Nya brunnar i Haninge kommun utan ett enda spadtag

Publicerad: 4 maj, 2021

BRUNNSRENOVERING: Aarsleff Rörteknik förnyade ett tiotal brunnar i Haninge kommun med schaktfri brunnsrenovering och flexibla foder. Utmaningen var dels de gamla och skadade betongbrunnarna och dels den begränsade tillgängligheten.

 

Haninge kommun var i stort behov av brunnsrenovering i ett av kommunens tätbebyggda bostadsområden. Omgivande korsningar, infarter, parkeringsplatser och gångvägar medförde mycket begränsad tillgänglighet och de befintliga betongbrunnarna var hårt angripna av svavelväte. De behövde därför förnyas och förstärkas för att förhindra korrosion och inläckande grundvatten. 

 

Brunnsrenovering med flexibla foder

Haninge kommun valde schaktfri brunnsrenovering för att slippa gräva och minimera störningar för omgivningen. Det foder som används för att förnya brunnar är framställt av glasfiber och har tillverkats i Aarsleff egen fabrik i Danmark. Fodret förs in i brunnen med hjälp av tryckluft och UV-ljuset används för att härda materialet. Under installationen expanderar fodret så att det sluter tätt mot den befintliga stommen. 

 

Resultat - täthet, styrka, resistens och hydraulik 

Med hjälp av schaktfri brunnsrenovering med flexibla foder kan mycket komplexa renoveringar genomföras i miljöer med begränsad tillgänglighet. På så vis minimeras både tidsåtgång och kostnader. Så fort fodret är på plats är brunnarna som nya igen och kan tas i bruk direkt. Aarsleff flexibla foder har en förväntad livslängd på 100 år och i det här projektet kunde man spara in två ton koldioxidutsläpp jämfört med om man hade schaktat. 

 

Metodbeskrivning

På SSTT:s hemsida, under fliken schaktfri teknik, så finns rubriken "Metodöversikt" som bland annat innehåller ”Brunnsrenovering”, som nedladdningsbar pdf.

 

Beskrivning 

En avloppsanläggning är ett infrastruktursystem som består traditionellt av ledningar, servisledningar, brunnar och speciella komponenter som pumpstationer, bassänger, reningsverk med mera. 

Brunnar i dåligt skick innebär utläckage av spillvatten och inläckage av grundvatten. Brunnar med brister i hydraulisk utformning kan påverka hela ledningsnätets kapacitet och bidra till driftsproblem. Vid varje förnyelseprojekt bör man överväga i vilken utsträckning existerande brunn bör renoveras. 

 

Användningsområde 

Det finns olika metoder för renovering av brunnar, som rehabilitering, injektering, flexibla foder, samt brunnsinsatser och paneler. Vanligtvis använder man en kombination av flera metoder. Rehabilitering med betongprodukter tätar hål, skador och förbättrar hydrauliska egenskaper. 

Injektering innebär att en produkt sprutas in för att täta och stabilisera brunnen. Beläggning innebär att en produkt sprutas på insidan av brunnen. Flexibelt foder i brunn innebär en ny inre vägg i brunnen och att bottendelen kan handlamineras eller gjutas upp. Metoden med paneler används för brunnsväggar och till viss del kona, vagga och vallning. Metoden med brunnsinsatser innebär att en mindre brunn byggs inne i den existerande brunnen. 

 

Möjligheter och begränsningar 

De flesta brunnar som inte kollapsat kan renoveras. Av arbetsmiljömässiga och säkerhetsmässiga skäl bör man i så få fall som möjligt skicka ner personal i brunnar. Om personal ska ned i brunnen måste man vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder. 

(Om det är en brunn med genomgående vattenledningar och armatur kan det vara begränsningar i vilken metod som är lämplig att använda för renovering.) Endast Norge 

Det finns cement som är svavelväteresistens, till exempel kalciumaluminat, som ökar även strukturell bärighet på brunnen, även större avloppspumpstationer kan beläggas. 

Vid injektering kan man täta en brunn med måttliga inläckage. Åtgärden har varierande varaktighet beroende på markrörelse

Fördelen med beläggning är att det finns många olika produkter som kan användas och kan beskrivas av entreprenör. Nackdelen innebär att vattenledningar gör det svårt att spruta hela brunnen och det finns problem att fästa en produkt.G

Genom beläggning erhåller man ett nytt ytskikt i brunnen men varaktigheten påverkas även i detta fall av markrörelse. 

Flexibla foder erbjuder styrka, täthet och resistens, men metoden måste kombineras med murning och putsning med betong av vallning och vagga. 

 

Installation 

Den traditionella metoden innebär att man hugger bort dåliga partier, blandar snabbtorkande murbruk och reparerar de dåliga partierna samt injekterar inläckage. Metoden används sällan när en brunn ska totalrenoveras, men används som delrenovering eller reparation. 

Metoden med flexibelt foder innebär att ett glasfiberfoder, specialdesignat för brunnsrenoveringar används. Fodret kan anpassa sig till form och avsatser. Foder installeras i ett moment från kona och stigarrör ner till vallningen, botten förnyas genom murning/putsning med betong. 

Metoden med paneler används för brunnsväggar och till viss del kona, vagga och vallning. 

När dessa paneler är monterade görs en utfyllnad av hålrummet med speciellt murbruk skum eller motsvarande. Panelerna kan bestå av till exempel polyester, glasfiberarmerad polyester, polyetylen eller PVC. Brunnsbottnar renoveras på motsvarande sätt med paneler eller rörskålar, som läggs ned i murbruk eller gjuts. 

Metoden med brunnsinsatser innebär att en mindre brunn byggs inne i den existerande brunnen. Normalt tas den gamla brunnsbottnen bort och en PVC- eller PE-brunn monteras. Hålrummet mellan brunnsinsatsen och gamla brunnen fylls med betong eller murbruk. 

Metoden med injektering innebär att skarvar och hålrum utanför brunnsväggen injekteras under högt tryck med acrylatmassa eller expanderande material som till exempel Taccs/Flex. 

Det finns även sprutmetoder som fungerar på liknande sätt, där man sprutar ett lager murbruk på brunnens insida för att erhålla stadga och täthet. Metoderna är lätta att arbeta med och används vid totalrenovering av brunnar.

 

Läs mer och ladda ned pdf

 

 

Aarsleff/Jan Bjerkesjö