Relining av avloppsledning i Norrköpings inre hamn

Publicerad: 27 juni, 2018

Bilder från reliningen i Norrköpings inre hamn av en av kommunens största avloppsledningar. Foto: Fredrik Schlyter.

Norrköping Vatten och Avfall har med hjälp av Aarsleff Rörteknik genomfört en renovering av en av kommunens största avloppsledningar. Renoveringen är en förberedande åtgärd i samband med det så kallade Inre Hamnen-projektet, som handlar om byggande av nya bostäder. På en sträcka på cirka 500 meter ligger en 1400-mm avloppskulvert i betong som avleder avloppsvatten från cirka en tredjedel av Norrköpings kommun samt Söderköping till reningsverket i Slottshagen, som nu har infodrats enligt relining-metoden.

- Ledningen är från 1970-talet och äts upp inifrån. Avloppsvatten förbrukar syre och då bildas svavelväte, som i sin tur fräter på betongen i röret, säger VA-ingenjören Magnus Ålstam vid Norrköping Vatten och Avfall till Norrköpings Tidningar.

När Inre Hamnen byggs om för nya bostäder kommer ett helt nytt ledningsnät att byggas för de lokala ledningarna, men denna huvudavloppsledning kommer att finnas kvar. Ledningen infodras till största delen med flexibelt foder, strumpan av polyester vrängs inuti det gamla röret med hjälp av vattentryck och hålls kyld med hjälp av is. Strumpan härdas när vattnet värms upp till 95 grader och den schaktfria metoden innebar att ingen del av sträckan behövde grävas upp och orsaka störningar för trafiken och verksamheten i området. Arbetstiden förkortades också rejält ned till enbart tre veckor.

- Vi tittade först på att gräva och lägga ned nya rör på sträckan, men fick inte ihop det med korsande järnvägsspår och liknande. Hade vi valt att gräva upp gatan hade jobbet tagit kring ett halvår totalt, säger Magnus Ålstam.

Nu kommer renoveringen av huvudavloppsledningen att kosta cirka 15 000 kronor per meter. Hade inte schaktfritt använts hade kostnaden uppskattningsvis blivit den dubbla. Den nya reliningen förväntas hålla i minst 80–100 år.

Läs även "Schaktfritt för halva kostnaden".

 

 

Jan Bjerkesjö