Schaktfritt - Det hållbara ledningsbyggandet

Publicerad: 24 september, 2018

Schaktfritt är framtidens ledningsbyggande för en hållbar miljö. Och i stort sett är framtiden redan här. Foto från Simon Åkerlunds presentation.

Schaktfritt är framtidens ledningsbyggande för en hållbar miljö. Och i stort sett är framtiden redan här. Foto från Simon Åkerlunds presentation.

Schaktfritt är framtidens ledningsbyggande för en hållbar miljö. Det är temat för den föreläsning som Simon Åkerlund, NCC NoDig och SSTT, kommer att hålla på torsdag under VA-mässan i Jönköping.

Han inleder sitt föredrag med att visa prov på olika NoDig-tekniker och historiken bakom såväl ledningsbyggande för att trygga vattenförsörjningen som SSTT:s bildande. Det är förmodligen fortfarande inte allmänt bekant att första rörtryckningen ägde rum i Göteborg 1958-1959. Det är alltså inte direkt en ny teknik.

Under 1960-talet kom första förnyelsen av vattenledningar, på 1970-talet flyttades fokus till avloppssidan. 1980-talet var årtiondet då allt hände, 1990-talet såg framväxten av schaktfri ledningsbyggnad, på 2000-talet utvecklades teknikerna och 2010-talet har bland annat sett No Dig Challenge.

Och vart är vi på väg?
Sveriges ledningsnät räcker faktiskt fem varv runt jorden. Vattenledningsnätet är 8.000 mil långt och avloppsnätet 11.400 mil. Utmaningarna i VA-sektorn handlar om tillväxten i samhällen och regioner, hänsynen till ett åldrande ledningsnät, att stora investeringar kräver ekonomiska lösningar och framför allt då klimatsmarta lösningar.

- Om Europa ska klara att hålla den globala uppvärmningen under två grader och minska utsläppen med 40 procent fram till år 2030, så krävs klimatsmarta lösningar, menar Simon Åkerlund.

Sveriges klimatmål är ännu högre, 63 procents lägre utsläpp år 2030 jämfört med år 1990. År 2045 ska nettoutsläppen vara 0 procent. Miljöbalken stipulerar att hållbara alternativ ska väljas och regeringen ska enligt klimatlagen varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen i sin budgetproposition.

- För att leva upp till målen måste tydliga handlingsplaner fram och ökade krav på redovisningar för att följa upp hur vi kan leva upp till klimatmålen. Och svaren på frågan vilka insatser som gör skillnad, menar Simon Åkerlund.

NoDig är hållbart vägval
NoDig är ett hållbart vägval för ledningsnäten. Ledningsägare kan exempelvis värdera vilka metodval som gör minimal klimatbelastning och vid anbud begära klimatdeklaration med uppskattad klimatbelastning för projektet. Vid ramavtal kan schablonvärden för klimatbelastning begäras och att hållbarhetsaspekten ges samma värde som pris, kompetens och kvalitet.

- 80 procent av alla ledningar kan förnyas schaktfritt. Plusvärdet blir mer infrastruktur för samma peng, minskade transporter och minimalt med schaktarbeten. Det sammantaget ger en stor miljöbesparing, menar Simon Åkerlund.

Klimatkalkylator
NCC NoDig har tagit fram en klimatkalkylator för att underlätta uträkningen av vilka besparingar som kan göras. Det handlar om en LCA-baserade klimatberäkning och jämförelse av metoder och en unik uppföljning av varje enskilt projekt.

- Det handlar om att i förväg välja den mest fördelaktiga metoden och i efterhand få en detaljerad klimatnota för klimatbesparingen.

Simon Åkerlund visar på flera exempel där relativt små projekt ger stora besparingar. Schaktfria metoder ger en betydligt lägre miljöpåverkan. Här visar Simon siffror att påverkan traditionellt ger 316 ton CO2/km medan schaktfritt i jämförelse ger 68 ton CO2/km.

- För varje kilometer ledning som förnyas genom schaktfritt sparar vi 248 ton CO2. Det motsvarar 32 varv runt jorden med en bil med genomsnittlig bränsleförbrukning eller 95 normalstora villors energibehov under ett år.

I framtiden kommer det bli obligatoriskt med förnyelse och underhållsplaner, NoDig kommer att öka och fler komplexa projekt kommer att utmana branschen. Men i stort sett är den framtiden redan här.

Jan Bjerkesjö