Målrettet, kompetansehevende kurs

Publicerad: 8 februari, 2024

I gruppearbeid får kursdeltakerne trening i å arbeide med et NoDig prosjekt, fra planlegging til gjennomføring i oppgaver som omhandler både vann og avløp. Dette er vel anvendt tid og penger. Bildet er fra kurset i Sandvika i fjor.

I gruppearbeid får kursdeltakerne trening i å arbeide med et NoDig prosjekt, fra planlegging til gjennomføring i oppgaver som omhandler både vann og avløp. Dette er vel anvendt tid og penger. Bildet er fra kurset i Sandvika i fjor.

Vann- og avløpsledningsnettene i Norge står overfor betydelige utfordringer knyttet til forfall og funksjonssvikt. Det er en stor utfordring for kommunene å fornye disse ledningene på en så effektiv måte som mulig. I tillegg til økonomi, kan dette skyldes kompetanse internt i kommunen og tilgjengelighet hos rådgivere og entreprenører. 

Grøftefrie løsninger er en viktig del av fremtidens vann- og avløpstransportsystemer, spesielt i urbane områder hvor tradisjonell graving kan være forstyrrende og kostbart. 

Setningene over er hentet ordrett ut fra Norsk Vann rapporten 280/2023: Fremtidens vann- og avløpssystem. Hovedbudskapet i denne og arbeidet som ledet frem til rapporten ble presentert under Norsk Vanns årskonferanse i fjor høst. Formålet med rapporten var: «å analysere framtidens vann- og avløpssystemer og beskrive hvordan dette bør gi føringer for de valgene vi gjør i dag når vi etablerer nytt ledningsnett, eller rehabiliterer, i det som skal bli framtidens bærekraftige transportsystem.»

I rapporten står det også: «Kampen om arealene er en stor utfordring ved fornyelse av ledningsanlegg i bystrøk, både eksisterende anlegg under bakken og samvirke med anlegg og gatemiljø over bakken. Bruk av grøftefrie løsninger kan være en aktuell måte å løse dette problemet på for ledninger. Det er også flere kommuner som har gått til skrittet å forby graving i bygatene. Hvis en allikevel må grave opp ledningene, er det svært viktig å legge til rette for bruk av grøftefrie løsninger i fremtiden.» 

Less dig

Kunnskap om mulighetene for å rehabilitere ledningsnettet grøftefritt, også når det er trangt i bakken, også i fjellgrøfter, og også når andre ting skal gjøres samtidig, er mangelvare. Det kan av mange gode grunner oppleves som utrygt å anbefale metoder en ikke har erfaring med og rehabilitering er komplekst. 

Nettopp for å senke terskelen for å prøve grøftefri ledningsrenovering, som er en bærekraftig teknologi, arrangerer SSTT i samarbeid med Norsk Vann et introduksjonskurs i NoDig metoder.

Kurset starter med en beskrivelse av 6 strukturelle metoder, 5 Semi-strukturelle metoder (to for avløp og tre for vannledninger) samt 4 Ikke strukturelle metoder for rørfornying. Så fortsetter det slag i slag. Og det er ikke slik at NoDig i ethvert tilfelle betyr ingen graving. Det er også mye å hente på å grave mindre.

Kommende kurs gjennomføres i Trondheim 20. og 21. mars.

I denne artikkelen forteller to VA-rådgivere, ansatt i Multiblokk, hvorfor de deltok på tilsvarende kurs da det ble gjennomført i Sandvika i fjor vår. 

 

Tekst og foto: Inger Anita Merkesdal