Byggledarrollen avgörande för en hög kvalitet

Publicerad: 14 april, 2023

Bild: Jimmy Lubera

Bild: Jimmy Lubera

En hög kvalitetsnivå på VA-jobb kräver en god planering och att man redan tidigt involverar rätt kompetenser, det gäller också att välja rätt metod och material baserat på de verkliga förutsättningarna. För att nå dit behövs en byggledare med rätt bakgrund och kompetens som samtidigt är bra på att få folk att jobba tillsammans.

Det konstaterar Jimmy Lubera som jobbar som avdelningskoordinator och projektledare på Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), han har också varit medförfattare till Kontroll- och Byggledarhandboken som gavs ut av Svenskt Vatten förra året.

-        Det är en mycket praktisk handbok som fungerar som stöd vid genomföranden av VA-ledningsprojekt. Då den bygger mycket på checklistor och praktiska exempel krävs inte mycket specialkompetenser för att kunna leda VA-projekt enligt den, förklarar han vidare.

Han har själv jobbat med kvalitetsfrågor inom bland annat kärnkraftsindustrin och har med sig en grundläggande förståelse för vikten av en noggrann planering för att uppnå en hög kvalitet vid olika projekt.

-        Sedan jag började arbeta på NSVA för 12 år sedan har jag varit delaktig i NSVAs uppbyggnad av arbetsprocesser och rutiner som styr kvalitetsarbetet, utan den typen av systematiskt tillvägagångsätt är det svårt att nå en hög och jämn kvalitet i alla projekt.

Alla behöver ta ansvar

En viktig del i ett framgångsrikt kvalitetsarbete är att alla inblandade i ett projekt delar på ansvaret för att resultaten ska hålla en hög kvalitetsnivå.

-        Alla måste från sitt perspektiv vara byggledare, ta det ansvaret, både under planeringen och utförandet. Det är viktigt då man därigenom kan hitta och undanröja potentiella problem som kan dyka upp längre fram, det visar också på vikten av att involvera rätt kompetenser från början, alltifrån de som utför jobbet rent praktiskt till ekonomer på kontoret.

Att det även måste finnas en byggledare med det yttersta ansvaret är självklart och en av de viktigaste uppgifterna i den rollen är att finnas till för alla parter i projektet, även om byggledaren är anlitad av beställaren.

-        Byggledaren har därför även rollen som medlare för få olika intressen och behov att mötas utan att kvaliteten får ge vika. Det gäller att bygga en vi-känsla i hela gruppen och undvika att det utvecklas en vi- och ni-kultur mellan beställaren och entreprenören, vilket kan vara rätt vanligt.

Jimmy Lubera konstaterar att det krävs rätt mycket av en bra byggledare, bland det viktigaste är rätt personlighet som passar för den rollen.

-        Det måste naturligtvis finnas en grundläggande kompetens för att bli respekterad i rollen. Utöver det krävs att man både är engagerad och vågar konfrontera och ifrågasätta samtidigt som man ska få alla parter att samarbeta.

Schaktfria projekt kräver mer kontroll

Hans erfarenheter har visat att ett bra kvalitetsarbete kräver lite mer av alla parter då man använder schaktfria metoder.

-        I sådana projekt finns det flera moment som kan gå fel om man inte har gjort läxan på förhand och tagit fram en ordentlig plan för både genomförandet och kontrollmomenten. Jag brukar ofta ta schaktfria projekt som exempel när jag talar om vikten av ett systematiskt kvalitetsarbete just för att det blir så påtagligt om man inte gjort sitt jobb. Har man exempelvis valt en schaktfri metod utan att ha utfört någon geoteknisk undersökning kan hela metodvalet behöva ändras. Vid traditionell schaktning går det lättare att anpassa sig när hinder uppstår, berättar Jimmy Lubera.

Råd till beställare och entreprenörer

Efter sina många år som projektledare och byggledare av VA-projekt finns det vissa saker som han vill skicka med till beställare av sådana projekt för att resultaten ska nå en hög kvalitet.

-        Det är framför allt tre saker som man som beställare ska tänka på, det första är att se till att involvera byggledaren tidigt i projektet och det andra är att tydligt definiera byggledarrollen för det specifika projektet, både när det gäller omfattning och befogenheter för budget, beslut, kommunikation osv. Det tredje och sista är att systematisera arbetet genom att exempelvis bygga upp kontrollomfattningen med checklistor som de som finns att tillgå i handboken.

För entreprenören handlar det mycket om att se byggledaren som en tillgång istället för en kontrollinstans.

-        Byggledaren finns där för alla parter och entreprenören har allt att vinna på att använda den möjligheten. De har i byggledaren en gratis tillgång till ett bollplank som kan svara på frågor under hela projektet, ha en bra dialog med om potentiella problem för att undvika dem och mycket annat. Mitt bestämda råd är att utnyttja byggledaren så mycket som det går för att nå ett så bra resultat som möjligt, alla har ju samma slutmål.

En mycket praktisk handbok

Jimmy Lubera återkommer till Kontroll- och Byggledarhandboken som är ett bra stöd för alla parter i ett VA-projekt, men kanske mest till byggledaren.

-        I handboken finns många olika kontrollmoment praktiskt beskrivna med checklistor och annat, de kan med fördel användas av både beställare och entreprenörer. Entreprenören kan även använda dem till att i sin tur kontrollera sina underentreprenörer.

En av de centrala delarna för en bra byggledare är att ha en hög fysisk närvaro på arbetsplatsen.

-        Det är svårt att få en känsla för hur projektet utvecklas och vilka kontrollmoment som genomförs under projektet gång om man mest sitter inne på kontoret. Genom att vara närvarande på arbetsplatsen ges också större möjligheter att skapa ett bra samarbetsklimat mellan de olika parterna, att lyssna in och kunna vara ett bra stöd.

Kontroll- och Byggledarhandboken har blivit mycket uppskattad och som en följd av det planeras nu för en utbildning baserat på boken i Svenskt Vattens regi.

-        Titeln på utbildningen kommer vara ”Praktisk projekt- och byggledning av VA-projekt” och vi är i gång med planeringen av den nu.

 

 

Ylva Sjönell