Nya guider till handboken för rörinspektioner – T25

Publicerad: 14 mars, 2024

För att kunna kvalitetssäkra rörinspektioner i fastigheter behövs ett gemensamt arbetssätt som skapar en trygghet hos både beställare och utförare. En bra hjälp är den nyligen uppdaterade handboken T25. För att göra innehållet i T25 mer tillgängligt har STVF tagit fram både en miniguide för beställare och en guide med sammanfattning av de viktigaste ändringarna i den nya versionen.

Den nya versionen av T25 som STVF har tagit fram kan med fördel användas av både beställare och inspektörer och som hjälp till respektive grupp finns nu kortfattade guider.

De två nya guiderna som ska underlätta användningen av T25 finns att ladda ner på STVF:s hemsida under fliken ”Om rörinspektion” , https://www.stvf.se/om-rorinspektion/ ,. För att materialet ska nå ut till alla som kan ha nytta av det kan det vara bra att skriva ut de båda guiderna och ha dem tillgängliga i exempelvis fika-/lunchrum.

Miniguide för beställare

För att bidra till bättre och tydligare beställningar av rörinspektionstjänster i avloppsledningar i fastighet har miniguiden för beställare tagits fram. I den finns råd och tips om vad som är viktigt att tänka på när man beställer en rörinspektionstjänst och råden tar sikte på både utföraren och beställarens roll i sammanhanget.

Som exempel på hjälp som miniguiden till T25 kan bidra med finns en lista på vad man som beställare ska tänka på för att få det man efterfrågar, alltifrån vilket syfte och omfattning inspektionen har till vem som tillhandahåller ritningsunderlag. Man behöver också tänka på att om arbetet som beställs ska utgöra ett förfrågningsunderlag måste materialet vara komplett, entydigt och kalkylerbart - t ex genom en mängd­förteckning eller genom att omfattningen framgår av ritning.

En kortfattad guide med de viktigaste ändringarna

Som en hjälp till rörinspektörer att snabbt kunna orientera sig i den nya T25:2022 har STVF sammanställt och jämfört skillnader och förbättringar som följer med revideringen. Under arbetet med uppdateringen analyserades bland annat svar på en enkät som hade skickats ut för att ta reda på vad som behövde förbättras för att rörinspektioner ska kunna kvalitetssäkras i en högre grad.  En sak som kom fram där var att det fanns oklarheter i samspelet mellan beställare och inspektörer, vilken inspektion som ska beställas och hur den sedan utförs. Så i den nya versionen finns det med en lathund till beställaren med vilka krav som ska finnas med när de beställer en inspektion, som olika säkerhetskrav.

I den nya guiden med sammanställningen av skillnader och ändringar mellan den gamla och nya versionen av T25 finns en tabell där alla viktiga ändringar beskrivs och vilka skillnader/förbättringar de leder till. Syftet är att säkerställa att alla inspektioner av VA-rör i fastigheter alltid görs på samma sätt genom att alla förstår och kan följa handboken T25.

Utbildning gör skillnad

En av de viktigaste sakerna för att kunna kvalitetssäkra rörinspektioner är att utföraren ska vara en utbildad och auktoriserad rörinspektör som följer handbok för rörinspektion. STVF är utbildningsanordnare och organiserar ett flertal kurstillfällen för rörinspektörer i fastighet under året där T25 används som utbildningsmaterial. Det erbjuds även tentamensmöjligheter på olika orter runt om i Sverige. Behörigheten för en auktoriserad rörinspektör är tidsbegränsad och förfaller fem år efter första tentamen, därefter behöver rörinspektören ge­nomgå en uppgraderingstentamen vart femte år för att bevisa sin kompetens. Syftet med det är att säkerställa kvalitet och korrekt utförande.

Ylva Sjönell