Få förberedda på vattenavbrott

Publicerad: 4 mars, 2022

En studie visar att vid ett vattenavbrott påverkas branscher och företag mycket olika, där hotell- och restaurangbranschen påverkas mest. Studien visar även att majoriteten av företag saknar reservvatten eller andra åtgärder för att minska riskerna att drabbas vid ett vattenavbrott.

Dricksvattenförsörjningen är en samhällskritisk funktion och en förutsättning för såväl folkhälsa som ekonomisk tillväxt. Under 2019-2020 utförde RISE tillsammans med VTI en enkätstudie för att kartlägga hur svenska företag påverkas ekonomiskt vid avbrott i vattenförsörjningen och SSTT’s medlemmar ombads bidra med svar. Studien har nu resulterat i en rapport som visar att fler borde ta fram en strategisk handlingsplan för vattenförsörjningen.

-        Målet med studien var att bidra till bättre planerings- och investeringsunderlag för såväl vattenproducenter, vattenberoende verksamheter och myndigheter, samt att öka kunskapen och medvetenheten kring vilka konsekvenser ett vattenavbrott kan få, berättar Josefine Klingberg på RISE och ansvarig för studien.

Vissa branscher betydligt mer sårbara

Enkätundersökningen gick ut till företag i hela Sverige, och drygt 1 400 företag svarade på enkäten. För att ta reda på hur företagen drabbas ekonomiskt vid olika långa vattenavbrott ombads de ange hur stor andel av deras förädlingsvärde som de kunde upprätthålla vid avbrott som varar i 2 h, 4 h, 12 h, 24 h, 1 vecka och 1 månad.

-        Det visade sig att många företag är mycket sårbara för vattenavbrott, vissa angav att de troligen inte skulle kunna starta om verksamheten igen redan vid ett kortare avbrott utan troligen skulle gå i konkurs. Vid längre avbrott var det många som skulle drabbas hårt ekonomiskt och kanske inte klara av det på sikt.

Ger kommuner beslutsunderlag

Informationen om hur företagen drabbas (förlust i förädlingsvärde och återhämtningstid) används i rapporten för att ta fram resiliensfaktorer för respektive näringsgren och avbrottslängd. Utifrån dem uppskattas samhällsekonomiska kostnader av leveransavbrott, vid prioritering av riskreducerande åtgärder och som stöd i dialogen mellan företag och vattenproducenter om nödvattenplanering. 

-        Utöver att kvantifiera beroendet av vatten i relation till förädlingsvärdet ville vi också hjälpa kommuner att få en uppfattning om hur sårbara företag i deras områden är för vattenavbrott, så de kan få beslutsunderlag för åtgärder. Har en kommun många företag som drabbas hårt kanske det kan vara ekonomiskt hållbart att genomföra mer förebyggande åtgärder i de områden där de ligger, förklarar Josefine Klingberg vidare.

Förutom hotell- och restaurangbranschen så är det livsmedelsindustrin och kemikalieindustrin som drabbas hårt vid vattenavbrott.

Bara 28 procent har planer för reservvatten

Studien samlade även in och analyserade information om bland annat orsaker till att företag väljer att minska eller stänga verksamheten vid vattenavbrott, planerade och genomförda åtgärder, alternativa vattenkällor samt huruvida företaget har upplevt vattenavbrott senaste fem åren.

-        Ett intressant och lite skrämmande resultat från enkätstudien var att 72 procent av företagen inte hade någon typ av reservvattensystem vid eventuellt vattenavbrott. Över 80 procent hade inte heller funderat igenom om och i så fall hur de kunde göra verksamheten mindre vattenberoende, exempelvis genom att ha en mer flexibel tillverkning så vissa delar kunde fortsätta även vid vattenavbrott.

Då studien visar hur snabbt de negativa effekterna slår till vid avbrott i vattenförsörjningen blir åtgärder som en effektiv läcksökning viktig liksom ett mer proaktivt arbete med vattenledningarna.

-        Resultaten pekar på vikten för företag att vara förberedda på vattenavbrott och att kommunerna jobbar med förebyggande underhåll. För även om kommunerna bara ansvarar för vattenförsörjningen till hushåll så finns ju ett ömsesidigt intresse mellan kommuner och företag att se till att vattenförsörjningen fungerar.

En ögonöppnare

Josefine Klingberg hoppas att rapporten kommer fungera som en ögonöppnare för framför allt företag inom branscher som är mycket sårbara för vattenavbrott, de som idag inte alls förberett sig för att sådana situationer kan inträffa.

-        Jag hoppas också att kommuner blir hjälpta av resultaten i studien och kan använda dem i diskussioner med politikerna när det gäller planering av förbyggande underhåll och förnyelsearbete av vattenförsörjningssystemet, att de nu får siffror på hur vattenavbrott slår mot olika företag och branscher.

 

 Rapporten i sin helhet finns på 

https://www.ri.se/sites/default/files/2022-02/svu-rapport-2021-19_0.pdf

 

Figur 1 och 2: Resultat visar olika branschers känslighet för vattenavbrott

 Upprätthållet förädlingsvärde i areella näringar, tjänstesektor och tillverkningsindustri, uttryckt som procent av den normala produktionens förädlingsvärde vid olika långa vattenavbrott (medelvärden per näringsgren). Här ses hur förädlingsvärdet hos företagen i de olika näringsgrenarna sjunker ju längre avbrottet varar. 100% förädlingsvärde betyder här normal verksamhet och vid tiden 0 uppstår ett avbrott i ordinarie vattenförsörjning. Det är medelvärden per näringsgren som visas i figuren och som man kan se drabbas hotell- och restaurangbranschen väldigt hårt och inom tillverkningsindustrin drabbas livsmedelsindustrin och kemikalieindustrin hårdast.

 

Bild: Josefine Klingberg

Bild: Josefine Klingberg

Ylva Sjönell