SSTT Metodöversikt

Schaktfria metoder används både för nyanläggning som renovering av ledningar. Att använda schaktfria metoder innebär att infrastrukturen bibehålls, underhålls och utvecklas med minimal resurs- och miljöpåverkan och med minimal påverkan för omgivning som trafik, handel eller boende.

Schaktfria metoder är en beteckning för markarbeten som genomförs utan eller med begränsad användning av schaktning. Schaktfria metoder används för byggande och renoveringar av ledningsnät för VA, fjärrvärme, fjärrkyla, el, gas eller bredband.

De schaktfria metoderna ger ekonomiska och miljömässiga fördelar. Schaktning och eventuell schaktsäkring, små eller inga schaktmassor behöver transporteras eller deponeras, återställning av asfalt, stensättningar, gräsmattor eller planeringar undviks.

En schaktfri metod går i de flesta fall snabbare och med betydligt mindre ingrepp än schaktning och trafik, handel och boende störs betydligt mindre och under en kortare tid. Schaktfria metoder reducerar koldioxidutsläppen betydligt jämfört med schaktning.

När ledningar ska korsa större vägar och järnvägar är Trafikverkets krav numera att schaktfri metod används. När vattendrag ska korsas ger schaktfri metod ofta ett bättre resultat. Detsamma gäller när ledningar ska dras i naturkänsliga miljöer.

Ett väl genomfört förarbete är grunden till ett lyckat resultat med schaktfria metoder. När metodval är aktuellt är det viktigt att man har en projektledare/projektör som behärskar både traditionell schakt och schaktfritt för att skapa ett bra metodval. I planläggningsfasen bör schaktfritt värderas först av åtgärdsalternativen. För det allra bästa resultatet gäller att utnyttja den kunskap och erfarenhet som finns i branschen – ta kontakt med erfarna kommuner, rådgivaren, entreprenörer och leverantörer innan beslut fattas!

Börja projektet med att fundera över följande:

Hur ska projektet genomföras och vilka grundläggande undersökningar har gjorts när det gäller kartor och arkiv, driftsdata och driftserfarenheter, fältarbete och brunnsregistreringar, geologiska kartor och markundersökningar, rörinspektioner, läcksökning, dialog med bosatta etc?

Vilken typ av ledningar och infrastruktur gäller, vilka dimensioner, material och förhållanden finns, vilket är anläggningsåret, vilka åtgärder har tidigare gjorts, avstånd till annan infrastruktur, historia av driftsproblem, geotekniska förhållanden och grundvattennivå etc?

Behöver du ett tips för fortsatt arbete? Kontakta resurs med kompetens inom schaktfritt. Ställ krav på kunskap och schaktfri kompetens. Vilken dokumentation och vilka referenser finns?

Låt inte priset vara det enda avgörande vid inköp. Sätt fokus på kvalitet.

Ha en nära dialog med rådgivare och entreprenör. Det är genom samarbete i uppdrag som alla parter lär sig mer.
SSTT har tagit fram denna metodöversikt för att skapa en översiktlig introduktion till metoder som finns på den nordiska marknaden. Avsikten är att SSTT kan bygga på dessa metoder med projekteringsanvisningar för varje metod.

Metodöversikten ger inte en komplett bild av metoderna som underlag för att utföra projektering och bygghandlingar.
Respektive metodöversikt och denna inledning är fastställt av SSTT styrelse och projektet styrgrupp. Metodöversikten kommer att uppdateras vid behov.

SSTT Guide Schaktfria metoder

Klicka på bilden för att ladda ned "SSTT Guide schaktfria metoder för beställare"
En kortfattad beskrivning av samtliga metoder nedan