindat rör Liningmetod med en profilerad remsa spiralformad för att forma ett nytt rör inuti den befintliga ledningen.
Ingångs- utgångsvinkel Vinkel till markytan där borrhuvudet går in eller ut ur marken genom att forma pilotborrhålet i ett guidad/styrt borrsystem.
Injektering Se Grouting.
Innerfolie En tunn plastfolie som ligger på insidan av det flexibla fodret för att skydda och hålla kvar den ohärdade flytande termoplasten. Skyddar mot föroreningar, vatten och annat. Innerfolien skyddar också utrustning som ska föras in vid härdning av det flexibla fodret.
Invrängning av flexibelt foder En metod där man med tryckluft eller vatten, vränger in ett avigt flexibelt foder in i den ledning som ska renoveras.
Jordlast Den långtidsbelastning som uppstår på ledningen från trycket av omgivande jord. Desto djupare desto större last uppstår. Tillsammans med grundvattentryck oftast dimensionerande faktor för val av flexibla foders ringstyvhet.
Jordraket Metod att skapa borrhål genom att använda en pneumatisk eller hydraulisk hammare i fodring, vanligtvis torpedformad. Termen kopplas vanligtvis till icke styrd eller begränsad styrutrustning utan stabila anslutningar till startgropen. Man förlitar sig på markens motståndskraft för framdrivning. Under driften omplaceras jorden men tas inte bort. Ett ounderstött borrhål kan formas i lämplig jord eller ett rör kan dras in eller matas in bakom markförträngningsverktyget. Även linor kan dras in.
Kemisk fyllning Metod för behandling av marken runt en grop eller rör där man använder sig av icke cementerade blandningar. Detta för att lättare möjliggöra installation av en struktur under markplan.
Kemisk stabilisering Renoveringsmetod där en ledningsdragning stängs av mellan två brunnar genom att, på lämpliga ställen, injicera en eller flera upplösta kemikalieblandningar i röret och den omkringliggande jorden och på så sätt framkalla en kemisk reaktion. Syftar till att förhindra inläckage. Kan även användas i brunnar.
Kemiska grouting Se Grouting
Kontaktinjektering Metod för att täta sprickor och spalter med övertryck i kontaktzonen mellan exempelvis betong och berg.
Kortrör Metod att lägga att skapa en ny ledning av mindre dimension i den befintliga ledning. Dom korta rören skjuts in i den befintliga ledningen och skapar då en nya ledning. Mellanrummet mellan den nya ledningen och den befintliga ledningen kan injekteras.
Krypfaktor Ett numeriskt värde framtaget genom långtidstester. Krypfaktorn beskriver förenklat ett materials försvagning över tid vid konstant belastning. Olika material har olika krypfaktor. För flexibla foder betyder förenklat att ett foder med hög krypfaktor förlorar mer hållfasthet över tid och således måste ha en högre ringstyvhet(vara tjockare) vid installation än ett flexibelt foder med låg krypfaktor.
Krypning Tidsberoende töjning vid belastning av plastmaterial.
Krökningsradie Radie som tillverkare av ledningsmaterial godkänner att man böjer materialet.
Lining med dolda rör Se Kortrör.
Lining med flexibla foder Se Flexibelt foder.
Lining med rörsegment Se infodring med rörsegment
Lining med spiralskurna rör Se Infodring med spirallindat rör
Ljuståg En kedja av kraftiga UV-lampor vars uppgift är att härda det flexibla fodret. De förs in i det ohärdade flexibla fodret, tänds sedan och dras genom hela fodret med förutbestämd kontrollerad hastighet.
Lokaliserare Ett elektroniskt instrument som används för att lokalisera läge och styrka på elektromagnetiska signaler utsända från en sändarsond i pilotborrhuvudet, på ett markförträngningsverktyg eller från existerande, underjordiska servicepunkter som har aktiverats. Kallas också för walkover.
Långtidstest Olika testmetoder som används för att avgöra ett flexibelt foders förmåga att motstå långtidslaster, 50år. Testet ger en så kallad krypfaktor som beskriver försvagningen över 50 års statisk belastning. Krypfaktorn användas sedan för att räkna ut ett rörs ringstyvhet lång tid, 50år, vilket beskriver vilka långtidslaster, dvs jordlast och grundvattentryck som ett rör förväntas klara i 50 år utan att ovaliseras, bucklas eller kollapsa.
