Schaktfria metoder kan sänka kostnaderna för elvägar betydligt

Publicerad: 19 december, 2023

Bild från projektet där kärnborriggen precis har gjort genomslag i det horisontella röret med stålröret. Tack vare noggrann inmätning av det horisontella röret kunde de träffa med stålröret nästan mitt i centrum av PE-röret. Som man ser på bilden blir det ingen åverkan på asfalten mer än precis där röret går i. Ovanpå här lägger man sedan elskenorna och drar kablarna genom rören.  Bild: Bonnie Brandt

Bild från projektet där kärnborriggen precis har gjort genomslag i det horisontella röret med stålröret. Tack vare noggrann inmätning av det horisontella röret kunde de träffa med stålröret nästan mitt i centrum av PE-röret. Som man ser på bilden blir det ingen åverkan på asfalten mer än precis där röret går i. Ovanpå här lägger man sedan elskenorna och drar kablarna genom rören. Bild: Bonnie Brandt

I Skåne pågår ett unikt projekt med att bygga elvägar som laddar elfordon under färd genom laddskenor som läggs i asfalten. Resultaten av testerna är mycket lovande, dock blir kostnaderna för anslutningarna till laddskenorna väldigt kostsamma med traditionell schaktteknik. Tester visar nu att med schaktfria metoder kan kostnaderna sänkas betydligt och elvägar bli ett ekonomiskt alternativ.

Projektet Evolution Road drivs av ett konsortium bestående av nio deltagande organisationer, bland andra Innovation Skåne, Elonroad, Skånetrafiken, Kraftringen och Lunds tekniska högskola, och har pågått i 4,5 år. Uppdraget kommer från Trafikverket och projektet har haft en budget på 128 miljoner kronor.

-        Vi närmar oss nu slutet av det femåriga projektet och har kunnat visa att allt fungerar precis så bra som vi trodde, förklarar Per Löfberg som varit projektledare för Evolution Road.

En konduktiv markbunden teknik

Det är en så kallad konduktiv markbunden lösning, där en avtagare under fordonet får direktkontakt med vägens laddskena, på det sättet kan ström överföras och fordonets batterier kan laddas.

-        En buss som laddats tio mil på elvägen kan sedan köra ca minst tio mil på laddningen. Att ladda fordonet under körning eliminerar behovet av att stanna för att ladda batterierna, vilket sparar tid. Elvägar minskar också fordonets batteristorlek avsevärt. Bland andra fördelar finns att man nyttjar befintlig väginfrastruktur.

Projektet bygger på en elvägsteknik som utvecklats av Elonroad och de har haft ett testområde på Getingevägen i Lund, en vägsträcka på 800 meter.

-        Där har alla ingående konsortiemedlemmar testat tekniken utifrån sina respektive perspektiv och försäkrat sig om att tekniken fungerar, att den är säker och mycket annat som måste till för att en sådan teknik ska kunna börja användas.

Schaktfria tekniker öppnar nya möjligheter

Men det finns ett område där de har sett problem med tekniken och det är kostnaderna för de anslutningar mellan laddskenorna och elnätet som måste göras varannan kilometer.

-        Kablar måste dras mellan laddskenan och en elledning vid sidan av vägen. I de beräkningar vi gjorde initialt, och som vi diskuterat med Trafikverket, skulle det ske genom att schakta upp rännor för kabeldragning i den väg där laddskenorna placeras. Enligt Trafikverket måste det ske på ett speciellt sätt och efteråt måste man asfaltera om vägen 100 meter åt vardera håll, vilket skulle vara väldigt kostsamt. Då började vi fundera på om det kunde göras med schaktfria metoder i stället och kontaktade BAB Rörtryckning.

På BAB Rörtryckning fick Bonnie Brandt och hans kollegor ett intressant projekt att börja fundera på. Tanken var att de skulle borra ett hål för ett PE-rör med en diameter på 250 mm från ena sidan av vägen till den andra för elkabeln och sedan genom vertikal borrning skapa en anslutning mellan elkabeln i PE-röret till laddskenan.

-        För att testa om det skulle gå lät kommunen oss använda en asfalterad parkeringsplats som inte användes så vi kunde testa olika idéer i lugn och ro. En av utmaningarna var att vi hade väldigt lite att gå på, vi visste exempelvis inte vilket material som vi skulle borra i. Så vi tog med olika borrutrustningar som kunde ta sig genom lera, sten eller andra material, berättar Bonnie Brandt.

Typen av material som fanns under asfalten var viktig, både för vilken borrteknik för den styrda borrningen man skulle använda och för att det kunde bli problem om det var mer flyktigt material som sand som kunde läcka in i PE-röret vid anslutningen mellan det vertikala stålröret och PE-röret.

-        Det visade sig vara lera på just det ställe vi skulle genomföra testerna, men hade det varit exempelvis sand så finns teknik som kan bilda en tätning mellan rören. För den vertikala borrningen tog vi hjälp av Geogruppen i Göteborg AB, själva genomförde vi den styrda horisontella borrningen under vägen och drog in PE-röret, förklarar Bonnie Brandt.

Kan revolutionera elektrifieringen i världen

Per Löfberg och hans medarbetare inom projektet hade på förhand vissa farhågor om att det skulle bli svårt att med den vertikala borrningen träffa precist på PE-röret.

-        Lyckligtvis besannades inte våra tvivel, det visade sig gå hur bra som helst. Vi är verkligen mycket imponerade av de schaktfria tekniker som användes och de resultat de gav. Att de tester vi genomförde med BAB Rörtryckning varit så framgångsrika öppnar nya möjligheter för oss med tanke på den stora kostnadsbesparing de kan leda till.

Han förklarar att kostnaden för varje anslutning, som alltså måste göras med ett intervall på 1,5-2 kilometer, sjunker med ca en miljon kronor per anslutning om de använder de schaktfria teknikerna.

-        Det blir verkligen stora besparingar för en längre vägsträcka och dessutom går arbetet betydligt snabbare och blir betydligt mer hållbart. Resultaten är inte bara positiva för konsortiet utan skulle kunna snabba på elektrifieringen i hela världen.

Han har förhoppningar om att en upphandling för tester av en elväg mellan Örebro och Hallsberg som Trafikverket stoppat tidigare då kostnaderna visade sig höga nu ska kunna återupptas.

-        I så fall kommer vi kunna visa på en helt annan ekonomi i ett sådant projekt med schaktfria metoder för anslutningarna.

Flera projekt i andra länder

Per Löfberg jobbade tidigare på Innovation Skåne men har nyligen bytt till Elonroad där han nu jobbar som senior projektledare med deras teknik för elvägar.

-        Vi jobbar bland annat med Toyota-bolaget Aisin i ett intressant projekt i Belgien och vi har även vunnit en upphandling av franska staten där vi skall installera 2 km elväg på motorvägen A10 utanför Paris.

Det behöver heller inte bara handla om elvägar för långväga transporter utan kan vara elvägar inom hamnar eller andra mer begränsade områden.

-        En fördel med en markbunden konduktiv lösning är att alla typer av elfordon kan kopplas till laddskenan. I Tyskland pågår försök med luftburen konduktiv teknik, men då är det bara tunga lastbilar som kan laddas då de måste nå upp till laddskenan i luften.

Ylva Sjönell