Detaljplan del 3: ”Vi kommer inte starta projektering förrän DP vunnit laga kraft”

Publicerad: 18 september, 2019

Trafikverket överklagade detaljplanen eftersom man ansåg att säkerhetsavståndet till järnvägsspåren inte iakttagits.

Trafikverket överklagade detaljplanen eftersom man ansåg att säkerhetsavståndet till järnvägsspåren inte iakttagits.

I dag fortsätter vi vår artikelserie med tredje delen om en detaljplan i Sollentuna kommun. I våra två tidigare delar har vi pratat med David Saveros, planarkitekt vid Sollentuna kommun, Ola Larsson, projektchef och Angela Gremyr, konsult hos Johan Lundberg, om förplaneringen.

Den 9 juli överklagade Trafikverket ”kommunfullmäktiges i Sollentuna kommun beslut den 13 juni 2019 att anta detaljplan för kvarteret Hoppet och del av Tvärbanan Kistagrenen i Helenelund”.

Själva grunderna för överklagandet fick Trafikverket anstånd till att lämna till den 31 augusti. Då framkom att Trafikverket yrkade att mark- och miljödomstolen skulle upphäva kommunfullmäktiges beslut och detaljplanens syfte att skapa förutsättningar att utveckla ”en urban plats med ett nytt torg med stadsmässig bebyggelse med blandade funktioner och lokaler i bottenvåningar”. 

Knäckfrågan var att detaljplanen möjliggjorde ett cykelgarage 10-12 meter från Ostkustbanans yttersta spårmitt, med en byggnadshöjd på åtta meter.

 

Minimera risk för olycksfall

Trafikverket har att bevaka sina intressen avseende riksintresset för kommunikation, skriver verket i sitt överklagande och pekar i det här fallet på trafiksäkerhet och den framtida användningen av Ostkustbanan. 

”Vid framtagande av detaljplan nära en järnväg måste säkerställas att den tänkta byggnationen kan genomföras utan risk för olycksfall och utan att menligt påverka den befintliga järnvägen, i detta fall Ostkustbanan. Detaljplanen möjliggör ett cykelgarage placerat närmare än 15 meter till yttersta spårmitt och kragar ut över spårslänt. Enligt Trafikverkets riktlinjer gäller 25 meter mellan yttersta spårmitt (30 meter till yttersta befintliga spår) och bebyggelse för att fastställa trafiksäkerheten och minska risk för allvarliga konsekvenser vid olycka”, skriver Trafikverket.

”Den riskutredning som kommunen låtit ta fram haltar i denna del. Trafikantsäkerheten beror på sannolikheten för kollision mellan tåg och byggnad/byggnadsverk. Vid passage av cykelgaraget, som alltså planeras nära ytterspåret, som ej angör plattform, kommer tågen inte att ha sänkt hastighet vilket annars minskar risk för allvarlig olycka.”

 

Förutsättning för tillstånd

”En förutsättning för att Trafikverket ska kunna godta cykelgaraget är dels att tänkt placering uppfyller säkerhetskraven på lämpligt avstånd till järnvägsspåren, dels att åtgärder är tillfällig”.

Så långt överklagandet. Frågan är hur Sollentuna kommun nu kommer att agera?

- Överklagandet kommer att prövas av mark- och miljödomstolen, men först efter det att länsstyrelsen avgjort den överprövning som de inlett, säger David Saveros, planarkitekt vid Sollentuna kommun.

Hur kommer processen att påverka tidsperspektivet - hur lång kan förseningen av byggstarten bli?

- Det beror på hur lång tid länsstyrelsens och mark- och miljödomstolens hantering av ärendena tar och av utfallet - alltså om detaljplanen vinner laga kraft eller inte.

Påverkar detta igångssättningen av mikrotunneln?

- Jag gissar att ett beslut om igångsättande inte tas förrän detaljplanen vunnit laga kraft, säger David och hänvisar till projektchefen Ola Larsson. Och han i sin tur bekräftar:

- Då vi fortfarande arbetar med utredningar så kommer vi inte att starta en ren projektering innan DP vunnit laga kraft.

Läs även

DEL 1: ”Vi bygger och förtätar i ett ur dagvattensynpunkt instängt område”

DEL 2: ”Nu har vi fattat beslut om vägen framåt som vi tror på”

Nästa del (4): Länsstyrelsens överprövning och mark- och miljödomstolen.

Överklagandet kommer att prövas av mark- och miljödomstolen, men först efter det att länsstyrelsen avgjort den överprövning som de inlett, säger David Saveros, planarkitekt vid Sollentuna kommun.

Överklagandet kommer att prövas av mark- och miljödomstolen, men först efter det att länsstyrelsen avgjort den överprövning som de inlett, säger David Saveros, planarkitekt vid Sollentuna kommun.

Jan Bjerkesjö