Schaktfritt för halva kostnaden

Publicerad: 28 juni, 2018

Norrköping Vatten och Avfall arbetar med NoDig/schaktfria metoder frekvent när tillfälle ges berättar VA-ingenjören Magnus Ålstam. Foto Fredrik Schlyter.

Norrköping Vatten och Avfall AB använder regelbundet schaktfria lösningar i sin verksamhet. Ett antal kilometer ledningar, spill-dag- och kombi, relinas varje år och dessutom utnyttjas styrd borrning frekvent när tillfälle ges, exempelvis i samband med förläggning av trycksatta överföringsledningar. Det berättar VA-ingenjören Magnus Ålstam.

Andra schaktfria metoder man använder är exempelvis rörtryckning, hammarborrning och relining av vattenledningar med PE.

Vad var utmaningen med projektet i Inre hamnen?
- Det är en stor ledningsdimension (1400 mm) med relativt höga flöden och flödesvariationer - ett grundflöde 150-200 l/s, men den kan få toppar vid regn på långt över 1000 l/s. Detta ställde stora krav på överpumpningen och dess kapacitet. Dessutom valde vi totalentreprenad för att få med även de delar som behövde schaktas i samma upphandling och med samma entreprenör. Anledningen var att det på sträckan behövde schaktas för ett par start-/mottagningsbrunnar eller att befintliga kammare på ledningen behövde öppnas för att få ned det stora fodret. Det fanns även en platsgjuten dykarledning som vi ville bli av med. Över dykarledningen passerade fyra stycken gamla stadsgasledningar och cirka 15 stycken 10 kV-ledningar. Gasledningarna kunde rivas, men elkablarna var i drift.

Hur kom ni fram till att NoDig/schaktfritt var den bästa tekniken och metoden?
- En förstudie hade gjorts tidigare för att flytta ledningssträckningen, men den gav vid handen att det var för komplicerat. Konsekvenserna för omkringliggande verksamheter, trafik etcetera hade blivit mycket större om vi valt att schakta i samma sträckning. Nu genomfördes hela projektet inklusive schaktarbetena på cirka fyra veckor, varav reliningarna – uppdelat i tre delsträckor –- pågick i cirka 10 dagar. Jag har ingen kalkyl på vad det skulle kosta att gräva hela sträckan, men skulle man gjort det och samtidigt haft överpumpning igång skulle man uppskattningsvis hamna på nästa det dubbla priset och det skulle tagit betydligt längre tid, uppskattningsvis 4–6 månader.

Hur arbetar Norrköping Vatten och Avfall med schaktfria metoder i övrigt?
- Väldigt mycket. Vi relinar ett antal kilometer ledningar (spill, dag och kombi) varje år samt utnyttjar styrd borrning frekvent när tillfälle ges, exempelvis i samband med förläggning av trycksatta överföringsledningar. Vi har även använt rörtryckning, hammarborrning och relining av vattenledningar med PE.

Vad tycker du är fördelarna med schaktfritt?
- Det är snabbt och förhållandevis kostnadseffektivt jämfört med att schakta. Ibland går det inte men då kan man kombinera de olika metoderna. Man kan ofta lösa besvärliga vägpassager exempelvis utan att störa trafiken.

Tror du att Norrköping kommer att använda schaktfria metoder och tekniker i högre utsträckning i framtiden jämfört med idag eller tidigare?
- Vi kommer att fortsätta med schaktfritt om vi inte ser en markant ökning av kapacitetsbehovet eller ser att vi behöver åtgärda alla ledningsslag. Vi står inför utmaningen att renovera fler stora ledningar i högtrafikerade gator och vägar och då kommer vi med största sannolikhet göra samma sak igen.

Känner du dig osäker på schaktfria metoder?
- Vissa mindre kända metoder är jag inte helt bekant med. Men generellt nej, jag känner ingen osäkerhet. Vi ställer oss ofta frågan om man kan åtgärda problem eller bygga ut ledningsnätet schaktfritt.

Det du känner till om schaktfritt - hur har du fått den informationen?
- Genom egna erfarenheter från olika projekt, mässor, studiebesök med mera.

Tror du generellt att kunskapen om schaktfritt är bra, medel eller rent av dålig i Norrköpings kommun eller i andra kommuner?
- Det finns säkert en del som inte anammar schaktfria metoder fortfarande, men min bedömning är att branschen är väl medveten om de möjligheter som finns med schaktfria metoder.

FOTNOT: I september byter Norrköping Vatten och Avfall AB namn till Nodra AB. Namnet bygger på de tre orden Norrköping, Nod och Bidra. Nod är en punkt, där allt kopplas samman eller slutar, och går att koppla till både vatten, avlopp, avfallshantering samt bredband. Ordet bidra visar på Norrköpings utveckling framåt. I Norrköpings kommun bor drygt 140.000 invånare.

Läs även "Relining av avloppsledning i Norrköpings inre hamn"

Vi ställer oss ofta frågan om man kan åtgärda problem eller bygga ut ledningsnätet schaktfritt, säger Magnus Ålstam.

Vi ställer oss ofta frågan om man kan åtgärda problem eller bygga ut ledningsnätet schaktfritt, säger Magnus Ålstam.

Jan Bjerkesjö