Mantlade pressrör Rör speciellt designade for användning med en mellanplacerad presstation.
Markradar Geofysisk metod för se underjordiska strukturer, håligheter och jordlagerföljder. En radarpuls skickas ned i marken och elektromagnetiska signaler fångas upp och analyseras.
Maskin för jordtrycksbalansering (EPB) Se Earth Pressure Balance Machine
Mellanplacerad mellantryckstation Ett fabrikstillverkat stålskydd med hydraulisk domkraft för drift mellan indragna rör för att åstadkonuna gradvis ökat tryck eller för att omdistribuera trycket på långa rörpressningsdrivningar.
Metod för mellanplacerad genompressning Genompressningsmetod som omdistribuerar kraften genom användning av en mellanplacerad presstation.
MF Mängdförteckning (Oftast med ingående Teknisk Beskrivning (TB)).
Mikrotunnling Mikrotunnelborrmaskin är en styrbar metod för förläggning av nya ledningar. Den kan användas under grundvatten och har inga geotekniska begränsningar. Maskinen styrs efter en laserstråle.
Mixing System Ett system av tankar, pumpar, ventiler som används för att tillverka borrvätska som är anpassad för dom lokala geotekniska förhållandena.
Mottagningsgrop Även kallat ”mottagningsstation” i AMA. Utgrävningen i vilken den gräv- ningsfria utrustningsteknologin används och som kan komma att åter- ställas under installation eller renovering av ett produktrör, rörkanaler eller linor.
Mottargrop Utgrävningen i vilken den grävningsfria utrustningsteknologin används och som kan komma att återställas under installation eller renovering av ett produktrör, rörkanaler eller linor.
Mud Motor Metod för att borra ned i berg och jordmaterial genom att använda vätska under tryck för att driva borrhuvudet.
Ofodrat borrhål Självstöttande borrhål utan fodring eller idraget rör. Kan vara en temporär eller permanent lösning.
Ovalitet Skillnaden mellan maximum och minimum diameter delad med den genomsnittliga diametern på vilket rörtvärsnitt som helst, generellt uttryckt i procent. Rörledningar lagda i mark ovaliseras oftast på grund av yttre laster. Hur stor ovalitet en ledning har påverkar dimensioneringen och valet av ringstyvhet för ett flexibelt foder då formen verkar försvagande. Ovalitet beskrivs förenklat som ihoptryckning i % av ledningens diameter. Om ledningens ovalitet överskrider 10% bör den dimensioners utifrån andra parametrar än vad som används för ringstyvhet.
Overcut Utrymmet som uppstår mellan den installerade ledningen i marken och det borrade hålet.
Paneler Se Infodring med rörsegment
PE Förkortning av Polyeten
PE 100 Siffran är beteckning på materialets hållfasthet, exempelvis PE100-RC klarar av 10 MPa dragspänning vid 20 grader Celsius.
PEM/PEH Sista bokstaven M och H står för densitet på material. M står för mellan och H för hög.
PN Nominell tryckklass. Det invändiga tryck som röret/ledningen klarar av med en minsta livslängd på 50 år. Mäts i bar.
Polyesterplast En typ av termoplast som är vanlig vid produktion av flexibla foder.
Provgrop Schakt som syftar till att lokalisera läget för tex en ledning.
Punktreparation Reparationsarbete på ett rör, i första hand avlopp, på längder kortare än dragningen mellan två närliggande åtkomstpunkter.
Raiseborrning Schaktfri nyläggningsmetod med aktiv styrning. Metod för stora berghål.
Recyclinganläggning Separerar jordmaterialet från borrvätskan så att vätskan kan återanvändas. Det separerade materialet forslas sedan bort.
Rehabilitering Samtliga metoder för återställning eller uppgradering av existerande rörsystem.
Renovering Åtgärder som genomförs för att reparera eller ersätta det som närmar sig slutet av sin livslängd och/eller rutinmässigt ska bytas ut.
Reparation Fysisk åtgärd som vidtas så att den krävda funktionen hos en enhet med feltillstånd kan återställas.
Riktning Planerad och aktuell position, både horisontellt och vertikalt, för produkten (tex ledning) från start till målet.
