VA-branschen kan lära av industrin

Publicerad: 23 januari, 2024

Att jobba strategiskt med förebyggande underhåll har tillverkningsindustrin gjort under många år, men i VA-branschen ligger fokus fortfarande till stora delar på avhjälpande underhåll och akutåtgärder. Genom att titta mer på hur industrin arbetar kan VA-organisationer få inspiration till ett mer långsiktigt arbete med underhåll och förnyelse av ledningsnäten.

Det konstaterar Fredrik Junestrand, chef för Infrastruktur på EFESO Management Consulting, vilket är ett konsultföretag som hjälper bland annat kommuner och VA-organisationer med verksamhetsstyrning för att få en mer effektiv organisation.

-        Vi märker av ett klart ökat intresse för underhållsfrågor, inte bara inom VA. Det handlar mycket om att hitta balansen mellan förebyggande och avhjälpande underhåll. För VA-branschen är vår erfarenhet att det idag oftast handlar mest om avhjälpande och akut underhåll vilket gör att de bara startat på den nödvändiga underhållsresan.

Föreläste på Vatten 2023

Fredrik Junestrand jobbar mycket med olika VA-bolag i landet och var en av föreläsarna på Vatten 2023. Han fokuserade då på vad VA-organisationer kan lära av hur industrin jobbar med underhåll. I industrin är mycket av arbetet målstyrt, alla medarbetare vet vad som förväntas av dem för att organisationen ska nå uppställda mål.

-        De har exempelvis koll på hur stora kostnader som ett haveri kan leda till och vet vilka delar i produktionen som behöver prioriteras för att undvika kostnadsdrivande haverier. Det finns där en nollvision för haverier, en underliggande strävan mot att nå perfektion i arbetet, där resultatet är en oavbruten produktion utan några avbrott. Denna "kultur" genomsyrar hela företaget, från högsta chefen till alla medarbetare och alla strävar efter ständiga förbättringar.

I VA-organisationer finns inte målstyrning på samma sätt och medarbetarna ser inte effekterna av hur deras olika åtgärder påverkar helheten.

-        VA-verksamheten präglas idag mycket av brandkårsutryckningar och mindre fokus på planerat underhåll. Kostnader för haverier uppmärksammas i begränsad utsträckning, och beslut fattas ofta baserat på erfarenhet snarare än på data.

Industrin har mer datastyrt underhåll

Han konstaterar också att man i industrin har ett betydligt mer datastyrt underhåll där man utnyttjar modeller och metoder som bygger på analyser av insamlade data. Det innebär att beslut fattas baserat på data och inte på känsla. En utveckling pågår nu kring AI-agenter som hjälper till att identifiera behov och automatiskt generera arbetsorder för underhåll. Underhållet har blivit behovsstyrt.

-        Inom VA sitter den största delen av kunskapen hos enskilda medarbetare, hur de agerar i olika situationer sitter i ryggmärgen. Sådana organisationer blir väldigt sårbara och nyttjar heller inte alla fördelar som den senaste tekniken kan erbjuda. När vi jobbat med de frågorna hos VA-bolag ser vi också att de redan nu har tillgång till betydligt mer data som de skulle kunna samla in och analysera än vad de själva är medvetna om.

Exempel från Järnvägsbranschen

Fredrik Junestrand berättar om ett exempel från järnvägsbranschen, en annan infrastruktur-bransch med stora utmaningar inom underhåll.

-        En fallstudie inom underhållsutveckling från en privat internationell järnvägsoperatör visade på betydande utmaningar som långa och dyra underhållsarbeten, begränsad tillgång på material, hög haverifrekvens och ökande ingreppsfrekvens som ledde till förseningar och dålig servicekvalitet.

De kom fram till att underhållet inte var optimerad samt att en omprövning av de dagliga driftvalen behövde genomföras.

-        På klassiskt vis startade programmet med en förlustanalys (identifiering av de största förbättringsområdena) för att fastställa de mest prioriterade områdena. Kopplat till denna utvecklades en medarbetardriven vision och målbild. Av detta skapades sedan ett utvecklingsprogram med grundbultarna i underhållsutvecklingen. Slutsatsen var att förändringsledning där medarbetaren står i fokus och förstår sin roll och bidrag till hela företagets mål definitivt är en framgångsfaktor.

Använde beprövade metoder

För att tidigt i programmet skapa kostnadsbesparingar och arbeta mot de största förlusterna skapades förbättringsteam. Dessa försågs med beprövade metoder och modeller för att arbeta med grundproblematiken, lösa den och standardisera.

-        Slutresultatet blev väldigt bra och företaget nådde sin naturliga balans mellan avhjälpande och förebyggande underhåll. Förbättringsarbetet hade resulterat i en ökning av operativ marginal med 61 procent, 25 procent minskade underhållskostnader samt 12 procent ökad tillgänglighet på sina tillgångar.

Använd gärna erfarenheter från industrin

Fredrik Junestrand konstaterar avslutningsvis att det på kort eller medellång sikt inte kommer att fungera att investera sig ur den stora underhållsskulden som har byggts upp inom VA- branschen under en längre tid.

-        I samband med räntehöjningar och ökade priser på insatsvaror står VA-organisationer och företag inför större ekonomiska utmaningar. Den lätta vägen ut ur detta är såklart att höja VA-taxan och låta invånarna ta underskottet. Men min fråga blir då om det är den enda vägen? Det borde vara bättre att starta underhållsresan mot en balans mellan förebyggande och avhjälpande underhåll, i många kommuner har den resan ännu inte ens påbörjats. Ett tips är då att titta mer på hur man länge arbetat i industrin och använda den erfarenheten för att snabbare komma framåt.

 

Ylva Sjönell