Jämför koldioxidavtryck vid rörspräckning och öppet schakt

Publicerad: 26 mars, 2023

Bild tagen av Borealis under projektet.

Bild tagen av Borealis under projektet.

Göteborgs kommun har beslutat att 2030 ska koldioxidutsläppen från anläggningsarbeten minskat med minst 90 procent  jämfört med 2020. Som en förberedelse inför det har Kretslopp och Vatten, i samarbete med Hallingplast, jämfört koldioxidutsläpp vid olika typer av rörrenoveringsmetoder samt effekten av att använda fossilfria PE-rör.

Vid jämförelsen har man använt en koldioxidavtrycksanalys, Carbon Footprint Analysis (CF), som är en form av livscykelanalys (LCA) som bara fokuserar på en effektkategori, klimatförändring. LCA:er har fyra steg: Mål och omfattning, Inventeringsanalys, Konsekvensanalys och Tolkning.

-        Med detta projekt vill vi samla kunskaper om utsläpp vid rörspräckning och öppen schakt samt hur vi kan påverka utsläpp för material för att veta vad vi ska välja i upphandlingar framöver. Vi har genomfört ett liknande projekt tidigare med självfallsrör av plast och själva analysen har genomförts av en fristående konsult, berättar Fredrik Johansson som arbetar som specialist vid Kretslopp och Vatten.

Minskar koldioxidavtrycket med 70 procent

I analysen har man jämfört fyra olika grupper där den första är rörrenovering med ett vanligt öppet schakt med massaåtervinning, den andra är rörspräckning utan massaåtervinning, den tredje rörspräckning med massaåtervinning och den fjärde är rörspräckning med massaåtervinning och användande av fossilfria PE-rör.

-        Rörspräckning är en schaktfri renoveringsteknik som endast kräver små mängder grävning och därmed också minskar koldioxidutsläppen i samband med rörrenoveringen betydligt. Vi strävar efter att använda schaktfria metoder där det är möjligt och nu ville vi veta hur mycket mindre koldioxidavtryck vi skulle få om man även använder fossilfria rör och till vilken kostnad.

Resultaten visar att med rörspräckningsteknik och fossilfria rör minskar koldioxidavtrycket med ca 70 procent jämfört med öppet schakt, och med rörspräckning utan fossilfria rör minskade avtrycket med ca hälften jämfört med öppet schakt.

-        När man bedömer resultaten ska man veta att Göteborgs kommun redan idag har krav på att använda högre inblandning av HVO vilket minskar utsläppen från transporter och grävmaskin. Så om det är en kommun utan det kravet så skulle koldioxidavtrycket öka.

Ett resultat som dock överraskade Fredrik Johanson lite var att användning av massaåtervinning inte påverkade resultaten mer än 4-7 procent beroende på grupp.

Vissa problem med klimatavtrycksanalyser

En lärdom som han tar med sig från projektet är att det idag är i princip omöjligt att genomföra klimatberäkningar då det saknas klimatdata för delar av entreprenaden.

-        För att vi ska kunna göra bra klimatberäkningar måste alla delar som används vid exempelvis en rörledningsrenovering ha certifierade data som vi kan använda i beräkningarna, men sådana saknas idag för brandposter, ventiler och rördelar. Man kan använda olika typer av klimatdata, vi använder oss av EPD-värden, Environmental Product Declaration, och sådana finns inte framtagna från leverantörer av de produkttyperna. I stället har vi vid den här beräkningen behövt använda generiska värden vid ett par tillfällen vilket inte ger helt tillförlitliga resultat.

Den lärdomen innebär att förslaget är att Kretslopp och Vatten kommer ställa krav på sina tillverkare av material att få fram den typen av värden till 2025 så Göteborgs kommun kan utföra klimatberäkningar.

Alla led måste vara certifierade

När det gäller fossilfria rör är de lättare att följa upp och verifiera att de köpt fossilfri råvara än till exempel följa upp om en grävmaskin kör på HVO.

-        Samtidigt finns andra problem med fossilfria rör och det handlar om att för att de ska vara fullt ut klimatcertifierade så måste alla led vara certifierade, både råvaruleverantörer, tillverkare och grossister, och idag är inte grossister certifierade. Det innebär att de bryter certifieringskedjan och gör att vi idag inte kan köpa certifierade fossilfria rör om vi inte rundar grossistledet.

Sammanfattningsvis så visade kilmatberäkningsprojektet att rörleverantörer kan ta sitt ansvar och möta Göteborg kommuns krav på en minskning av koldioxidutsläppen med 90 procent till 2030.

-        Däremot kan vi hittills inte möta det kravet i hela entreprenaden ännu. Det vi behöver göra nu är att ställa högre krav på leverantörer av rördelar, brandposter och ventiler att ta fram EPD-värden och på grossister att klimatcertifiera sig. Så vi får bygga vidare på resultaten från det här projektet och jobba med de delar som fortfarande saknas för att nå klimatmålen framöver.

 

 

 

Ylva Sjönell