Riktningsavikelse Avvikelse från planerad riktning/position, både horisontellt och vertikalt.
Ringstyvhet kort tid Beskriver vilka yttre korttids belastningar ett cirkulärt rör klara utan att ovaliseras, bucklas eller kollapsa. Korttidsbelastning är momentana laster till exempel trafiklast och förekommer oftast i kombination med jordlast och grundvattentryck. Uttrycks till exempel som SN2, 2kN/m2 eller 2000N/m2
Ringstyvhet lång tid, 50år Beskriver ett cirkulärt rörs förmåga att motstå yttre konstant last under lång tid utan att ovaliseras, bucklas eller kollapsa. Långtidslast är laster som verkar konstant så som jordlast och grundvattentryck. Uttrycks som till exempel 2kN/m2 50år eller 2000N/m2 50 år.
Ringstyvhet/ Rörstyvhet Ett rörs förmåga att motstå att deformeras i ringtvärsnittet.
Robot Fjärrkontrollerad utrustning med slutet TV-system (CCTV) som huvudsakligen används för punktreparationsarbeten, så som borttagning av hinder, öppning av anslutningar, slipning och återfyllning av defekta områden och injicering med harts i sprickor och hål.
Rymmare Utrustning som används när man vill förstora diametern på ett borrhål. Upprymning kan utföras i flera steg så kallad mellanrymning.
Rörinspektion Inspektionstekniken, som funnits ca 40 år i Sverige. Videokamera monteras på en traktor/robot för att inspektera ledningar invändigt. Resultatet kan visas direkt på TV-skärm och eller dokumenteras. Exempel på användningsområden är rörledningar, ventilationskanaler och andra trånga utrymmen. Minsta dimensionsområde med TV-kamera är ca Ø 40 mm. Uppåt finns inga begränsningar. Med fiberoptisk inspektionsutrustning kan man komma in i utrymmen med 15-20 mm håldiameter.
Rörramning Icke styrbar metod för formandet av borrhål genom att stöta ett stålfoder, vanligtvis öppet i båda ändar, med en slaghammare från en startgrop. Jordlagret kan behöva flyttas med spadborrning, vätskestrålning eller komprimerad luft. I lämpliga markförhållanden kan ett stängt foder användas.
Rörsegment Infodring med rörsegment
Rörtryckning Se genompressning
SDR (Standard Dimensional Ratio) Förållandet mellan rörets ytterdiameter och dess godstjocklek. Ju lägre SDR-tal desto tjockare godsvägg under försättning att rörets ytterdiameter inte förändras.
Segment Infodring med rörsegment
Skydd för jordtrycksbalansering (EPB) Mekaniskt tunneleringsskydd som åstadkommer stor yta för att stötta marken framför skyddet och innefattar vanligtvis ett skruvsteg för att undanröja material under kontrollerade former.
Skyddsrör Skyddsrör används för att dra in en medialedning under tex järnväg eller vägar.
Skärhuvud Verktyg eller system med verktyg på en gemensam bas som gräver ut framme vid borrhålet. Används vanligen vid mekaniska metoder för utgrävningar.
Sköld för genompressning Fabrikstillverkad stålcylinder från vilken utgrävningen sker manuellt eller mekaniskt. Integrerat i skyddet finns kontroller för linan och nivån.
Slamskärm Skydd för jordtrycksbalansering med jordadditiv som underlättar utgrävningen av material.
Slamskärmsmetod Metod där man använder mekanisk tunneleringsskärm med stängd yta som innefattar hydrauliska hjälpmedel för borttagandet av utgrävt material och som balanserar grundvattentrycket.
Sliplining Se infordring med kontinuerliga rör.
Slurry maskin, TBM En teknik inom mikrotunnel där jordmaterialet transporteras bort hydrauliskt. Metod är grundvattenneutral.
Smalspårning Utgrävningsmetod av ett spår upp till 100 mm bredare än ytterdiametern på den ledning som ska installeras.Vanligen används grävhjul eller kedjegrävare.
Smörjning Sätt att reducera friktion antingen runt om rör som dras i eller på ett schakt som sänks ner i marken.
