Oslo på topp i avløpsfornying i 2022

Publicerad: 16 oktober, 2023

Illustrasjonsbilde fra anleggsarbeid, med avløpsfornying, i Oslo sommeren 2023.

Illustrasjonsbilde fra anleggsarbeid, med avløpsfornying, i Oslo sommeren 2023.

På fylkesbasis var det Oslo som fornyet mest av avløpsnettet i 2022. Etter Oslo er det Nordlands-kommunene, samt kommunene i Vestfold og Telemark, som fornyet mest, i 2022. Det kommer frem i en fersk artikkel fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Oslo fornyet 1,6 prosent av spillvannsnettet sitt i 2022. Som vi vet: Oslo har mye gammelt nett i grunnen. Kommunene i Nordland fornyet 0,98 prosent, mens Vestfold og Telemark fornyet 0,96 prosent i fjor.  

SSB beskriver at fornyelse, separering og oppdimensjonering av avløpssystemene er avgjørende for å redusere hyppigheten av utslipp og kjelleroversvømmelser. Og at fornyelsen i seg selv er viktig for å opprettholde funksjonaliteten til avløpssystemet. Samt sikre at kloakk og forurensning havner der man ønsker det, fortrinnsvis inn på avløpsrenseanleggene. Samtidig minner byrået om at den prosentvise fornyelsen ikke nødvendigvis indikerer hvilke kommuner som er «flinkest i klassen.» Fornyingen må også ses i sammenheng med behovet for fornyelse i kommunen, som igjen vil være avhengig av type materiale, fysisk påvirkning og ikke minst alder på nettet.

Oslo er også blant kommunene som stiller høye utslippskrav ved ledningsfornying.

Fra artikkelen

Fornyelsen vil normalt også variere en del fra ett år til et annet. Hvis man ser på andelen fornyelse i gjennomsnitt de tre siste årene, jevner imidlertid disse variasjonene seg noe mer ut. For hele landet ligger fornyelsen gjennom treårsperioden 2020-22 på 0,66 prosent i gjennomsnitt per år, altså omtrent likt med enkeltåret 2022 på 0,63 prosent, nevnt innledningsvis.

Ifølge SSB rapporterte 52 prosent av de 352 rapporterte kommuner til KOSTRA at de har fornyet deler av spillvannsnett, mens 25 prosent sier de ikke har fornyet noe (0 meter rapportert) i fjor. De resterende kommunene rapporterte blankt. Tilsvarende tall for nylegging av spillvannsnett er henholdsvis 52 og 31 prosent. I tillegg kommer de 4 kommunene som ikke rapporterte avløpsskjema det året. 

Kommunene som fornyet minst i 2022 ligger i Troms og Finnmark, med 0,34 prosent, samt Trøndelag, 0,34 prosent og Agder 0,42 prosent.

Her finner du hele statistikken for avløp.

Foto: Inger Anita Merkesdal. Tekst: SSB