Nytt FoU-projekt – Att sätta pris på vatten

Publicerad: 11 mars, 2024

I många delar av världen är tillgången till rent vatten en enorm utmaning för hälsa, livsmedelsproduktion och samhällsutveckling. FOU-bolaget Sweden Water Research, som ägs av NSVA, VA SYD och Sydvatten, har inlett ett nytt projekt med syfte att hitta sätt att skapa mer cirkulär användning av vatten.

Henrik Aspegren är VD på Sweden Water Research och konstaterar att även vi här i Sverige blir påminda om att vatten är en begränsad resurs, särskilt under sommaren när vi stöter på problem som torka, bränder och översvämningar. 

-        Dessa utmaningar är särskilt tydliga inom VA-sektorn, där klimatförändringar kräver anpassning och infrastrukturell utveckling. För att få till stånd en vattenförsörjning som är långsiktigt hållbar behöver vi skapa incitament för övergång från linjär till cirkulär modell. Vi behöver också utveckla en affärsmodell som erkänner vatten som en ändlig resurs.

Från teknikutveckling till samhällsutveckling

Projektet påbörjades i januari och hittills har fokus varit att få olika grupper och deltagare på plats samt att diskutera inriktningen mer i detalj.

-        Då det redan utvecklats ett flertal tekniker som kan bidra till cirkulär vattenanvändning, exempelvis att återanvända regnvatten till spolvatten för en fastighets toaletter, kommer vi mer fokusera på samhällsutveckling. Vi behöver formulera affärsmodeller som skapar incitament för fastighetsägare att införa cirkulär vattenanvändning och spara vatten.

Inom EU diskuteras behovet av att utveckla det man kallar för Water-Smart Society, där vattenförsörjning bygger på cirkulär teknik och involverar alla intressenter. Det här projektet tar avstamp i det begreppet och söker lösningar för att möta de aktuella utmaningarna.

-        Idag används VA-taxan mest till infrastruktur, det är inte mycket som handlar om värdet på själva vattnet. Samtidigt är det en komplex fråga, vad är ett rättvist och skäligt pris på vatten?

Lätt att göra som man alltid gjort

Det handlar också mycket om att skapa ett nytt förhållningssätt till vatten i samhället, att alla förstår att vatten är en ändlig resurs.

-        Det är väl bara på somrarna som vi i Sverige inser att vatten inte bara flödar fritt närhelst man vill. Bevattningsförbud är bara ett exempel där vi påminns om vattenbegränsningarna. I det nya projektet – Att sätta pris på vatten – vill vi undersöka vilka hinder som kan finnas i olika regler för att införa mer cirkulär vattenanvändning, men även hur mycket som bara sitter i huvudet. Att göra som man alltid gjort är väldigt lockande och kan bli styrande för hur vi agerar.

Där ser Henrik Aspegren vissa likheter med det område som SSTT jobbar inom. Att använda schaktfria metoder överallt där det går är både miljö- och ekonomiskt smart, ändå görs det inte alls så ofta som det är möjligt.

-        Tillgången på vatten hänger också mycket ihop med hur bra man är på att jobba med att motverka läckor i ledningsnäten. Kan vi få ner vattenflödena i ledningarna kommer de troligen även att hålla längre, vilket bidrar till ett hållbart samhälle.

Danmark har kommit långt

Ute i Europa jobbar man mer aktivt med prissättning på vatten, bland annat har Danmark länge jobbat med att exempelvis minska läckage i ledningsnäten.

-        Där har myndigheterna infört en avgift på vattenåtgång som överstiger ett visst läckage. Danmark har bland de högsta priserna på vatten och samtidigt bland den lägsta förbrukningen per capita i EU. Så deras system kommer vi därför titta noga på och se vad som kan vara användbart även i Sverige.

Målsättningarna för projektet kommer att vara att bidra till ett cirkulärt förhållningssätt till vatten genom att:

  • Identifiera hinder och möjligheter inom de regler och system som finns idag för att utarbeta affärsmodeller som bygger på nya cirkulära tekniker
  • Identifiera hinder och möjligheter att inom befintligt institutionellt ramverk utveckla och implementera cirkulära prissättningsmodeller
  • Ta fram förslag på hur nuvarande regler och system kan ändras för att skapa förutsättningar för en mer hållbar vattenanvändning

Sweden Water Research

FoU-bolaget Sweden Water Research är ett gemensamt bolag i södra Sverige där de samlar kompetenser i ett gemensamt forskningsbolag för att bättre möta de förändringar som vattentjänstbranschen står inför.

-        Vi arbetar gemensamt med att säkra underhåll, hitta nya lösningar och bredda våra kunskaper. Verksamheten finansieras genom att varje organisation avsätter minst en procent av sin omsättning till FoU-bolaget.

Inom bolaget bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete inom områden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

-        Den kanske viktigaste utmaningen som vattentjänstbranschen står inför är klimatanpassningen. Vi behöver samla och mer aktivt sprida kunnandet kring framgångsrika sätt att klimatanpassa vattentjänsterna. Exempel på områden som intresserar oss extra är avlopp och miljö, arbetsmiljö, dricksvatten, management och rörnät-/ledningsteknik, avslutar Henrik Aspegren.

 

 

 

Ylva Sjönell