Innovasjonskontrakt for grøftefritt i Tromsø

Publicerad: 20 mars, 2024

Hovedbildet er fra delprosjekt 2.

Hovedbildet er fra delprosjekt 2.

Tromsøfirmaet No Dig Miljø AS har signert en OFU-kontrakt som heter «Utvikling av gravefrie løsninger innen vannbransjen» med Tromsø kommune. Målet er å bygge opp metoder for å renovere et boligfelt eller sentrumsgate i størst mulig grad med grøftefrie løsninger.

Til prosjektet har No Dig Miljø fått tilskudd fra Innovasjon Norge. Prosjektet startet i august 2023, fortsetter frem til mars 2025 og rommer 5 delprosjekt. I avtalen med Tromsø kommune har bedriften fått tilgang til objekter i det kommunale vann-og avløpsanlegget, hvor de kan teste ut ny teknologi for å renovere gammel infrastruktur på en mer miljøvennlig måte. En bærekraftsverdi lagt til grunn for hvert delprosjekt. I rapportene fra delprosjektene, er bærekraftsverdiene en vesentlig faktor. 

Grøftefrie løsninger er mer utbredt sør i Norge, men det blir ofte for dyrt for bedrifter å frakte nødvendig utstyret nordover. I søknaden til Innovasjon Norge har No Dig Miljø skissert en vei videre. 

- Vi vil gå sammen med en håndfull andre bedrifter og etablere en nordnorsk aktør som er i stand til å ta NoDig-jobber i hele landsdelen, beskriver styreleder Svein Inge Antonsen i No Dig Miljø AS.

OFU-kontrakten ble undertegnet mai 2023.

Delprosjekt 1

Vurdering av tilstand bak rør/kum i bakken.

– Her skal vi filme massene bak og rundt rør og kummer med geo-radar, for å vurdere tilstand før renovering. Dette vil gi oss god vurderingsgrad av renoverbare rør og kummer, for å velge best mulig NoDig-metode. Å renovere en kum eller et rør, fremfor å grave opp og erstatte det med nytt, har en økonomisk gevinst på opp mot 50 prosent og 80 prosent gevinst på bærekraft, sier Antonsen.

Delprosjekt 1 blir ferdigstilt i Q2/2024. 

Delprosjekt 2

Renovering sandfangkummer.

I dette prosjektet har firmaet montere en ekstra dykkert i 6 – 7 kummer. Via dykkertene ledes vann ut i grøftegrunnen.

– Dette er et gjennomført prosjekt der vi etter å ha montert ekstra utløp med dykkert og tilbakeslagsventil, har fylt kummen med vann i oppmålte mengder over tid. Så har vi registret vannmengdene i tilknyttede AF ledninger med avløpsmåler. Det har ikke vært noen økning i vannmengdene. Det betyr at vi klarer å evakuere alt vannet gjennom nytt montert avløp. Dermed går vannet ut til resipient i grøft, fremfor inn i kommunalt nett. Dette gir store besparelser på ledningsnett og renseprosesser, samt betydelig reduserte pumpekostnader, utdyper han.

Universitetet i Tromsø (UIT) skal lage en rapport fra delprosjektet.

Delprosjekt 2 blir ferdig Q2/2024.

Delprosjekt 3

Rensing av spillvann/ pumpeledninger med ice-pigging. 

Målet med delprosjektet er å redusere pumpekostnader med opptil 30-40 prosent, samtidig som vannkapasiteten kan økes uten at en må grave opp for å øke dimensjonen på ledningene. Metoden er ikke ny, men brukt i sammenhengen som de skal gjøre i prosjektet i Tromsø, er ny.

Delprosjekt 3 blir ferdig Q4/2024.

Delprosjekt 4

Boring stikkledninger.

I prosjektet skal de benytte styrt boring fra vannkum til abonnent, for å unngå all graving i vei.

Delprosjekt 4 blir ferdig Q2/2024.

Delprosjekt 5

Energi fra vannledninger.

I det siste delprosjektet skal NoDig-Miljø undersøke mulighetene for å hente ut energi fra vannforsyningssystemet. Energi som kan nyttes til bl.a  ventilstyring og sensorer.  Det skjer for tiden en betydelig utvikling innen sensorteknikk/IoT. Vanntapet i Tromsø er betydelig og overvåkningen må intensiveres for å oppnå en mer optimal styring av vannverket.

Prosjektet ønsker i tillegg til å knytte kontakter med Universitetet i Tromsø for å undersøke mulige samarbeidsprosjekter innenfor dette aspektet.

Delprosjekt 5 er ferdig i Q4/2024.

Redaksjonen i SSTT vil følge opp og rapportere fra prosjektene undervegs. 

Fra arbeidsmøte i prosjektet. Fra v. koordinator avløp i Tromsø kommune Kjell Christian Røshol, koordinator vann i Tromsø kommune Terje Pedersen, samt Enhetsleder Drift Vann og avløp i Tromsø kommune Fred Magne Johansen. Stående Haakon Antonsen fra No Dig Miljø, Jan Stenersen fra Trova og Svein Antonsen, som er styreleder i No Dig Miljø.

Fra arbeidsmøte i prosjektet. Fra v. koordinator avløp i Tromsø kommune Kjell Christian Røshol, koordinator vann i Tromsø kommune Terje Pedersen, samt Enhetsleder Drift Vann og avløp i Tromsø kommune Fred Magne Johansen. Stående Haakon Antonsen fra No Dig Miljø, Jan Stenersen fra Trova og Svein Antonsen, som er styreleder i No Dig Miljø.

Tekst: Inger Anita Merkesdal. Foto levert av NoDig-Miljø.