Samverkan i gropen ska minska störningar

Publicerad: 22 mars, 2021

Under mark ligger nästan 100 år gamla vattenledningar och ledningar för el, gas och fjärrvärme som behöver renoveras.

Under mark ligger nästan 100 år gamla vattenledningar och ledningar för el, gas och fjärrvärme som behöver renoveras.

Från och med 8 mars 2021 drog en omfattande renovering igång av Sankt Petri Kyrkogata i Lund, både under och över mark. I projektet samarbetar VA SYD, Kraftringen och Lunds Kommun för att störningar ska minimeras för boende och verksamma i området.

Under mark ligger nästan 100 år gamla vattenledningar och ledningar för el, gas och fjärrvärme som behöver renoveras. Området har också varit drabbat av flertalet vattenläckor. Ovan mark är gatubeläggningen sliten och har satt sig på flera ställen. En viss del av vattenledningen kommer att utföras med den schaktfria metoden rörspräckning, men inte hela sträckan.

– Vi är väl medvetna om att Lundaborna under de senaste åren varit igenom en del byggprojekt som har påverkat dem. Med detta i bagaget, så har vi beslutat att försöka minimera störningar genom att hålla en tät dialog med boende och näringsidkare utefter gatan, ge fortlöpande information och att VA SYD, Kraftringen och Lunds Kommun tillsammans gör en kraftansträngning och förnyar allt samtidigt. Som skicket är nu på Sankt Petri Kyrkogata, så kan vi inte vänta med arbetena till ett senare tillfälle. Gatan kommer att bli en komplett gata som är driftsäker under många år framöver. Att det dessutom blir nytt ytskikt och breddad trottoar på södra sidan är en fin bonus, säger Henrik Burström, projektledare för VA SYD.

Tre projekt i samma grop
VA SYD ska lägga nya ledningar för vatten och avlopp på sträckan mellan Clemenstorget och Bredgatan. Samtidigt får Kraftringen tillgång till sina ledningar för gas, el och fjärrvärme som även de behöver förnyas. Lunds Kommun har en planerad nygestaltning av gatan som innebär att trottoaren ska breddas, lyktstolpar ska bytas ut och gatubeläggningen ska läggas om.

Trafikstörningar
Sankt Petri Kyrkogata kommer att vara avstängd för fordonstrafik under byggtiden med undantag för byggtrafik.

  • Gående kommer att kunna passera och även ta sig in till fastigheter och verksamheter.
  • Genomfart till Sankt Petri kyrkogata från Winstrupsgatan kommer inte vara möjlig.
  • Avfallshanteringen kommer att påverkas för några fastigheter i olika skeden av bygget då sopbilarna inte kan ta sig fram.

Även omkringliggande gator kan komma att påverkas i olika grad. 

För en hållbar gata in i framtiden
När projektet når mål har VA SYD, Kraftringen och Lunds kommun tillsammans byggt ett hållbart och robust ledningsnät för VA, el, gas och fjärrvärme under en förnyad gata med större tillgänglighet för alla, hållbar för många årtionden framöver.

Etablering startar 8 mars och grävarbetet kommer att inledas cirka 15 mars. Arbetet ska vara klart senast 31 augusti 2021. Färdigställande av ytbeläggningen kommer att göras under 2022.

Fotnot: Underentreprenör för den schaktfria delen är inte avtalad.

VA SYD/Jan Bjerkesjö