Kommentar fra Vannsenteret etter Riksrevisjonens rapport

Publicerad: 28 april, 2023

Grunnarbeidene pågår: Nasjonalt senter for vanninfrastruktur (Vannsenteret) skal blant annet bidra med kurs og kompetanse innen lekkasjesøk og rehabilitering, men også med metoder for å utbedre ledningsnettet mest mulig bærekraftig.

Grunnarbeidene pågår: Nasjonalt senter for vanninfrastruktur (Vannsenteret) skal blant annet bidra med kurs og kompetanse innen lekkasjesøk og rehabilitering, men også med metoder for å utbedre ledningsnettet mest mulig bærekraftig.

Den norske Riksrevisjonens overordnede vurdering av myndighetenes arbeid med trygt drikkevann, er at innsatsen er kritikkverdig. Utfordringene er blant annet manglende kompetanse og samarbeid.

Er Vannsenteret en del av svaret? Og hva er i så fall veien videre?

FAKTA:

Riksrevisjonens rapport om myndighetenes arbeid med trygt drikkevann, offentliggjort 21. 2. 2023, bekrefter at arbeidet med rørfornyelsen går for sent. Fortsatt lekker 30 prosent av det rensede drikkevannet i Norge ut av rørene. Fra rapporten: «Slik var det også i 2014 da det kom nasjonale mål om å redusere lekkasjene og fornye vannledningsnettet. Myndighetene har ikke gjort nok for å redusere lekkasjer og fornye ledningsnettet for drikkevann. Det kan gå utover folks liv og helse.»

• Mellom 2015 og 2021 ble kun 0,7 prosent av ledningsnettet for kommunale vannverk fornyet.
• Målet er 2 prosent årlig, frem til 2035.
• En av fem kommuner gjorde ingen utskiftning av ledningsnettet i 2020 eller 2021.

Fremhever Vannsenteret

Mulighetsstudie for VA-sektoren med samfunnsøkonomiske analyser (publisert 2022) viser at 279 av 356 kommuner (78 prosent) ikke har noe samarbeid med andre kommuner på vann- og avløpsområdet. Ifølge mulighetsstudien ville mer samarbeid mellom kommuner gitt en mer effektiv utnyttelse av vannkilder, infrastruktur og kompetanse.

Riksrevisjonens rapport fremhever at et nasjonalt senter for vanninfrastruktur, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), er under etablering. «Senteret er et spleiselag mellom stat, kommune og private aktører, der staten har bidratt med 20 millioner kroner, bevilget i 2017 og 2018. Kompetansesenteret skal drive med opplæring, forskning, utvikling og utprøving av vanninfrastruktur.»

Ser frem til å bidra

Senteret har en lang forhistorie, men er nå under bygging. Etter planen åpnes test- og demonstrasjonsfelt for de første kursdeltakerne i oktober.
– Riksrevisjonens rapport bekrefter behovet for Vannsenteret, som skal bidra med kunnskapsheving, utviklingsarbeid og rekruttering, men også være en sentral møteplass. I senteret kan kommunene utveksle erfaringer og lære av hverandre, samt av dyktige leverandører. Vannbransjen har lenge etterlyst nettopp det vi skal levere, og har samlet seg om å utvikle senteret. Senteret er en storstilt dugnad, et spleiselag, mellom stat, kommuner og private aktører. Denne støtten setter vi virkelig pris på, og engasjementet blant de som bidrar er enestående. Nå gleder vi oss til å ta imot de første som skal delta på kurs og erfaringsutveksling, sier daglig leder ved Vannsenteret, Sjur Tveite, som en kommentar til Riksrevisjonens rapport.

FAKTA:

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur etableres som fremtidens læringsarena for vannbransjen.
Senteret vil på egen hånd og i samarbeid med eksisterende kursholdere arrangere kurs for planlegging, bygging og drift av ledningsanlegg. Senteret etableres som en arene for demonstrasjon og testing av ny teknologi, og nye løsninger innen NoDig, rørinspeksjon og leggemetoder. Det skal bidra aktivt innen undervisning på alle relevante nivåer og blir et fullskala laboratorium for innovasjon og forskning innen ledningsteknologi.

Tekst: Inger Anita Merkesdal. Foto: Sjur Tveite.