Göra rätt- hålla tätt

Publicerad: 4 november, 2022

Bild: Daniel Ejdeholm

Bild: Daniel Ejdeholm

Publikationerna P78 och P79 togs fram på 1990-talet och mycket har hänt sedan dess, Svenskt Vatten har därför inlett ett SVU-projekt för att ta fram underlag för en revidering. Det övergripande syftet är att ta fram förslag på tillvägagångsätt för täthetsprovning som överensstämmer med aktuellt kunskapsläge och praxis samt är verifierat i fält.

Projektgruppen består av Daniel Ejdeholm (GPA), Magnus Bäckström (Bodens kommun), Robin Norgren (3VA), Fredrik Johansson (Göteborg stad Kretslopp och vatten), och Rickard Cedervall (Stockholm Vatten och Avfall)

Enligt projektledaren Daniel Ejdeholm är det främst P78, som avser plastledningar i Polyeten (PE), som kräver uppdatering.

-        Ett skäl är att det hänt en hel del med plastmaterialen sedan 1990-talet och man använder idag större dimensioner. Det har också utvecklats nya metoder som behöver verifieras i fält. Erfarenheter visar exempelvis att en ledning kan få godkänt trots befintligt läckage men även att en ledning kan bli underkänd trots att den är tät. Så uppdatering till dagens kunskapsläge och praxis behövs, förklarar han.

När det gäller P79, som avser ledningar i metall, är det inte så mycket som behöver åtgärdas, det är främst en uppdatering för större dimensioner som behövs.

Riktlinjer varierar

För PE-ledningar är den bakomliggande teorin för täthetsprovning och hur olika material och anordningar i rörsystemet beter sig vid olika tryck komplicerad, vilket har gjort att läget idag är förvirrat. Olika anpassningar och varierande riktlinjer för täthetsprovning förekommer i branschen och mellan olika kommuner. Ett av problemen för PE-ledningar är att testtrycket i P78 inte anpassats till den nya sänkta säkerhetsfaktorn.

-        Vid provning enligt P78 är provtrycket satt till 1,3xPN. Eftersom säkerhetsfaktorn har sänkts från 1,6 till 1,25 så har provtrycket relativt ledningsmaterialets styrka ökat med 30 procent. Det innebär att plastledningen utsätt för onödigt stora krafter vilket kan utgöra en risk och kan påverka installationens livslängd negativt.

Dessutom bör man utreda om antagandet om en linjär töjning i materialet fortfarande är aktuellt då spänningen i rörväggarna är så pass mycket högre.  

Behöver se till helheten

Täthetsprovning av trycksatta VA-ledningsnät används idag som metod för att kvalitetssäkra att man byggt rätt och att säkra den långsiktiga livslängden. För att kunna göra det är det lika viktigt att kvalitetssäkra själva tillvägagångssättet, att man gör rätt, som själva rörmaterialets egenskaper för att ledningen ska hålla tätt på sikt.

-        När man ser till helheten måste även exempelvis svetsfogarna kvalitetssäkras för att hela ledningen ska hålla vad man lovat. Där visar erfarenheter att många svetsar inte är rätt utförda vilket en del av vårt projekt också tydligt visat. Vi har utfört svetsar med medvetna fel i och sedan täthetskontrollerat ledningen utan att de fel vi med säkerhet vet finns där har uppdagats. Vilket ytterligare bevisar att man behöver komplettera täthetsprovning med andra kontroller i fält.

Det finns också ett flertal olika provtryckningsförfaranden som de nu testar för att ta reda på om någon av dem ger mer kvalitetssäkra resultat än de andra. Det är exempelvis EN805, som är den europeiska standarden, sedan har Tyskland ett eget provtryckningsförfarande och Göteborg stad Kretslopp och Vatten har tagit fram en egen metod.

-        Målsättningen är att vi ska ta fram underlag så P78 och P79 blir aktuella för dagens bruk baserat på det senaste kunskapsläget. Där ingår också att utvärdera behov och ge förslag på anpassade metoder för täthetsprovning av mindre anläggningar såsom serviser, förklarar Daniel Edjeholm.

Långsiktig kvalitetssäkring

Önskad effekt av projektet på längre sikt är att det ska bidra till bättre kvalitetssäkring och kontroll av nyanlagda VA-ledningsnät, inklusive kopplingar och övriga anordningar. Ett viktigt syfte med projektet är att ge ledningsägare/ledningsbyggare nödvändig bakgrund och motiv för att förbättra sitt arbetssätt med täthetsprovning.

-        En röd tråd genom projektet är att verifiera och utvärdera olika tillvägagångsätt och teoretiska modeller för täthetsprovning. Det kommer vara viktigt att successivt under projektet ’tratta ned’ och avgränsa vad som handgripligt ska testas och samtidigt ha med nuvarande branschstandard enligt P78 och P79 på armlängds avstånd i analysen, konstaterar Daniel Ejdeholm.

Projektet planeras vara klart under hösten 2023.

 

Ylva Sjönell