Företagsprofilen: Skräddarsydda lösningar för unika projekt

Publicerad: 31 oktober, 2018

Bildspelet visar prov på Aarsleffs tekniker med vatteninstallation, G-liner, tryckluft och ånga samt LED. Foto Aarsleff.

Det finns två tydliga liners i Aarsleffs produktportfölj, den ena är ett homogent flexibelt foder av plast, och den andra som är ett glasfiberarmerat flexibelt foder består av plast och glasfiber. Sedan finns det varianter där emellan. Aarsleff bygger egna foder med olika prestanda i egen fabrik. Fodren designas för olika förhållanden med avseende på den plast som används såväl som uppbyggnaden av fodret med varianter av filt i kombination med glasfiber eller andra förstärkande material.

- Detta är en förutsättning för att kunna designa foder till våra industrikunder. Vi har hela värdekedjan när det gäller flexibla foder. Vi tillverkar fodren i vår fabrik i Aarhus, vi monterar ihop installationsutrustningen på våra bilar för att sedan utföra installationer i fält. Vi har koll på våra processer i alla led. Med utgångspunkt i de specifika förutsättningar som gäller för varje enskilt projekt så skräddarsyr vi en liner som passar till just det projektets behov och förutsättningar, säger Thomas Månsson, entreprenadsäljare hos Aarsleff i Sverige.

I de allra flesta fallen fungerar det med de två beskrivna varianterna av liners .

- Men ibland kan det krävas ett alternativt foder som innehåller variation i uppbyggnad och plast till exempel vid industrianläggningar av olika slag. Med tillgång till variation i liners och installationsteknik kan vi alltid optimera varje projekt utifrån dess specifika förutsättningar. Kundens behov styr materialval och installationsteknik.

Beroende på hur projektet ser ut så väljer Aarsleff det mest tidseffektiva och rationella sättet att genomföra uppdraget med precis den kvalitet som kunden har föreskrivit.

- Och naturligtvis så kostnadseffektivt som möjligt.

Det handlar om att lägga ett pussel, menar Thomas Månsson, där alla pusselbitarna skall passa ihop. Rätt metod och rätt material på rätt ställe utifrån givna förutsättningar. Varje projekt är unikt.

- Det som gör oss unika är att vi har tillgång till alla material och all installationsteknik som finns på marknaden. Vi kan därigenom alltid skräddarsy ett projekt.

När väljer man LED?

Aarsleff Bluelight LED-system är ett egenutvecklat världspatent. LED är en härdningsteknik med ljus som idag används till både homogena och armerade foder för avloppsledningar. LED är ett blått ljus, det handlar om en speciell våglängd på ljuset. Tekniken togs fram för att förnya dagvattenbrunnar och dagvattenserviser i Köpenhamn efter de svåra översvämningarna 2011.

- Under några år har vi använt danska enheter för jobb i Sverige, men sedan 2016 finns en egen enhet som är stationerad i Sverige. De senaste veckorna har vi gjort ledningar i mindre dimensioner med hög hastighet åt Roslagsvatten, 20 m spillvattenledning i dimensionen 150 mm tar cirka 20 minuter att installera.

LED möjliggör installation av korta sträckor i mindre dimensioner på kort tid. Vanligtvis används tekniken i dimensionsområdet 100 – 300 mm i längder upp till 60 meter.

- Det är således en teknik som används när det skall gå snabbt, härdningsmetoden är väldigt flexibel i både utförande och styrka då det är möjligt att använda såväl homogena som armerade foder. Det ger möjlighet att optimera förhållandet tid och prestanda.

- Vi gör även servisledningar som ansluter direkt på huvudledning med schaktfri teknik s.k. hattprofiler. Nästa generation hattprofiler bygger på LED teknik. Hastigheten vid LED installationer gör det då möjligt att hinna med fler installationer varje dag.

När väljer man tryckluft och ånga?

Aarsleff använder tryckluft och ånga för installation av foder i dimensionerna 150 mm – 600 mm.

