Dialog och samarbete är framtiden

Publicerad: 3 maj, 2018

Andra dagen av NoDig-konferensen i Lilleström fortsatte i ”dialogens anda”. Ska man försöka sig på att sammanfatta konferensen med ett enda ord så måste det bli just ”dialog”.

Först ut under andra och avslutande konferensdagen var Arnhild Krogh från Norsk Vann och Hans Bäckman från Svenskt vatten. Arnhild informerade om det stora investeringsbehov som man står inför, vilket handlar om 280 miljarder norska kronor fram till år 2040. Under 2018 släpper Norsk Vann flera stora rapporter som kommer att uppmärksammas inom branschen. Bland framtidsfrågorna är också etableringen av ett norskt kompetenssenter for vann og avlöp något som står högt på agendan, om man nu lyckas få fram de medel som behövs för att det ska bli verklighet. Kompetenscentrum kommer att ha stor betydelse för kursverksamhet, forskning och tjänstgöra som demonstrationsanläggning.

Även Hans Bäckman från Svenskt vatten såg fram emot att det norska kompetenscentret blir av, något man gärna såg bli verklighet även i Sverige. Även Hans Bäckman informerade om det stora investeringsbehov som finns och vad förnyelsearbetet kommer att kosta framöver. Lägre taxor och större behov är dock en ekvation som inte går ihop och dessutom tas mycket av tiden till nybyggnationer när det egentligen är inom förnyelse som behovet föreligger. Han nämnde även de över 400 stycken europastandarder som rymmer renoveringsmetoder, vilket kräver att de nordiska aktörerna samarbetar. Läs mer

Kenth Olsson, SVOA, informerade om det stora arbete som tillväxten av Stockholm innebär och vilka utmaning man står inför. Han informerade även om fräsprojektet med entreprenören Frazer, som innebär att man har embryot till en ny metod som innebär att man fräser upp äldre betongrör till en större dimension för att öka kapaciteten. Men nu behövs att de större entreprenörerna och leverantörerna går in med all sin kunskap om det hela ska utvecklas till en standard. Läs mer

Mikael Hölttä från VA Syd och Joacim Kullinger, Styrud, informerade om det arbete som inletts i svenska arbetsgruppen av SSTT med projektanvisningar – där styrd borrning är först ut i raden. Tanken är att anvisningarna ska tjänstgöra som en guide i förberedelsearbetet inför nya projekteringar. Underlaget ska ut på remiss i höst och framåt årsskiftet hoppas man på att projektanvisningarna ska finnas i sin slutliga form.

Jan Stenersen från TroVA i Tromsö var näste man på banan med information om samspillskontrakter och de erfarenheter av detta man har i Tromsö. Jan talade om hur viktig dialogen är mellan parterna för att nå innovativa anskaffelser. Erfarenheterna bygger på konkreta fall där man haft stora problem med nyanläggningar och läckage. För att få bukt med problemen inbjöd Tromsö olika aktörer till dialogmöten, som hade varit mycket givande. Tromsö kunde beskriva problemen och entreprenörerna kunde beskriva vilka lösningar man kunde erbjuda. Genom att ta med personal på dessa möten har man nu fått en helt annan beslutkompetens och uppdragsförståelse jämfört med tidigare. Läs mer

Paneldiskussion

Eivind Åsnes, VAV Oslo, Hendrik Panman, Kjeldaas, Espen Killingmo Sweco, Charlotte Lövstad, Pipeliner, Lene Sparre, Porsgrunn kommune och Jan Stenersen tog sedan plats i en panel för att diskutera hur den optimala kontraktsformen ser ut. Ska man sammanfatta den paneldiskussionen får man åter använda sig av ”dialog mellan parter” för att försöka bryta ned åsikterna till själva kärnan. Eivind Åsnes pratade om de ”blandade erfarenheter” han har fått av sitt arbete i VAV. NoDig-metoderna har många fördelar och argumenteringen för dessa kommer att öka i betydelse i framtiden.

Samspillskontrakt var det många i panelen som pratade sig varma för, men något facit för olika projekt finns det egentligen inte. Hendrik Panman menade att det var av vikt att diskussionerna mellan parterna måste fokusera på lösningar och inte låsningar och problem. Charlotte Lövstad efterlyste bättre underlag och rådgivning som viktiga delar för att nå bättre resultat. Kompetensen bland beställare behöver bli bättre och här finns det luckor bland ledningsägare. Jan Stenersen pekade på att dialogen måste ske mellan människor och inte via email och webbsidor.

Peer-Christian Nordby från RIN informerade om vad föreningen koncentrerar sig på framöver och Mats Holme informerade om den svenska motsvarigheten STVF och vad som står på agendan i Sverige framöver.

Välkommen till Göteborg!

Borghild Folkedal och Mats Rostö summerade NoDig-konferensen just med fokus på dialogen mellan parterna och hälsade välkommen till nästa års NoDig-konferensen som arrangeras 22-23 maj i Göteborg, något som även David Jakobsson från den svenska arbetsgruppen gjorde. SSTT firar 30-årsjubileum nästa år, vilket förstås ska uppmärksammas. Platsen för eventet blir Radisson Blu Scandinavia.

Jan Bjerkesjö