Anbud med lavest CO2-utslipp bør vinne

Publicerad: 3 maj, 2017

-Politiske klimamål er meningsløse uten de riktige innkjøpsmetoder, mener advokat og ekspert på offentlige innkjøp, Magnus Josephson.

BILDET: MISSING LINK: Jurist og ekspert på offentlige anskaffelser, Magnus Josephson, mener det er ”missing link” i klimapolitikken når det gjelder anskaffelser. Foto: Mona Sprenger

I Norge handler det offentlige for 480 milliarder kroner i året. Hvis klimamålene skal nås må offentlige kjøp utformes på en annen måte, mener Magnus Josephson
– Det produktet eller tjeneste som har det laveste CO2-utslippet og som er best for miljøet må vinne anbudet, sier Josephson, som mener at dette også er svært aktuelt for gravefrie metoder.
Dette synet deler leder for den norske arbeidsgruppa i SSTT, Lars Wermskog fra Oslo VAV.

Stor gap mellom mål og beslutninger
Magnus Josephson ga gode råd om offentlige anskaffelser på NoDig-konferansen i Kalstad. Han har jobbet med offentlige anbud i over 20 år, har skrevet flere bøker og har blant annet Telenor og Innovasjon Norge på sin kundeliste. Han mener at det ”missing link” i klimapolitikken er anskaffelser.

– De fleste offentlige selskaper har klare miljømål som er basert på EU og myndighetenes beslutninger. Det er derimot et stort gap mellom politikernes mål og hva som skjer i den offentlige virkeligheten, sier juristen.

Mangel på lederskap
Undersøkinger viser at staten og kommunene ikke legg nok vekt på miljø når de kjøper inn varer og tjenester. Svært få spør om kva innkjøpet vil koste miljøet. Og når de stiller miljøkrav, er de ofte uklare og vanskelige å evaluere. Josephson mener at samfunnet mangler de mest åpenbare forutsetningene for at klimamålene skal nås.
– Alt forblir som det har vært, eller vi får bare små endringer. Denne mangelen på lederskap, for det er det det handler om skaper mange negative effekter. Det er ingen som har ansvaret for at målene faktisk oppnå.

Uredelig
Josephson mener at løsningen på problemet er å gi en klar ordre.
– Hvis vi skal lykkes i å nå våre avtalte mål, må vi kjøpe de mest miljøvennlige produktene og tjenestene og dette bør inn i offentlige anskaffelser. Å ikke følge denne regelen er uredelig, sier juristen.

Verktøyene finnes
Han viser til at det finnes verktøy som finner de minst miljøskadelige tilbudene, livssykluskostnader (LCC). LCC er summen av investeringskostnad og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i bruksfasen av et bygg eller anlegg, fratrukket restverdi ved avhending. Alle offentlige byggeiere og byggherrer i Norge er pålagt å vurdere LCC i forbindelse med anskaffelser.
– Dette blir ikke gjort i dag i Sverige i dag og jeg tror ikke at situasjonen er noe bedre i Norge, sier Josephson, som mener at dette skyldes mangel på kunnskap og oppmerksomhet rundt dette verktøyet.

Forskriftsendringer
I Norge ønsker myndighetene å øke kompetansen og få økt kompetansen på grønne anskaffelser til oppdragsgivere i stat og kommune. Nærings- og fiskeridepartementet nylig vedtatt ei ny forskriftbestemming om miljø og klima i offentlige anskaffelser. Den nye forskriften sier at oppdragsgiver skal legge vekt på å redusere belastningen på miljø og fremme klimavennlige anskaffelser. Det skal stilles miljøkrav i alle trinn av anskaffelsesprosessen. Miljø skal vektes med minimum 30 prosent, der det er et kriterium for tildelingene.