Fakta och kunskap är en förutsättning för utveckling

Publicerad: 19 maj, 2020

Jan Lindström, Inpipe, skriver om företagets kommentarer till Trafikverkets rapport.

Jan Lindström, Inpipe, skriver om företagets kommentarer till Trafikverkets rapport.

I går publicerade vi en artikel om den rapport från Trafikverket som visar på skillnader i utsläpp efter olika härdningstekniker. Vi har bett SSTT-medlemmar att kommentera rapporten. I dag publicerar vi Jan Lindströms, Sales Manager vid Inpipe, kommentarer.

 

Vilka kommentarer i allmänhet har ni kring rapporten?

Inpipe välkomnar alltid transparens, ny fakta och kunskap gällande vår bransch och våra produkter. I detta fallet rör ny kunskap en studie som undersökt kemikalieutsläpp från olika typer av produkter som används för schaktfri renovering.

Fakta och kunskap är en förutsättning för utveckling och en förutsättning för att kunna göra korrekta val. Gällande miljöpåverkan ser vi det dagligen i alla möjliga branscher, hur man utifrån ny kunskap väljer miljövänligaste produkt eller metod vilket ibland innebär att en beprövad metod helt plötsligt bör väljas bort. Inpipe har läst rapporten noga och diskuterat utfallet med flera inblandade. Trots att våra produkters utsläpp tillhörde det lägre i undersökningen är vi inte nöjda utan kommer att fortsätta att försöka minska miljöbelastningen från våra produkter.

 

Vilka kommentarer i synnerhet har ni kring styrenproblematiken? 

Styren är ett välkänt ämne med kända egenskaper där det finns väl dokumenterade risker för påverkan på människa och miljö. Att egenskaperna är kända är i sammanhanget bra, det ger större möjlighet att motverka riskerna vid användning av produkter som innehåller styren. Kombinerat med den nya kunskapen från rapporten ger det oss ytterligare möjligheter att agera för att minska utsläppen. Inpipe analyserar ständigt vår och våra produkters miljöbelastning samt vad vi kan göra för att minska det totala utsläppet av styren genom hela kedjan till den färdiga produkten installerad i en rörledning.

 

Hur arbetar ert företag med frågan? 

För den typ av produkt, flexibla foder av UV-härdad glasfiberarmerad polyesterplast, som Inpipe levererar finns enligt vår bedömning idag ingen styrenfri ersättning till polyester som ger ett fullgott resultat gällande de egenskaper som krävs av slutprodukten och som inte innehåller andra potentiellt skadliga ämnen. Detta innebär att styren finns i vår produkt även en bit in i framtiden men det betyder inte att vi negligerar eller försöker spela ned riskerna med styren. Tvärt om, Inpipe tar styren och risker med det på största allvar.

Vårt fokus är att minska förbrukning, utsläpp och risker i produktionskedjan till dess produkten är installerad och färdig att tas i bruk som ett nytt rör i marken. För att minska påverkan på hälsa och miljö har vi i produktionskedjan, som vi kan påverka, fokuserat på att utveckla utrustning, processer och rutiner för att minska utsläppen och styrenexponeringen för de som jobbar nära produkten. Vi har rutiner och metoder för hur produkten ska hanteras och vilka åtgärder som ska vidtas för att minska risken för att styren i skadliga halter kommer ut i till exempel spillvattenledningar, dagvattenledningar eller vattendrag. Installatörerna ute på fältet har även de anpassade rutiner för att förhindra styrenläckage under och efter installationsfasen.

Vi har även förbättrat produkten genom olika åtgärder. Vi är precis i ett läge där vi lanserar en förändring med syfte att minska utsläpp och exponering för styren under installationsfasen. Vi driver för ögonblicket också projekt som kommer att bidra till att ytterligare reducera risken för onödigt höga halter kvarvarande reststyren i den härdade produkten, men också projekt som ska bidrar till att minska användningen av andra kemikalier relaterade till produkten. Att med dagens komponenter och metoder komma ned till noll styrenutsläpp är i princip omöjligt, men vi ska komma så nära som möjligt.

Vi följer också noga forskning gällande polyester där vi hoppas att vi ska nå en lösning där styren kan tas bort eller halten reduceras. Fram till dess fokuserar vi på att minska utsläpp av styren till vår miljö. Miljöfrågor ligger oss nära och varmt om hjärtat och vi gör allt vi kan för att minska kemikaliebelastningen i samhället, men vill också flagga för att forskning och utveckling kan ta tid då det är många steg som påverkas.

 

Jan Lindström

Sales manager

 

Läs även

Rapport visar på skillnader i utsläpp efter olika härdningstekniker

Aarsleff Rörtekniks kommentar

Avloppsrallarnas kommentar

Fredag: NCC Nodigs kommentar

Jan Lindström/Jan Bjerkesjö