Mange konstruktive innspill til testfelt på Ås

Publicerad: 21 december, 2021

Illustrasjon: Plantegning av trenings- og testfeltet med ledningsnett for lekkasjesøk og ulike driftsoppgaver, driftsbu for styring av vannforsyning og lekkasjesøksanlegg, demo- og testarealer og områder avsatt for overvannshåndtering og kjøresterke flater.

Illustrasjon: Plantegning av trenings- og testfeltet med ledningsnett for lekkasjesøk og ulike driftsoppgaver, driftsbu for styring av vannforsyning og lekkasjesøksanlegg, demo- og testarealer og områder avsatt for overvannshåndtering og kjøresterke flater.

En egen prosjekteringsgruppe med representanter for sentrale interessenter i Vannsenteret har utarbeidet et forslag til innhold i trenings- og testfeltet som skal etableres på senterets tomt på Ås.

Målet med anlegget er at ansatte hos ledningseiere, leverandører og studenter kan øve på alle relevante operasjoner og derved øke sin kompetanse innen etablering og drift av ledningsnett og overvannsanlegg.

Leder i Rørinspeksjon Norge og styremedlem i SSTT, Reidar Kveine, til daglig senioringeniør Vann og avløp Plan i Bærum kommune, har deltatt i denne gruppa. Kveine sitter også i styret for Vannsenteret, der han først og fremst representerer både Rørinspeksjon Norge og SSTT.  Kveine vil gjerne trekke fram innsatsen til det store arbeidet som  Arnt Olav Holm og hans kolleger innen lekkasjekontroll og trasesøk i RIN har utført i forbindelse med dette prosjektet. 

Konstruktiv prosess med mange ønsker
-Det har vært en veldig god og spennende prosess å få delta i denne arbeidsgruppa.
I siste styremøte ble totalt 19 høringsinnspill til trenings- og testfeltet lagt fram. Her er det en rekke interesser som skal ivaretas, men samtidig er det nødvendig med en prioritering i hvordan arealet skal utnyttes best mulig, opplyser Kveine.
Ås kommune og NMBU vil også stille deler av sin infrastruktur under og over bakken til disposisjon for senteret.

Øverst på ønskelista for trenings- og testfeltet er innføring i nye grøfte- og gravearbeider, NoDig prosjekter, overvannshåndtering, lekkasjesøk, instrumentering og ulike driftsoppgaver. Her handler det med andre ord om å utarbeie en god plan for både funksjonalitet og pedagogikk.

19 høringsinnspill

Det kom inn 19 høringsinnspill, der store deler av vannbransjen er representert. Et betydelig flertall uttrykker at de kjenner godt til Vannsenteret, men det faktum at nærmere 1/3 i liten grad kjenner til hvilke behov det skal dekke understreker behovet for å synliggjøre senteret og dets leveranser. Innspillene viser at de funksjoner som ligger inne i planen er ønskelige. Hele 95 prosent av respondentene mener at planen ser bra ut og vil treffe bra på vannbransjens behov for kunnskap og løsninger, heter det blant annet i rapporten.

Planen er basert på den funksjonalitet anlegget skal levere. Dette handler om
a)Lekkasjesøk – vannledning (VL) og avløp fellesledning (AF)
b) Andre driftsoppgaver ledningsnett (rørinspeksjon, trykkprøving, pluggkjøring mm.)
c) Grøfte- og gravearbeider – grøftekasse for demonstrasjon av omfyllingsmasser mm.
d) NoDig – øvingsområde med mulighet for å øve på ulike operasjoner
e) Demoareal for arealkrevende kurs, utstillinger
f) Instrumentering, fjernstyring
g) Moderne overvannshåndtering
h) Visualisering av VA
i) Fleksibilitet for undervisning, testing og forskning

Prosjekteringsgruppa mener tilgang til ledningsnettet under bakken via kulvert med bruk av pleksiglassrør for visualisering er en mulighet som vil tilføre anlegget interessante pedagogiske muligheter. En driftsbu med inntak for vann og styring av lekkasjesøksanlegget vil være sentralt for å kunne drifte anlegget helt eller delvis uavhengig av hovedbygget.

Overvann og ledningsnett

Overvannshåndtering står også sentralt, og her tenker gruppa at dette fagfeltet kan håndteres gjennom tilgang på ulike anlegg både inne på senteret men også ute i ulike anlegg i senterets nærområde. Det er et godt utviklet ledningsnett med ulik alder i drift på campus Ås. Vann- og avløpsnettet driftes av Ås kommune, mens NMBU har ansvar for overvannsnettet. Anleggene vil gjøres tilgjengelig for senteret til bruk i det pedagogiske opplegget som utvikles. De anleggene som bygges på Vannsenteret vil supplere det som allerede finnes i nærområdet. Det er også dialog med Ås kommune om tilgjengeliggjøring av driftsdata fra kommunens ledningsnett.

Mer må avklares

Kveine understreker at det fortsatt er en del som er uavklart både når det gjelder funksjoner og økonomi.
Blant annet må krav til HMS og arbeidsmiljø for trenings- og testfeltet avklares, både det som skjer over og under bakken. Gruppa antyder et kostnadsoverslag på inntil 10 millioner kroner for trenings- og testfeltet.  Det er allerede bekreftet at leverandører går inn med produkter og løsninger som i stor grad vil dekke behovene for ledningsnettet med tilhørende infrastruktur til en verdi av 2,5 millioner kroner.

Kveine mener interessene til både RIN og SSTT er godt i varetatt med de foreløpige planene for trenings- og testfeltet.
-Nå er det utrolig viktig at vi holder trykket oppe og at vi faktisk får realisert og bygget dette anlegget så raskt som mulig, sier han.

Bildet: RIN-leder og styremedlem i SSTT, Reidar Kveine mener interessene til både RIN og SSTT er godt i varetatt med de foreløpige planene for trenings- og testfeltet.

Bildet: RIN-leder og styremedlem i SSTT, Reidar Kveine mener interessene til både RIN og SSTT er godt i varetatt med de foreløpige planene for trenings- og testfeltet.

Odd Borgestrand