- Vi kan installera 300 m i dimensionen 225 mm medan vi klarar 100 meter i dimensionen 600 mm. Det är utrymmet i tryckkärlet som avgör hur mycket material som får plats i varje dimension. Vanligtvis ser man oss i villakvarter med den här typen av teknik. Vid installation med tryckluft och ånga använder vi homogena foder som medger att vi kan installera genom böjar. Vi har bland annat ett projekt i Roma på Gotland med böjar och dålig tillgänglighet, där har vi projekterat 280 m i dimensionen 225 i en installation för att spara tid och pengar.

Ofta går ledningarna över tomtmark med spolbrunnar och böjar.

- Tryckluft och ånga är tidseffektivt, det tar cirka sex timmar att installera 300 m i dimensionen 225 mm. Om en ledningssträcka innehåller två olika dimensioner så syr vi ett foder som innehåller två olika dimensioner så att vi kan gör en infodring istället för två, även denna finess sparar tid och pengar.

När väljer man G-liner?

G-liner är Aarsleff glasfiberarmerade foder som man härdar med UV-ljus, dvs ytterligare en teknik med ljushärdning, men nu med en annan våglängd på ljuset i förhållande till LED.

- Vi använder G-liner i dimensionsområdet 600 - 1400 mm i längder upp till 200 m. Vår G-liner passar utmärkt vid tuffa geotekniska förhållanden med fast och lös lera och djupt förlagda ledningar. Metoden är mycket tidseffektiv, det tar cirka 6-8 timmar att göra en installation beroende på längd och dimension. För en liten tid sedan installerade vi 600 m spillvattenledning i dimensionen 800 mm i Uppsala, ledningen låg på fyra meters djup i fast lera.

När väljer man installation med vattenpelare?

Installation med vattenpelare är en mycket användbar teknik vid stora dimensioner, långa längder i otillgänglig terräng eller vid installation av dykarledningar.

- Vi använder vanligtvis tekniken för dimensionsområdet 600 – 2200 mm. Det är inte ovanligt att vi gör längder upp mot 600 m och ibland längre. Tekniken bygger på att vi skapar en vattenpelare som vränger in fodret i den befintliga ledningen.

Fodret härdas genom att vattnet inuti linern värms och sedan kyls av under viss tid. Tekniken är kraftfull och tar lite längre tid än övrig installationsteknik, men den löser situationer som inte går att genomföra på annat sätt.

- Tekniken möjliggör till exempel infodring av dykarledningar utan risk för uppflytning av befintlig ledning. Det går naturligtvis bra att infodra dagvattenledningar som mynnar under havsnivå vid kajkant. I november infodrar vi 600 m spillvattenledning genom otillgänglig terräng åt Roslagsvatten AB, tack vare tekniken med vatteninstallation så slipper vi bygga provisoriska vägar och släpa ut maskiner i skogen.

Lösning för varje unikt projekt

- Alla material och metoder har sin självklara plats i vår verktygslåda för att lösa projektspecifika förutsättningar. Aarsleffs material och metoder finns representerade i de flesta europeiska länder.

I ett antal länder där vi bedriver verksamhet är vi godkända i den tredjepartskontroll som krävs för att få verka på den marknaden.

Arbetssättet är tydligt industriellt repeterbart och Aarsleff har koncerngemensamma ISO-certifieringar inom Aarsleff Pipe Technologies där Aarsleff Rörteknik ingår.

- Aarsleff har ett 60-tal ramavtal över hela Sverige och våra kunder känner väl till våra material och metoder. Oavsett installationsteknik eller material så arbetar vi alltid efter Svenskt Vattens branschstandard P101 i Sverige. Vi har engagerat oss i SSTT sedan starten 1989 för att sprida kunskap och trygghet i teknikområdet flexibla foder.

- Våra kunder kan vara helt säkra på att våra lösningar designas maximalt projektspecifika enligt deras kravspecifikation, säger Thomas Månsson.

Jan Bjerkesjö/Thomas Månsson