Manglende tilsyn med mindre avløpsanlegg

Publicerad: 11 maj, 2023

Bildet er fra Akersvannet i Vestfold. For å få god forvaltning, må kommunene sørge for god organisering.

Bildet er fra Akersvannet i Vestfold. For å få god forvaltning, må kommunene sørge for god organisering.

En tilsynsaksjon gjennomført av Statsforvalteren i 25 kommuner viser at tre av fire kommuner ikke fører systematisk tilsyn og oppfølging med mindre sanitære avløpsanlegg.

Det beskriver Miljødirektoratet i en pressemelding. Tilsynet ble gjennomført i 25 kommuner i sju fylker for å kontrollere om kommunene følger opp sine plikter som forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra boliger, hytter og liknende.

Kommunenes organisering 

- Utslipp av avløpsvann er en av de fire største påvirkningene på våre vassdrag og er sammen med påvirkning fra jordbruk den største kilden til overgjødsling av ferskvann. Ferskvann er normalt mer sårbart for overgjødsling enn kystvann, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

For å få til en god forvaltning av avløpsområdet, må kommunene sørge for god organisering, dvs. at ansvaret for oppgaven er tydelig plassert i organisasjonen. 

- Resultatene fra tilsynsaksjonen er nedslående. Vi forventer at kommunene retter bruddene som ble avdekket, og at de jobber systematisk med rutiner som sikrer god kontroll med avløpsanleggene, sier Hambro i pressemeldingen, som du finner her.

Behov for kunnskapsheving

For få måneder siden viste Riksrevisjonens rapport «Myndighetenes arbeid med trygt drikkevann» at arbeidet med å nå mål om å redusere lekkasjer og fornye ledningsnettet for drikkevann, ikke er nådd. I denne artikkelen beskriver Borghild T. Folkedal, styreleder i SSTT og sivilingeniør i Asplan Viak, hvordan det er mulig å renovere ledningene betydelig raskere. 

En fellesnevner for resultatet fra de to rapportene, foruten at innsatsen ikke er tilstrekkelig, er behov for kunnskap. Statsforvalterens tilsynsaksjon viste «at nesten halvparten av kommunene (48 %) mangler kunnskap om tilstanden i vannforekomstene når de saksbehandler søknader om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg. For at kommunen skal gjøre en god vurdering av søknader om utslipp, må de ha rutiner som sikrer at de bruker oppdatert kunnskap om tilstanden i vannforekomstene.» 

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur (Vannsenteret) som nå er under bygging, skal bidra med kunnskapsheving, utviklingsarbeid og rekruttering, men også være en sentral møteplass. I senteret kan kommunene utveksle erfaringer og lære av hverandre, samt av dyktige leverandører, sier daglig leder ved Vannsenteret, Sjur Tveite, som en kommentar til Riksrevisjonens rapport i denne SSTT-artikkelen.

 

 

Tekst: Inger Anita Merkesdal. Foto: Miguel Angel Segarra Valls.