Detaljplan del 4: ”Utgör ingen påtaglig skada på riksintresset Ostkustbanan”

Publicerad: 14 november, 2019

I dag fortsätter vi vår artikelserie med fjärde delen om en detaljplan i Sollentuna kommun. I våra tre tidigare delar har vi pratat med David Saveros, planarkitekt vid Sollentuna kommun, Ola Larsson, projektchef och Angela Gremyr, konsult hos Johan Lundberg, om förplaneringen.

Den 23 september skickade Länsstyrelsen i Stockholm en underrättelse till Sollentuna kommun. I underrättelsen skriver Länsstyrelsen:

”Delbeslutet grundades på att Länsstyrelsen befarade att antagandebeslutet kan innebära att detaljplanen kan antas innebära att riksintresse för kommunikationer, Ostkustbanan, enligt 3 kap 8 § miljöbalken inte tillgodoses.”

Och vidare:

”Om Länsstyrelsen vid sin överprövning finner att antagandet ska upphävas har Länsstyrelsen enligt 11 kap. 11 § PBL möjlighet att upphäva kommunens beslut i dess helhet. Beslutet får dock enligt samma lagrum upphävas i en viss del om kommunen medgett det. Kommunen skulle kunna framföra önskemål om att område närmast järnvägsspåren, reglerat som allmän plats, anlagd park (park2) samt kvartersmark, trafikändamål (T1) cykelparkering undantas från antagandet.”

I underrättelsen får Sollentuna kommun möjlighet att yttra sig innan Länsstyrelsen fattar beslut. 

Kommunstyrelsens beslut

Den 11 november fattade kommunstyrelsen i Sollentuna beslut i ärendet.

”Kommunen anser att den avvägning som gjorts mellan de allmänna intressena att å ena sidan på ett effektivt sätt kunna driva järnvägsanläggningen (Ostkustbanan) och å andra sidan ge människor möjlighet till en så bekväm resa som möjligt på en central plats i den regionala stadskärnan Kista - Häggvik är rimlig med hänsyn till den långa tidsrymd det handlar om innan järnvägen byggs ut med fler spår. 

Som motivering till sitt beslut anger kommunen tre skäl:

1. Kommunstyrelsen anser att det är orimligt att bedöma att en trafikanläggning som tillhör station Helenelund kan utgöra påtaglig skada på riksintresset Ostkustbanan. 

2. Kommunstyrelsen anser vidare att de allmänna intressena är väl avvägda i detaljplanen utifrån platsens förutsättningar som en del i den regionala stadskärnan Kista - Häggvik.

3. Kommunstyrelsen anser mot bakgrund av ovanstående att det inte finns anledning att begära att länsstyrelsen upphäver någon del av kommunfullmäktiges antagandebeslut i ärendet. 

Nästa steg blir nu vad Länsstyrelsen fattar för beslut.

Läs också

DEL 1: ”Vi bygger och förtätar i ett ur dagvattensynpunkt instängt område”

DEL 2: ”Nu har vi fattat beslut om vägen framåt som vi tror på”

DEL 3: ”Vi kommer inte starta projektering förrän DP vunnit laga kraft”

Jan Bjerkesjö