Samhällskostnader vid VA-arbeten betydande

Publicerad: 27 november, 2023

Bild ur rapporten: DROTTNINGGATAN –FREDRIKSBERGSGATAN I MALMÖ - Värdering av samhällsnyttor och samhällskostnader vid renovering av vatten- och avloppsledning

Bild ur rapporten: DROTTNINGGATAN –FREDRIKSBERGSGATAN I MALMÖ - Värdering av samhällsnyttor och samhällskostnader vid renovering av vatten- och avloppsledning

VA Syd har börjat göra beräkningar på helhetskostnader vid större VA-projekt och det visar sig att de beräknade samhällskostnaderna vida överstiger de faktiska projektkostnaderna. De siffrorna förvånar många och beräkningarna visar på betydelsen av att välja rätt metod för att minska kostnaderna.

Det var efter en större vattenläcka 2020, som ledde till an längre avstängning av en del av centrum, som förbundsdirektören tog initiativet till en beräkning av även de samhällskostnader som avstängningen hade orsakat.

-        Beräkningarna visade att själva projektkostnaderna för att laga läckan blev ca 1,1 miljoner kronor medan samhällskostnaderna låg på 13 miljoner. Den insikten ledde till att vi inför ett större VA-projekt som ska genomföras på Drottninggatan genomfört en förstudie om samhällskostnaderna för olika alternativ för att få ett mer underbyggt beslutsstöd, berättar Mikael Hölltä, xx på VA Syd.

Samhällsnyttor och samhällskostnader

Investeringar i VA-infrastruktur är komplexa, stora och långsiktiga och reinvesteringsbehovet är stort i en åldrande infrastruktur. Kännetecknande för brister och problem i VA-infrastrukturen är att de i regel kan åtgärdas på alternativa sätt, i alternativa omfattningar och genom olika slag av åtgärder.

-        Den vetskapen tillsammans med brist på metodik och tillämpning av samhällsekonomiska bedömningar inom VA-infrastrukturområdet är bakgrunden till att förstudien om VA-arbetena på Drottninggatan genomfördes.

Studien ”DROTTNINGGATAN –FREDRIKSBERGSGATAN I MALMÖ - Värdering av samhällsnyttor och samhällskostnader vid renovering av vatten- och avloppsledning”, innebär en kvantifiering, värdering och sammanvägning av samhällsnyttor och samhällskostnader i samband med renoveringen av en avloppsledning under Drottninggatan - Fredriksbergsgatan i centrala Malmö.

-        Förhoppningsvis kan rapporten utgöra ett naturligt stöd i beslutsfattande i samband med renoveringen av VA-infrastrukturen längs Drottninggatan - Fredriksbergsgatan. Rapporten kan också ses som ett ytterligare steg i utvecklingen av metodstöd för utvärdering av samhällsnyttor/kostnader i samband med infrastrukturella satsningar, förklarar Mikael Hölltä.

Räknat på hel eller halv avstängning

I studien används VAPeng för att göra en samhällsekonomisk analys av nyttor och kostnader för olika avstängningsalternativ i samband med renoveringen av VA-ledningen längs Drottninggatan - Fredriksbergsgatan. Med nyttor och kostnader menas den påverkan som uppstår på grund av att åtgärden genomförs på boende, näringslivet, pendlare, Polisen och Räddningstjänsten. På så sätt är det både en del av beslutsunderlaget för investeringen och som underlag för en dialog med tilltänkta och anlitade entreprenörer om samhällsnyttor och samhällskostnader.

-        I studien har man räknat på två alternativ, antingen en hel eller en halv avstängning av området under fem veckor. Redan på förhand har man beslutat att använda schaktfria metoder för renoveringen då de är både betydligt snabbare, mer ekonomiska och mycket bättre för miljön. Hade vi schaktat upp för renoveringen hade arbetet kanske tagit upp till ett år.

 

10 faktorer ingår i beräkningarna

De har gjort uppskattningar baserat på tillgängliga genomförandebeskrivningar inklusive materialbeskrivningar avseende koldioxidutsläpp. Oavsett vilken schaktfri metod som används belastar den miljön med drygt 650 000 kilo mindre koldioxid än traditionella metoder. Det är framför allt minskade fyllnadsmassor, asfalt, energi och transporter som bidrar till detta.

-        Tio faktorer ingår som underlag i VAPeng för att bedöma samhällskostnaden för renoveringen av Drottninggatan. Fem av dessa relaterar till miljöaspekter, fyra till ekonomiska aspekter och en till sociala aspekter. Koldioxidutsläpp - leverantörens genomförande

De tio faktorerna är:

  • Avgas - trafikomläggning
  • Buller - bygg
  • Buller - trafik
  • Trafikomläggning - bil, buss, gående
  • Omläggning busslinjer
  • Näringsliv - minskad omsättning
  • Näringsliv - ökad omsättning
  • Påverkan människor
  • Projektbudget VA SYD

Behöver öka medvetenheten om de stora samhällskostnaderna

Resultaten visar att med hel avstängning skulle samhällskostnaderna för hela renoveringen uppgå till ca 40 miljoner kronor och med halv avstängning till ca 22 miljoner.

-        Med halv avstängning möjliggör vi för räddningstjänst och andra samhällskritiska funktioner att kunna komma fram, vilket är väldigt viktigt. Att kostnaden dessutom nästan kan halveras gör naturligtvis att halv avstängning är det självklara valet.

Mikael Hölltä tror att resultaten av studien kan bidra mycket till VA-organisationer runt om i landet. Det viktigaste bidraget är att skapa en medvetenhet om de ”osynliga” samhällskostnaderna som ofta är mycket stora, speciellt i områden där det pågår mycket aktiviteter.

-        I samtal med kollegor i andra kommuner har de som genomfört studien förstått att det stora flertalet inte förstått hur stora samhällskostnaderna faktiskt är. Gör man förstudier som denna kan man få beslutsunderlag som möjliggör mer grundade beslut om metodval och annat som kan minska kostnaderna. Många schaktar dessutom fortfarande ofta, med schaktfritt kan man minska både projekt- och samhällskostnaderna drastiskt, avslutar han.

 

Ylva Sjönell