Flexibla foder: Redovisar erfarenheter från projekt på temadag

Publicerad: 5 mars, 2021

Fredrik Johansson, Göteborgs stad Kretslopp och Vatten, är en av föredragshållarna på RÖK-konferensen där 24 mars helt ägnas åt schaktfritt, samt en genrebild på flexibla foder från Aarsleff.

FLEXIBLA FODER: På RÖK-konferensens temadag om schaktfria metoder är en av föredragshållarna Fredrik Johansson, Göteborgs stad Kretslopp och Vatten. Han kommer att dela med sig av de erfarenheter man haft från två projekt och tre upphandlingar av flexibla foder. Projekt som resulterat i att man lärt sig mycket och nu har erfarenheter som man kan dela med sig av.

De tre projekten där Fredrik Johansson medverkat och nu kommer redovisa erfarenheter från gäller upphandlingar av flexibla foder från åren 2011, 2016 och 2020.

- Vad jag ser i kravställningen är att vi har lärt oss mycket om metoden flexibla foder för avloppsledningar och det är intressant hur utvecklingen gått framåt. 

I jämförelse med segjärnssystem och stålledningar, där kravställningen i det stora hela sett ungefär likadant ut enligt gamla beprövade metoder, så har utvecklingen varit betydligt mer omfattande när det gäller flexibla foder. 

- Här ser vi att vi lärt oss väldigt mycket, till viss del genom egna misstag. Men ökad kravställning har vi drivit på egen hand.

 

Tillverkarens installationsanvisning
En viktig erfarenhet är att beställaren i utförandedelen kontrollräknar och tittar på entreprenörens dimensionering av foder. En annan viktig erfarenhet är att i anbudsskedet begära in korrekt dokumentation och tillverkarens installationsanvisning.

- Annars ser man inte om installatören följer anvisningen. I början tittade vi inte på den delen utan det har kommit under senare år. Och när man granskar installationen är det viktigt att ha rätt underlag från tillverkaren.

Den dokumentationen från entreprenören kan annars i bästa fall läggas i projektmappen och man går vidare. Och har man inte tillgång till tillverkarens anvisningar finns det inte mycket att kontrollera mot.

- Att i fält kontrollera att installationen görs enligt tillverkarens anvisning är viktigt och det är något vi blivit bättre på.

Även om installationsanvisningarna kanske inte har förändrats, så har de flexibla fodren som offererats förändrats.

- Ja, vi går mot allt högre e-moduler enligt min uppfattning. Dimensioneringen blir allt högre och fodren blir allt tunnare. Det var nog lika viktigt att kontrollera installationen 2010 som 2019, men vi behöver göra en nystart nu och vara med ute i fält, kontrollera dokumentation och installation och göra förstörande prov på fodren. Vi har en avskrivningstid i ledningsnätet på 80 år och det är en lång tid.

 

Startskott för ökande kontroller
Genom fältkontroller har Göteborgs stad Kretslopp och Vatten lärt sig saker som man tidigare inte hade kunskap inom, som draghastigheter, temperaturer och spalter. 

- 2011 gick vi på en smäll som vi lärde oss mycket av. 2019 års stora projekt innebar att vi var med i fält och lärde oss mycket bland annat genom de förstörande prov som RISE gjorde med härdtider med mera. Det blev ett startskott för oss att öka kontrollen av entreprenörens installation och härdningsprocessen.

Nu hoppas Fredrik Johansson på att få igång en diskussion inom SSTT om att dela med sig av erfarenheter, som andra kan ha nytta av. RÖK-konferensens temadag om schaktfritt den 24 mars kan bli början på något större.

- Att dela med sig av sina erfarenheter tycker jag är poängen med SSTT, men det görs lite för lite. Genom artiklarna på SSTT hemsida kan vi dela med oss av våra erfarenheter, även de mindre lyckade projekten. 

Kan det vara hämmande att både beställare, entreprenörer och tillverkare sitter med i SSTT?

- Nej, jag upplever det inte så. Tvärt om så finns det kunskap inom SSTT att svara på frågor som beställare kan behöva svar på, framför allt inom flexibla foder. Tvärt om upplever jag att man inom branschen är öppna och transparenta och vill ut kunskapen till beställare. 

Fredrik Johansson ser gärna den schaktfria temadagen på RÖK-konferensen som ett startskott. På konferensen kommer en av programpunkterna vara en paneldebatt om hur vi kan säkra kvaliteten i 100 år med deltagare från provningsinstitut, tillverkare, beställare och Svenskt Vatten.

 

Ny utbildning?
- Vi som beställare behöver bli mer aktiva i kontrollen av utförandeskedet. Vi behöver täcka kunskapsluckan som finns idag. SSTT och Svenskt Vatten borde skapa en utbildning för flexibla foder för projektledare och byggledare.

Ett annat sätt är att skapa tematräffar för SSTT-medlemmar där en schaktfri metod visas konkret ute i fält.

- Jag skulle också vilja puffa för SVU-projektet om flexibla foder där vi i referensgruppen har lärt oss mycket av presentationen, inte minst i de tre delprojekten om provning av befintliga rör, kvalitetssäkring och miljödelen. 

