Skydda de lungor du har

Publicerad: 18 augusti, 2023

Bild: Sundström Safety

Bild: Sundström Safety

Vi har bara två lungor och det krävs inte någon stor ansträngning för att skydda dem, ändå är det många som inte använder andningsskydd när det behövs, eller inte använder dem på ett korrekt sätt. Många vet exempelvis inte att ett tre dagars skäggstubb minskar skyddseffekten med upp till 90 procent.

Det berättar Alexander Rimeika som arbetar som Key account manager på Sundström Safety AB.

-        Företaget har arbetat med tillverkning av andningsskydd sedan 1926 och behoven har inte blivit mindre med tiden. Andningsskydd behövs naturligtvis mycket inom olika industriområden, men vi har även kunder i helt andra segment. Operahuset i Tammerfors är ett exempel där de behöver skydd när de arbetar i kostymförrådet där det är väldigt dammigt. Ett annat exempel är de som arbetar med fransförlängning inom skönhetsvården, ångorna från limmet de använder är så hälsovådligt att de behöver andningsskydd.

Damm orsakar många dödsfall varje år

Han fortsätter med att berätta att effekterna av damm är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen idag, ca 7 miljoner dör årligen i världen av följderna från att ha inandats för mycket farligt damm, i Sverige är siffran 8000 personer per år.

-        Jag tror att det slarvas lite med andningsskydd, även då de finns tillgängliga. Man kanske tycker det tar för lång tid att gå till bilen eller förrådet och hämta dem, eller sätter på dem slarvigt. Det var ju en tragisk olycka före sommaren där två personer omkom då de andades in ångor av svavelväten som bildats då de skulle rengöra en tank. Jag skulle säga att de med stor sannolikhet inte hade gjort sin riskanalys tillräckligt bra.

Att göra en riskanalys är ett av de steg som man måste göra innan man börjar arbeta på ett nytt ställe eller med nya projekt.

-        På alla arbetsplatser där det förekommer risker med gaser/ångor eller partiklar, eller där det föreligger risk för syrebrist, ska ett program för andningsskydd skapas och drivas. I det programmet ingår att göra en ordentlig riskanalys vid varje nytt projekt och/eller ny arbetsplats.

Olika typer av riskområden

I riskbedömningen skiljer man på två olika typer av föroreningar som man behöver skydd för, dels gaser/ångor dels partiklar av olika slag. Utöver de två finns ytterligare ett riskområde som handlar om syrebrist.

-        Risk för syrebrist kan förekomma exempelvis nere i en tank eller om exempelvis svavelväten uppstår som förhindrar tillräcklig syreupptagning. I det läget kan man inte använda ett filterskydd utan då får man välja ett andningsskydd som tillför andningsbar luft utifrån.

Som nämndes ovan ska det alltid finnas ett framtaget andningsskyddsprogram där man har identifierat risker.

-        Arbetet med att utveckla ett skyddsprogram innehåller flera olika delar. Först måste man identifiera potentiella risker, sedan ska en riskanalys genomföras och åtgärder vidtas för att om möjligt bygga bort riskerna. En sådan åtgärd skulle kunna vara ett utsug på lämpligt ställe. Om riskerna inte går att bygga bort behöver man fundera igenom vilken typ av andningsskydd som man ska välja. Man behöver även genomföra utbildningar för de som ska använda dem, både i hur man hanterar dem och hur man anpassar dem så de fungerar på rätt sätt. Allt detta måste dessutom dokumenteras på rätt sätt.

Två grupper av andningsskydd

Det finns två huvudgrupper av andningsskydd, filterskydd och andningsapparat.

-        Filterskydd används vid risk för gas/ånga eller partikelföroreningar. Inom den gruppen finns det i sin tur olika underkategorier som hel- eller halvmask. Det finns även en mer avancerad typ av filterskydd där man kopplar på en fläkt som kan sitta på ryggen. Fläkten hjälper till att dra luften genom skyddet, vilket kan behövas i vissa situationer och ger en behagligare upplevelse.

Även andningsapparater, som används exempelvis vid risk för syrebrist, kan finnas i olika utföranden, antingen kopplad till en tub man bär med sig eller kopplad via en slang till en fast installation med friskluft.

Var ligger ansvaret för användning av skydd?

En viktig fråga handlar om var ansvaret ligger för att rätt andningsskydd används på rätt sätt.

-        Arbetsgivaren ska enligt lag ansvara för att det finns rätt kompetenser för att skapa och driva ett program för andningsskydd samt tillhandahålla lämpliga andningsskydd. Där ligger även ansvaret för att rätt utbildningar ges till personalen.

Arbetstagaren har sedan skyldighet att följa det framtagna andningsskyddsprogrammet och att använda andningsskydden korrekt. Det ligger även ett ansvar hos den som använder skydden att rapportera om avvikelser förekommer, att skydden inte fungerar som de ska eller andra problem som gör att andningsskyddsprogrammet inte går att följa.

-        Det är viktigt att förstå att man inte bara kan lämna ut ett andningsskydd till personalen och tro att det räcker som tillräcklig skyddsnivå, alla delar måste finnas på plats hos både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Skyddet försvinner snabbt vid felanvändning

För att ett andningsskydd ska fungera hundraprocentigt är det av avgörande betydelse att det används på ett korrekt sätt och att det sluter tätt. Alexander Rimeika tror att det finns en stor okunskap kring hur mycket av skyddet som försvinner om det inte sitter helt korrekt.

-        Har man exempelvis ett tre dagars skäggstubb försvinner upp till 90 procent av skyddet om man använder ett vanligt tätsittande andningsskydd med filter. Har man skägg finns bara en procents skydd kvar. Har man stubb eller skägg måste man därför använda ett andningsskydd med fläkt.

Andningsskydden delas upp efter hur hög skyddsfaktor de har, ju högre faktor desto bättre skydd.

-        Skyddsfaktorerna innebär ett mått på andningsskyddens förmåga att avskilja en förorening och gäller bara vid en helt korrekt användning, konstaterar han.

Risker vid arbeten inom VA

Jobbar man med exempelvis inspektion eller spolning av avloppsrör finns risker med olika farliga aerosoler som kan innehålla bakterier/virus eller organiska föroreningar som ammoniak eller svavelväten. Även kvicksilver kan förekomma även om det blir alltmer ovanligt.

-        Jobbar man med rörinstallationer och kanske behöver kapa rör så avges olika ämnen vid kapningen som det gäller att ha koll på. Vid genomförande av rörinspektioner eller andra jobb på ledningsnätet i anslutning till stora industrier behöver man ta reda på vilka ämnen som förekommer i den miljön. Ett råd där är att fråga de som jobbar i industrilokalerna vilka andningsskydd de använder och sedan kanske bredda skyddet lite för att vara på den säkra sidan.

Vid arbeten i brunnar behöver man göra en riskanalys om det räcker med filterskydd eller om det finns en risk för syrebrist då en andningsapparat kan behövas.

-        Det är även viktigt att alltid ha en luckvakt utanför med direktkommunikation med den som är nere i brunnen, så att åtgärder kan sättas in om det uppstår problem för den som jobbar därnere. Vi brukar även rekommendera alla som arbetar under jord att alltid ha med en syrgasmätare om det finns risk för syrebrist, det är en enkel skyddsåtgärd.

 

Ylva Sjönell