”Min vardag” – Tomas Helenius

Publicerad: 30 oktober, 2018

I serien

I serien "Min vardag" berättar Tomas Helenius om hans arbete i en skärgårdskommun. Foto Jan Bjerkesjö.

Den tredje personen i vår serie ”Min vardag” är Tomas Helenius, sedan ett halvår tillbaka ordförande i svenska arbetsgruppens inom SSTT och projektledare VA inom Värmdö kommun – en kommun som omfattar stora delar av Stockholms södra skärgård.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Jag börjar morgonen klockan 05:30 med att väcka mina tonårsbarn och sätta på lite kaffe. Väl på jobbet vid 07:00 så arbetar jag just nu med att få till tre stycken PFO- områden (Prioriterade förändringsområden) och alla tillstånd som skall fram. Det är ett tätt samarbete med Planenheten som bestämmer vilken mark och vilka byggrätter/styckningar som gäller. Plan går före i projekteringen. Jag samordnar även med boende i det aktuella området. Jag ser till att alla projekt som är i ”pipen” går framåt och lägger mycket tid på samordning och frågeställningar som skall lösas på vägen. Jag arbetar med agila och iterativa processer i mina projekt med målbilden i fokus.

Vad är du mest upptagen av i ditt arbete just nu?

Då jag arbetar i en skärgårdskommun så måste man ta med vattenverksamhet och vattendomar med i projekten, vilket naturligtvis komplicerar arbetet (men också gör det roligare och mer utmanande). Jag tittar främst på schaktfria metoder då det är trångt och svårt med genomfarter i dessa områden. Jag sitter även som ansvarig i LEAN-processer där vi arbetar mycket med underlag för läggningsanvisningar upphandlingsunderlag och utvecklingsprocesser. Jag sitter även på ett par byggprojekt där bräddningsmagasin och pumpstationer ses över och byggs.

Vilken är den största inspirationsfaktorn i ditt arbete?

Förändringsarbete och samarbete är de största inspirationsfaktorerna för mig och gärna med människor från olika plattformar med olika bakgrund och gärna med människor som inte delar samma världsuppfattning. När man går in i ett sådant komplext projekt så vet man att man kommer ut lite klokare och lite mer ödmjuk inför komplexiteten för få en gemensam samsyn. I den miljön är det hårt att jobba men 100 gånger av 100 så får man också fram det bästa underlaget.

Vad tycker du är den viktigaste frågan för SSTT just nu?

SSTT arbetar hårt med att ta fram underlag till beställarna så att de kan göra korrekta upphandlingar och känna sig trygga med att få rätt sak på rätt plats med rätt kvalitet. Vi ser också att vi ska kunna utarbeta en möjlighet för medlemmarna att få direkt kontakt med expertis för det aktuella projektet. SSTT står för expertis, men ska också stå för trygghet och långsiktighet.

Jan Bjerkesjö