Dag&Nät beviljas ny period

Publicerad: 20 december, 2021

I dagarna har Dag&Nät fått det mycket glädjande beskedet från SVU att få fortsatt finansiering för perioden 2022 – 2024.

Sedan starten har Dag&Nät utvecklat och förmedlat forskningsbaserad kunskap samt byggt nätverk inom dagvatten- och ledningsnätsområdet, med utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande, samt i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Under de 11 år som Dag&Nät funnits har förutsättningarna förändrats både för samhällsbyggnadssektorn i stort och inte minst för VA-sektorn. Ett väl fungerande vattenförsörjnings- och avloppssystem (VA-system) är en förutsättning för långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Många av de utmaningar som samhället står inför, såsom att anpassa våra städer till ett förändrat klimat, hantera dagvattnets föroreningar, maximera resursåterförandet från avloppssystem och stadens förmåga att leverera ekosystemtjänster kräver ny kunskap, ny infrastruktur och nya tekniska lösningar, nya samarbetsmodeller, samt ett mer övergripande systemperspektiv och samarbete över branschgränser. Detta bidrar Dag&Nät till genom behovsdriven forskning i framkant och i symbios med samhället.

Med hänsyn till de utmaningar som samhällsbyggnadssektorn står inför, och då inte minst VA-sektorn, har Dag&Nät gjort en anpassning av sina temaområden inför kommande period. De två dagvattentemana slås ihop till ett för att ta till vara synergier mellan olika frågeställningar inom området. Detta betyder inte att dagvattentemat prioriteras ned utan tvärtom arbetar idag fler Dag&Nät forskare och doktorander med dagvatten än någonsin tidigare. Forskningen inom resurseffektiva och små avloppssystem lyfts ur temat Ledningsnät och bildar ett eget tema för att stärka forskningen inom området och öka synligheten.

Under kommande period kommer därmed de tre temana vara Dagvatten - från regn till recipient, Funktion och förnyelse av Ledningsnät, samt Resurseffektiva och små Avloppssystem. 

Inom det nya området Resurseffektiva och små avloppssystem kommer vi att fokusera på källsorterande avloppsystem, resursåtervinning från avlopp samt småskalig avloppsrening. Målet är att forska för att möjliggöra att näringsämnen och andra resurser återvinns ur avloppsfraktioner i högre grad än idag. Forskningens fokus kommer att ligga på hantering av BDT- och svartvatten där både reningsprocesser och systemanalyser ingår. Inom svartvattenbehandling kommer indunstning av svartvattenrejekt att testas efter föregående stabilisering. Inom BDT-vattenrening undersöks filterteknik av olika slag. Ett annat fokus kommer att ligga på robust men effektiv reningsteknik för att säkerställa en bra avloppshantering på landsbygden.

Dag&Nät Nyhetsbrev