Detaljplan del 2: ”Nu har vi fattat beslut om vägen framåt som vi tror på”

Publicerad: 9 september, 2019

I dag fortsätter vi vår artikelserie med andra delen om en detaljplan i Sollentuna kommun. Fredagen den 16e augusti träffade vi David Saveros, planarkitekt vid Sollentuna kommun, Ola Larsson, projektchef och Angela Gremyr, konsult hos Johan Lundberg, i kommunhuset vid Turebergs torg. 

Anledningen var att vi ville göra en intervju som speglar kommunens arbete, från planeringsstadiet till färdigt projekt och processen kring att klimatsäkra ett område med bland annat schaktfri lösning.

Intervjun blev ett samtal om processens alla olika delar och i den andra artikeln fokuserar vi på den lösningar som tog form i genomförandedelen av planeringen.

 

Finns en lösning

När det gäller både dagvattenhanteringen och detaljplanen, som går hand i hand, så finns en lösning på hur sträckningen ska se ut för ”kvarteret Hoppet och del av Tvärbanan Kistagrenen, Helenelund”.

- Vid förra årsskiftet stod vi vid ett vägskäl då vi var tvungna att välja väg med hänsyn till alla förutsättningar och vilken tidsplan som ska gälla. Det var många faktorer att ta hänsyn till, men årsskiftet var ett stort avstamp när vi valde väg, säger Ola Larsson.

Det fanns tre förslag på hur och var man skulle korsa Ostkustbanan, kontakt med markägare och i det här fallet det känsliga området med Svenska kyrkan.

- Allt detta har gjort att vi fått göra omtag och finna nya lösningar. Nu har vi fattat beslut om vägen framåt som vi tror på.

 

Schaktfri lösning med mikrotunnel

Den lösning man valt handlar om en mikrotunnel med 1600 dimension med flera omtagspunkter. 

- Just för att klara variationer i markförhållanden. Vi har inte ett läge där vi skulle kunna ha valt en schaktad ledning i området, dels beroende på vissa platser som ska passeras och dels på den kuperade marken, säger Angela Grenmyr.

Mikrotunneln kommer att gå djupt beroende på att man vill ha en självfallsledning så långt det är möjligt.

- När vi kom in i projektet våren 2018 så var det för att titta på schaktfria lösningar. Då fanns alternativet med en pumpstation med också.

- Pumpstationen levde starkt i det läge då jag kom in i processen, men med en sådan måste man titta in i framtiden med faktorer som när den ska tas i bruk och att framtida underhåll och drift ska säkerställas. Då tyckte vi att den schaktfria lösningen med självfallsledningen var betydligt bättre och alternativet med pumpstationen togs bort, säger Ola Larsson.

Enligt David Saveros hängde alternativet med pumpstationen ihop med detaljplaneprocessen.

- För att komma framåt med detaljplanen behövde vi ha en teknisk lösning som fungerade och visa att projektet är genomförbart, men ganska snabbt kom vi fram till att en pumpstation är en dyr lösning när det gäller drift och underhåll jämfört med vad man får. Vi hade dock med alternativet för att visa att det går att göra.

 

Schaktfria lösningens fördelar

Att pumpalternativet togs bort var en av fördelarna med att välja schaktfritt.

- Schaktfritt är en förutsättning för att kunna ligga på stora djup, vilket hade varit svårt med schaktad ledning. Plus att vi klarar att ha en stor dimension och de geotekniska förutsättningarna. Vi har en större flexibilitet, säger Angela Grenmyr.

För att passera Ostkustbanan hade schaktfritt varit enda tänkbara lösningen.

- Vi påverkar inte heller lika mycket när vi arbetar inne på Svenska kyrkans mark. Med vissa accesspunkter, sänkbrunnar, så tar vi oss fram och stör förvånansvärt lite.

- Jag tror aldrig att vi hade kommit överens med markägaren om vi valt schaktad lösning. Det hade krävt enorma investeringar till enorma risker och osäkerhet om det skulle gå att genomföra, säger Ola Larsson.

 

Överklagad detaljplan

I dagsläget (16 augusti) så finns det en antagen detaljplan, men som Trafikverket har överklagat. 

- Överklagandet kommer att kompletteras så vi vet inte riktigt vilka skäl som Trafikverket framför. Vi väntar på avgörandet från dels länsstyrelsen som överprövar detaljplanen och sedan är det Mark och miljödomstolen som prövar Trafikverkets överklagan.

Beroende på vilka beslut som tas finns det flera tänkbara scenarior. Antingen upphävs detaljplanen vilket gör att man måste backa ett eller flera steg i planprocessen för att titta på andra lösningar. 

- Men själv tunnelprojektet ligger utanför detaljplanen, men påverkas ändå av överklagandet, säger Ola Larsson.

Ett annat tänkbart scenario är att länsstyrelsen ändå ger klartecken och godkänner detaljplanen. Dock måste Trafikverkets överklagan då fortfarande prövas av Mark och miljödomstolen.

- När det gäller mikrotunneln har vi sagt att vi fortsätter projektera. Det finns en startpunkt i oktober, men vi är fortfarande i utredningsskedet. Vissa områden på det göras ytterligare geotekniska utredningar på. Vi inväntar dock vår part SL, trafikförvaltningen där, som vi gör stora delar av det här projektet tillsammans med när det gäller tvärbanan.

När detaljplanen har vunnit laga kraft så kommer projektet övergå till genomförandefasen. Upphandlingarna är dock inte gjorda. Totalt kan det handla om fyra till sex månader till en totalkostnad på cirka 150 miljoner kronor.

- Planeringen är att vi sätter igång i oktober, avhängt med vad som händer med detaljplanen.  Du har en startpunkt och ett slutmål, men det är svårt att i detalj säga hur och när. På vägen kommer det hela tiden utmaningar som behöver lösas. Det är många faktorer att ta hänsyn till, men det fina i processen är att det får ta den tid som behövs för att få en hållbar lösning. Det är det viktiga, säger Ola Larsson.

 

Fotnot: På SSTT:s hemsida publicerar vi löpande artiklar om schaktfria lösningar och metoder, samt om olika projekt där dessa använts. Men det är sista länken i en rad av planer och processer, som vi sällan tar upp även om dessa utgör grunden för vilka metoder som används. 

För att spegla hela kedjan av händelser kommer vi därför att följa ett detaljplaneärenden i Sollentuna kommun - ”Detaljplan för kvarteret Hoppet och del av Tvärbanan Kistagrenen, Helenelund” - där ett område ska klimatsäkra och där en schaktfri lösning kommer att vara en del i det slutliga arbetet för att klimatsäkra området.

 

Läs även DEL 1: ”Vi bygger och förtätar i ett ur dagvattensynpunkt instängt område”

 

Nästa artikel: Del 3: Trafikverkets överklagande.

 

Vi kommer att följa Ola Larssons, Agneta Gremyrs och David Saveros arbete med detaljplanen i Sollentuna kommun, från första planläggningen till färdigt projekt. Foto Jan Bjerkesjö

Vi kommer att följa Ola Larssons, Agneta Gremyrs och David Saveros arbete med detaljplanen i Sollentuna kommun, från första planläggningen till färdigt projekt. Foto Jan Bjerkesjö

Jan Bjerkesjö