SN-klass Beskriver alltid vilka yttre korttidsbelastningar ett cirkulärt rör klarar av utan att ovaliseras, bucklas eller kollapsa. Till exempel betyder SN2 att röret klarar en kort yttre belastning av 2000N/m2 eller 2kN/m2. Korttidsbelastning är momentana laster, t.ex. trafiklast och förekommer oftast i kombination av jordlast och grundvattentryck.
Sond Sond i borrhuvudet som sänder en radiosignal till markytan där en mottagare fångar upp signalen. Via mottagren kan borrhuvudets läge, lutning och djup fås fram.
Spalt Spalt är det mellanrum som alltid bildas mellan befintlig ledning och den installerade ledningen vid renovering. Spaltens storlek beroende på material och installationsmetod. Efter installation kan spalten för visa metoder fyllas med tex cementbruk, se kontaktinjektering.
Spirallindat rör Se Infodring med spirallindat rör
Spolrör Roterande borrör med större diameter än pi­lotborren och placerad runt pilotborren och med styrkant som inte går ända fram. Syftet är att skapa stadga för borröret för att upprätthålla styrkontrollen över långa borrar, att reducera friktion mellan borrlinan och jorden och att åstadkomma cirkulation av leran.
SS-EN ISO 11296-4 2018 Europeisk standard som fastställer krav och testmetoder vid infodring av ledningar med flexibla foder. Används tillsammans med SS-EN ISO 11296-1 och P101.
Stabilisering Se Kemisk stabilisering
Standardstorlek Storlek på rör eller schakt som används för att definiera intern arbetsdiameter.
Startgrop Utgrävningar varifrån utrustning för schaktfri teknologi utgår för installation eller renovering av rör, rörkanaler eller linor. Det kan involvera stödvägg för att fördela belastningsreaktioner i marken.
Strukturell renovering Den nya renoverade ledningen är inte beroende av den befintliga ledningens hållfasthet.
Strumpa Se flexibla foder.
Stumsvets Fogning av plaströr genom uppsmältning av material i längdled och sammanfogning.
STVF Sveriges TV-inspektionsföretags Förening bildades år 1989, i syfte att tillvarata medlemmarnas intressen inom områden som berör ekonomi, juridik, teknik och marknadsföring vad avser rörinspektion. 2003 upphörde STVF som förening och blir en intressegrupp i SSTT. STVF står nu för Sveriges TV-inspektions Företag. STVF ingår i den Skandinaviska föreningen SSTT.
Styrd borrmaskin En borrmaskin som installerar ledningar genom att först borra ett pilothål i rätt läge som sedan ryms upp till önskat storlek för att rymma ett eller flera mediarör.
Styrd borrning Styrbar metod för installation av rör, rörkanaler och linor i en grund utgrävning där man använder sig av ytlig borrrigg. Huvudsakligen gäller termen korsningar i stor skala där ett vätskefyllt pilotborrhål borras utan rotering av borrlinan. Detta borrhål förstoras sedan av ett spolrör och brotsch till den storlek som krävs för produktröret. Önskad vinkling under pilotborrningen sker genom placering av en delböj.
Styren Ett ämne som ingår i termoplaster som lösningsmedel och beståndsdel. Vid härdning förbrukas majoriteten av styrenet genom en kemisk reaktion. Styren luktar kraftigt, människan upplever det som väldigt störande redan vid låga och ofarliga koncentrationer. Vid högre koncentrationer kan det framkalla symtom så som sveda i ögon, huvudvärk och illamående. Störs man av doften bör man avlägsna sig om möjligt. Styren bryts ned i luften av fria radikaler varför det är bäst att vädra ut det om det kommit in i byggnader. Styren är ej vattenlösligt men kan vid utsläpp skada vattenlevande organismer.
Stödvägg En vägg i startgropen med syfta att kunna ta upp sprida ut krafterna mot schaktväggen som uppkommer vid användandet av metoder.
Svenskt Vatten P101 En publikation från Svenskt vatten som behandlar en rad aspekter gällande användning, dimensionering och installation av plastledningar.
Swagelining Se formpassat rör. Detta är ett registrerat varumärke tillhörande BG plc.
Sänkbrunn Större brunn av betongsektioner om sänks/trycks ner till önskat djup genom invändig urschaktning. Används vanligen som start- och mottagningsbrunn vid rörtryckning eller mikrotunnling.
Sättning Process där marken kan flytta sig vilket förorsakar en sänkning av ytan.
