Detaljplan del 5: Cykelgaraget plockades bort

Publicerad: 7 april, 2020

När det planerade cykelgaraget nu plockats bort har projektet i Sollentuna kommun grönt ljus från Trafikverket och länsstyrelsen.

När det planerade cykelgaraget nu plockats bort har projektet i Sollentuna kommun grönt ljus från Trafikverket och länsstyrelsen.

I dag fortsätter vi vår artikelserie med femte delen om en detaljplan i Sollentuna kommun. Vi kommer att följa ärendet från idéstadiet till projektets avslutning. I denna del handlar det om att planerna på ett cykelgarage fick tas bort för att tillgodose riksintresset för framtida utbyggnad av järnvägsspår på Ostkustbanan.

Den 3 april upphävde länsstyrelsen del av kommunfullmäktige i Sollentunas beslut när det gäller detaljplanen för ”kvarteret Hoppet och del av Tvärbanan Kistagrenen, Svalgången, Helenelund”.

Bakgrunden var att kommunfullmäktige i Sollentuna antog en detaljplan för nämnda kvarter den 17 juni 2019. En detaljplan som syftar bland annat till att möjliggöra blandad bebyggelse och byggandet av Tvärbanan Kistagrenen. 

Detaljplanen möjliggjorde även att ett cykelgarage skulle byggas 10-12 meter från ”befintligt yttersta spårmitt på Ostkustbanan”. Det betydde att detaljplanen berörde riksintresse Ostkustbanan, vars anspråk preciserades år 2016.

Året innan, i maj 2015, fanns förslag i samrådshandlingen på ”parkering för cykel med möjlighet till tak närmast spåret”. I granskningsskedet hade planförslaget ändrats till att medge ett cykelgarage i två våningar med plats för 600 cyklar. 

Länsstyrelsen ansåg att marken var lämplig för cykelparkering och att ett cykelgarage endast kunde bli aktuellt genom tillfälligt bygglov. Länsstyrelsen ansåg vidare att ”Trafikverkets riksintresseprecisering av Ostkustbanan motiverade att undanta marken närmast spårområdet från planläggning”.

Cykelgaraget fanns dock kvar när kommunstyrelsen fattade beslut i juni ifjol. 

 

Trafikverket överklagade

Trafikverket överklagade kommunens antagna detaljplan till länsstyrelsen eftersom man ansåg att cykelgaraget placerats för nära stambanan och det reserverade området för en eventuellt utbyggnad av Ostkustbanan i framtiden. I september ifjol gav länsstyrelsen kommunen möjlighet att yttra sig över ett eventuellt ”delvis upphävande av detaljplanen”. Men kommunen svarade i november att man ansåg att planförslaget skulle gälla i sin helhet.

- Vi har varit medvetna om att Trafikverket och Länsstyrelsen ser nya byggnationer intill spåret som en skada för riksintresset för spåranläggning, säger Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande. Men vi menar att cykelparkeringen borde kunna ses som en del av stationsanläggningen och att det är en viktig tillgång för de resande.

Sollentuna kommun har studerat flera alternativ och har även försökt göra de anpassningar som efterfrågats av Trafikverket, men dessa har i slutändan, av Trafikverket, inte bedömts som tillräckliga.

- Vi har inte ändrat oss i sak. Samtidigt ställs detta mot att äventyra tidplanen för hela tvärbaneprojektet eftersom slutstation Helenelund är beroende av den här detaljplanen, säger Henrik Thunes.

 

Cykelgaraget togs bort

Länsstyrelsen tog initiativ till en dialog mellan kommunen, Trafikverket och länsstyrelsen. Två möten ägde rum 20 februari och 16 mars i år. Den 30 mars ändrade Sollentuna kommun sitt tidigare beslut genom att undanta det planerade cykelgaraget. Anledningen var att inte äventyra tidsplanen för tvärbanans utbyggnad och hålla ingångna avtal med Regions Stockholm (SL). 

Beslutet att undanta området för cykelgaraget innebär att den grund för överklagande som Trafikverket haft faller och detaljplanen har därmed förutsättningar att vinna laga kraft i alla övriga delar. Den 3 april gav länsstyrelsen klartecken sedan ändringarna gjorts.

Nu får frågan hur en bra cykelparkering kan ordnas fortsätta studeras utanför detaljplanen.

- Vi ser fram emot fortsatt nära och konstruktivt samarbete med Trafikverket och Regionen med syfte att erbjuda enkla och trygga byten mellan kollektivtrafik och cykel, säger samhällsplaneringschef Anna Holm.

Förberedelser för arbetena på plats i kvarteret Hoppet har pågått under en tid. Det som händer närmast är att detaljplanen behöver vinna laga kraft. Samtidigt är både regionens (SL:s) och Trafikverkets förberedelser långt gångna och flera delar av entreprenaderna är redan upphandlade.

En uppstart av arbetena i Helenelund beräknas ske under våren. I slutet av 2023 ska enligt tidsplanen tvärbanan till Helenelunds station vara igång.

 

DEL 1: ”Vi bygger och förtätar i ett ur dagvattensynpunkt instängt område”

DEL 2: ”Nu har vi fattat beslut om vägen framåt som vi tror på”

DEL 3: ”Vi kommer inte starta projektering förrän DP vunnit laga kraft”

DEL 4: ”Utgör ingen påtaglig skada på riksintresset Ostkustbanan”

Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande. Foto: Sollentuna kommun/Erja Lempinen.

Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande. Foto: Sollentuna kommun/Erja Lempinen.

Jan Bjerkesjö