Fotnot: Enligt Svenskt Vattens hemsida så ska SVU-projektet ”Förnyelse med platshärdade flexibla foder – erfarenheter och framtida utveckling” redovisas preliminärt 31 maj. (Läs mer) https://www.svensktvatten.se/forskning/sa-jobbar-vi-med-forskning-svu/pagaende-svu-projekt2/fornyelse-med-platshardade-flexibla-foder--erfarenheter-och-framtida-utveckling/

 Information och anmälan till RÖK-konferensen

 

Metodbeskrivning

På SSTT:s hemsida, under fliken schaktfri teknik, så finns rubriken "Metodöversikt" som bland annat innehåller ”Flexibla foder”, som nedladdningsbar pdf.

 

Flexibla foder 

Allmänt används flera olika beteckningar för flexibla foder, som glasfiberarmerade/glasfiberförstärkta foder eller armerade/oarmerade foder samt homogena och ickehomogena foder. Här har vi valt beteckningen hartsimpregnerad textil och hartsimpregnerad glasfiberväv. 

 

Beskrivning 

Flexibla foder är en schaktfri metod, som används i befintligt läge av existerande ledningssystem för vatten och avlopp. Ett flexibelt foder installeras i existerande rör och härdas på plats. En textil- eller glasfiberväv som fyllts med härdplast förs in i en befintlig ledning och därefter med hjälp av invändigt tryck pressas ut mot den befintliga ledningens insida. När fodret är på plats sätts en härdningsprocess igång som gör att plastmaterialet härdar och får sin slutliga hållfasthet. 

Det finns två huvudtyper av flexibla foder, dels hartsimpregnerad textil och dels hartsimpregnerad glasfiberväv. 

Under installation ger metoden begränsad påverkan på övrig infrastruktur, oftast bara av kortvarig avstängning av delar av avloppsnätet samt i förekommande fall begränsad omledning av trafik. 

Flexibla foder med godkända material för dricksvatten kräver schakter då vattenledningar saknar brunnar. 

 

Användningsområdet 

Flexibelt foder används för att förnya befintliga vatten-, spill- och dagvattenledningar samt vägtrummor. Huvudledning, servisledning eller del av ledning kan infodras i dimensioner mellan 100-2200 mm. Även nedstigningsbrunnar kan infodras med flexibelt foder. Fördelarna med flexibelt foder är att det är en schaktfri metod i de flesta fall för dimensioner upp till och med DN800 vid vissa metoder. Vid renovering av större dimensioner så behövs schaktning och nedmontering av kona ske för att renovering ska kunna utföras. Ledningen får oftast samma eller bättre hydraulisk kapacitet. Röret blir slätt och har samma kvalitet som en ny ledning, men utan täthetspackning. 

Ett flexibelt foder består av ett kompositmaterial uppbyggt av så kallat bärarmaterial i härdplast. Kompositmaterialet betyder att materialet är ett sammansatt material där två eller flera ingående materialet med skilda egenskaper tillsammans ger ett nytt konstruktionsmaterial med nya egenskaper. 

Det finns olika typer av flexibla foder på marknaden. Detta kan härledas till vilken typ och vilka egenskaper som bärarmaterialet i foret är uppbyggt av. Olika typer av bärarmaterial gör att de olika fodertyperna får olika egenskaper.

Hartsimpregnerade textilfoder härdas vanligtvis med hetvatten eller ånga och hartsimpregnerade glasfiberfoder genom ljushärdning, UV eller LED. Båda fodertyperna kan dimensioneras för att vara självbärande. 

 

Möjligheter och begränsningar 

Fördelarna med flexibelt foder är att det är en schaktfri metod i de flesta fall för dimensioner upp till och med DN800 vid vissa metoder. Vid renovering av större dimensioner så behövs schaktning och nedmontering av kona ske för att renovering ska kunna utföras. Ledningen får oftast samma eller bättre hydrauliska kapacitet. Röret blir slätt och kan ha samma kvalitet som en ny ledning, utan fogar. 

Begränsningarna med metoden innebär att det nya fodret får samma form och fall som befintliga röret, vilket medför att eventuella bakfall behålls. En punktschakt behövs för att åtgärda deformation/kross innan hela sträckan infodras. 

 

Installation 

Renovering innebär att ett flexibelt foder installeras och härdas på plats i ledningen. Textilfoder vrängs in i den befintliga ledningen med vatten eller tryckluft och glasfiberarmerade foder vrängs in med tryckluft alternativt dras in i den befintliga ledningen. Det flexibla fodret blir då ett nytt självbärande rör inne i ledningen. Härdningen sker med vatten, ånga eller ljus. 

Installationen sker vanligtvis från nedstigningsbrunnar och ger därmed en begränsad påverkan på omgivning och endast kortvarig avstängning av avloppsnätet samt i förekommande fall begränsad omladdning av trafik. Efter installation och härdprocess öppnas servisanslutningar med robotverktyg och därefter kan ledningen åter tas i bruk.

Läs mer och ladda ned pdf

Bild från metodöversikten, översatt illustration från ISTT.

Bild från metodöversikten, översatt illustration från ISTT.

Jan Bjerkesjö