Schaktfria metoder räddningen i Märsta

Publicerad: 21 juli, 2022

Bild: Styrud

Bild: Styrud

När Sigtuna Renhållning och Vatten skulle genomföra stora arbeten med ledningsomläggning vid Sätuna torg i Märsta var valet av schaktfria metoder lätt, inget annat hade fungerat.

Det konstaterar Håkan Pettersson som är projektledare vid Sigtuna Vatten och Avlopp och förklarar sedan varför.

-        Arbetsområdet ligger mitt i Märsta där det är mycket tättbebyggt och det dessutom går två mycket trafikerade vägar där, ledningen ligger även djupt. Det ingår också en passage under järnvägen och arbeten vid spårområden är alltid komplicerat. Så valet var som sagt lätt.

Tagit god tid till planeringen

Han berättar att de började planera för dessa arbeten för över 10 år sedan då den typen av projekt behöver god planering. Arbetena kom sedan i gång i augusti 2021 och planeras vara klara i slutet på sommaren.

-        Som entreprenör för de schaktfria jobben valde vi Styrud vilket vi hittills är mycket nöjda med. De är kunniga inom bland annat borrade metoder vilket passar bra då vi drar en helt ny ledning med hjälp av metoden styrd borrning.

Projektet handlar om att ersätta befintlig huvudledning och skapa ett passivpumpsystem för spillvatten. Projektet omfattar bland annat 7 sänkbrunnar, 400 meter rörtryckning DN600-DN1400, varav en delsträcka under järnvägsområdet, ca 200 meter styrd borrning för vattenledning DN200, samt att ett pumphus installeras vid pumpbrunnen med 14 meters djup.

-        Det är ett passivrenssystem där ledningen som är 1400 mm i diameter fungerar som ett magasin. Ledningssystemet utförs som självfallsledning och dykarledning med automatisk rensningsfunktion.

Komplicerat projekt med utmaningar

Men även om dykarledningen inte kräver någon energitillförsel, då den arbetar med självgravitation där inloppet är högre än utloppet, är det ändå svårt att uppnå total självrensning då slam med tiden samlas i ledningens lägsta punkt. Därför sker automatisk rensning en gång per dygn med hjälp av en tryckluftsdriven pump som någon gång per dygn ökar flödet, efter avslutad rensningssekvens återgår systemet i passivt läge.

-        Den nya ledningen dras med hjälp av styrd borrning lite vid sidan av den gamla ledningen då det ligger mycket andra ledningar kring den som vi vill undvika att komma åt.

Att genomföra ett sådant stort projekt i ett tättbebyggt område med både stora trafikerade gator och järnväg innebär en hel del utmaningar.

-        Vi får tänka till hela tiden för att parera problem som kan uppstå under projektets gång. Det vi har prioriterat är att människor ska kunna komma fram runt stationen, något vi lyckats med till fullo hittills. Folk har också varit mycket förstående och inga klagomål har kommit, det viktiga för dem är ju att framkomligheten fungerat hela tiden.

Kunnat hålla gångvägar öppna

Att kunna ha en kontinuerlig framkomlighet under hela projektets tidsperiod är en av de fördelar som följer med att välja schaktfria metoder.

-        Hade vi valt att i stället gräva för den nya ledningen och pumpstationen så hade det varit helt omöjligt att kunna ha öppna gångvägar till stationen hela tiden, vilket är en av anledningarna till att vi valde schaktfritt, konstaterar Håkan Pettersson.

Dock har Sigtuna Vatten och Avlopp tidigare inte använt sig av schaktfria metoder speciellt ofta, bara där det är omöjligt att gräva.

-        Det har bara inte blivit så. Men nu när det här projektet varit så lyckat hittills kommer vi nog använda det oftare. Men ska man byta ut alla tre ledningarna samtidigt, spill-, dag- och dricksvatten, då är grävning fortfarande mest effektivt, förklarar han.

Ylva Sjönell