Termoplast Oftast används polyester, i vissa fall vinylester vid tillverkning av flexibla foder. Används i flytande form och binder ihop armeringsmaterial och skapar styrka eller bygger upp tjocklek för att skapa styrka beroende på produktens konstruktion. Plasten härdas med värme eller UV-ljus när det flexibla fodret har förts in i ledningen som ska repareras.
Tillbakadragning Den del av den guidade eller styrda borrarbetet där borrlinor dras tillbaka genom borrhålet till införingsgrop eller ytriggen, vanligtvis genom att installera produktröret samtidigt.
Tillbakadragningskraft Se Dragkraft.
Tillflöde Vatten som rinner in i avloppssystem och anslutningsledningar.
Totalentreprenad Entreprenören ansvarar för projekteringen och utför arbetet på uppdrag av beställaren.
Trafiklast Den last som uppstår ner i marken när ett fordon passerar. Betydelsen av trafiklasten för dimensionering avtar snabbt med djupet och i normalfallet för avloppsledningar i Sverige är den sällan dimensionerande faktor. För ytligt liggande ledningar kan den ha väldigt stor betydelse för dimensioneringen och valet av SN-klass.
Trepunktsböj Förenklat beskrivet en testmetod som används för att avgöra ett materials korttids E-modul. Används ofta vid kvalitetskontroll av provbitar från installerade flexibla foder. För mer information se ISO 12296-4 2018.
Tunnelborrmaskin En maskin som gräver ut en tunnel genom att gräva ut ytan till full storlek i ett arbetssteg.
TV-inspektion Se Rörinspektion.
Upptryckning Upptryckning av borrmaterial längs borrsträckan.
Utförandeentreprenad Beställaren utfört projekteringen, entreprenör utföra arbetet som framgår av handlingarna
Utility Corridor Underjordik kulvert med flera olika mediarör där möjlighet finns att utföra underhåll.
UV-härdning En härdningsmetod för flexibla foder där ultraviolett ljust startar och driven en kemisk reaktion som gör att termoplasten hårdnar. UV-härdning oftast för glasfiberarmerade foder genomsläppliga för ljus. Efter att det flexibla fodret har förts på plats i ledningen som ska renoveras belyses det från insidan med kraftigt ultraviolett ljus. Ljustågets hastighet skall mätas och loggas för kvalitetskontroll.
Varmvattenhärdning Se Värmehärdning.
Vattentorn En konstruktion som används för att vränga in flexibla foder med hjälp av vattentryck.
Vinylesterplast En typ av termoplast som används vid produktion av flexibla foder som kan utsättas för onormalt hög värme eller kemiskt påfrestande miljöer som polyesterprodukter inte klara av.
Vrängning Se Invrängning av flexibelt foder
Värmehärdning Härdningsmetoder för flexibla foder som utförs genom att tillsätta värma över en viss temperatur till det flexibla fodret som då driver den kemiska reaktionen. Görs i stort sett uteslutande på foder utan armering som ej är genomsläppliga för UV-ljus. När fodret är på plats cirkuleras hett vatten eller vattenånga på insidan av fodret till dess korrekt temperatur har uppnåtts i hela väggens tjocklek.
Walkover System Se Lokaliserare.
Ytstabilisering Stabilisering av utgrävd yta för tunnel eller rörpressare.
Ytterfolie En tunn plastfolie som ligger på utsidan av det flexibla fodret för att skydda och hålla kvar den ohärdade flytande termoplasten. Skydda den mot föroreningar, vatten, oönskat UV-ljus och annat men skyddar också utrustning som används från att bli nedsmutsad av polyester.
Ånghärdning Se Värmehärdning
Återställning Metod för återfyllning, packning och återställ­ning av yta för utgrävningar för att återställa ytan och underliggande struktur för att återfå originalfunktionen.
Ändlös installation En metod för att installera ett flexibelt foder där installationen kan avslutas mitt i en ledning. Det vill säga man behöver inte åtkomst till ledningen i bägge ändarna vilket annars är ett krav. Används vid avsaknad av brunnar och där schaktmöjlighet inte finns, tex under byggnader, under ytor man inte vill påverka eller av annan anledning, tex bara en del av ledningen är i behov av renovering.
Överrymning Utrymmet som uppstår mellan den installerade ledningen i marken och det borrade hålet.