SVU-rapport: Hinder och möjligheter för regionala samverkansorganisationer

Publicerad: 9 augusti, 2021

För att de kommunala VA-organisationerna ska klara sina uppgifter i framtiden är det en fördel om de samverkar. Men vad händer i en gemensam organisation efter några år?

Vad är nästa steg i samverkan? Är nästa steg en regionalisering eller en fördjupning av samverkan i form av gemensamma investeringar? Projektet har undersökt möjligheterna och hindren för en utveckling och fördjupning av samverkan inom ramen för en gemensam organisation.

Studien baseras på tidigare svensk och internationell forskning kring samverkan i kommuner samt på intervjuer med politiker och tjänstemän i fem svenska samverkansorganisationer: aktiebolaget Sydvatten (17 ägarkommuner), kommunalförbundet VA Syd (fem medlemskommuner), driftbolaget NSVA (åtta ägarkommuner), forsknings- och utvecklingsbolaget Sweden Water Research (ägt av Sydvatten, VA Syd och NSVA), samt driftbolaget Vakin (tre ägarkommuner). Resultaten visar att VA får mer och mer karaktären av en regional angelägenhet. Klimatförändringar, ökade krav på investeringar och alltmer omfattande miljökrav är inte något som en kommun själv kan hantera, utan ett större regionalt perspektiv behövs i både planering och genomförande av åtgärder. Inte minst krävs det samverkan när det gäller förnyelse och utbyggnad av befintlig infrastruktur.

Läs mer

Svenskt Vatten