Detaljplaneärende Sollentuna kommun del 1

Publicerad: 3 september, 2019

Vi kommer att följa Ola Larssons, Agneta Gremyrs och David Saveros arbete med detaljplanen i Sollentuna kommun, från första planläggningen till färdigt projekt. Foto Jan Bjerkesjö

Vi kommer att följa Ola Larssons, Agneta Gremyrs och David Saveros arbete med detaljplanen i Sollentuna kommun, från första planläggningen till färdigt projekt. Foto Jan Bjerkesjö

På SSTT:s hemsida publicerar vi löpande artiklar om schaktfria lösningar och metoder, samt om olika projekt där dessa använts. Men det är sista länken i en rad av planer och processer, som vi sällan tar upp även om dessa utgör grunden för vilka metoder som används. 

För att spegla hela kedjan av händelser kommer vi därför att följa ett detaljplaneärenden i Sollentuna kommun - ”Detaljplan för kvarteret Hoppet och del av Tvärbanan Kistagrenen, Helenelund” - där ett område ska klimatsäkras och där en schaktfri lösning kommer att vara en del i det slutliga arbetet.

 

DEL 1: ”Vi bygger och förtätar i ett ur dagvattensynpunkt instängt område”

Fredagen den 16e augusti träffade vi David Saveros, planarkitekt vid Sollentuna kommun, Ola Larsson, projektchef och Angela Gremyr, konsult hos Johan Lundberg, i kommunhuset vid Turebergs torg. Anledningen var att vi vill göra en intervju som speglar kommunens arbete, från planeringsstadiet till färdigt projekt och processen kring att klimatsäkra ett område med bland annat schaktfri lösning.

Intervjun blev ett samtal om processens alla olika delar och i den andra artikeln fokuserar vi på den lösningar som tog form i genomförandedelen av planeringen.

 

Finns ingen specifik början
- Det finns egentligen ingen specifik och tydlig början på ett sådant här detaljplaneärenden, säger David. I just detta fall handlar det om utvecklingen av en stadsdel där det funnits idéer under lång tid. Normalt i ett projekt är att startpunkten blir när vi får ett planuppdrag av politikerna.

När det gäller denna detaljplan kom ett sådant beslut 2012, men David säger att bandet kan backas ända till början av 2000-talet och det handlar om den löpande utvecklingen av en kommun. Uppdraget här var utvecklingen av stationsområdet vid pendeltågsstationen med stadsmässig bebyggelse.

- Det är startskottet. Man vill utveckla ett område och sedan framgår det av processen om det behövs infrastruktur och andra faktorer som gör att vi landar i en helhetslösning, som i detta fall. Här handlade det alltså inte om att bygga en dagvattenledning, även om det ingår som en del i själva lösningen.

2015 hölls ett plansamråd med berörda planer då Sollentuna kommun presenterade ett förslag så att aktörer kunde komma med synpunkter.

- Efter det blir det mer och mer tydligt om vad vi behöver göra även när det gällde dagvattensituationen, säger David. Vi bygger och förtätar i ett ur dagvattensynpunkt instängt område.

 

Förtäta ett instängt område

I det utredningsskedet kom Ola Larsson in som projektchef i genomförandefasen av projektledningen. 

- Dagvattenlösningen blev i det här fallet också en förutsättning för detaljplanen. När det gäller dagvattenfrågan bygger vi här förtätat i ett instängt område där vi har ostkustbanan på ena sidan och E4:an på andra sidan. Området är som en kil mellan dessa. Det handlar om dagvattenutredningar och översvämningsområden, stora mängder vatten som idag finns i naturmark, men som befintligt ledningssystem inte klarar att ta hand om. Därför blev uppdraget att titta på alternativa lösningar och säkerställa dessa. SEOM, Sollentuna Energi & Miljö AB, har ansvar i sitt ledningsuppdrag upp till 30 årsregn, medan kommunen har hundraårsregn. Då måste det till en gemensam aktion för att hitta en lösning på bästa sätt.

Ola Larsson säger att det har varit intressanta utmaningar på vägen, dels hur och var Ostkustbanan ska korsas, dels förhandlingar med markägare där ledningsdragningen planeras.

 

Hänsyn till planer och klimat

Angela Gremyr från Johan Lundberg kom in i projektet i maj 2018 med uppdraget att utreda schaktfri ledningsdragning utifrån områdets förutsättningar.

- I det här fallet har vi att ta hänsyn till att det finns framtida planer på att utvidga Ostkustbanan från fyra till sex spår, det måste vi ta in i våra beräkningar. Även miljöfaktorer av olika slag, markägarfrågor, befintliga ledningar m.m. Och naturligtvis också arbetsutrymmen, det måste finnas tillräckligt med utrymme för att utföra vissa arbetsuppgifter. Även de geotekniska förutsättningarna måste undersökas. Kort sagt alla de saker som påverkar anläggning och drift av en dagvattenledning.

Den aktuella detaljplanen i Sollentuna kan sägas utgöra ett normalfall idag.

- Du bygger sällan på jungfrulig mark där det inte finns detaljplaner att ta hänsyn till, eller framtidsplaner eller intressenter. Förtätning av stadsbebyggelse är något som pågår hela tiden och är idag ett normalt förfarande.

Vikten att ta hänsyn till klimatfaktorer ökar ständigt.

- En skyfallsberäkning i en förtätning blir viktigare och viktigare. Framför allt i instängda områden. Vi måste få bort vattnet på ett bra och hållbart sätt. Idag pratar vi om hundraårsregn, men vad pratar vi om på tio års sikt? Det ser ut att stegra sig hela tiden.

Miljöfrågornas vikt har ökat under de senaste decennierna.

- Här är det fråga om dagvattenhantering. Man kan inte bara släppa ut vattnet i Edsviken som i detta fallet utan det måste gå igenom reningssteg på vägen. Det påverkar förstås också hur man drar ledningar och gör beräkningar.

- Vi har dessutom krav på att ständigt förbättra vattenkvaliteten, som i Edsviken, säger Ola Larsson.

 

Läs även: 

DEL 2: ”Nu har vi fattat beslut om vägen framåt som vi tror på”

DEL 3: ”Vi kommer inte starta projektering förrän DP vunnit laga kraft”

Så här är det tänkt att området ska se ut när allt är färdigt. Illustration White Arkitekter.

Så här är det tänkt att området ska se ut när allt är färdigt. Illustration White Arkitekter.

Jan Bjerkesjö