Korrosionsskydd på ledningsnätet förlänger livslängden

Publicerad: 5 februari, 2021

Foto Norrvatten

Norrvatten har tillsammans med JA korrosionskonsult arbetat i ett projekt där man satt ut katodiskt korrosionsskydd på ledningsnätet för att förlänga livstiden på ledningarna. Korrosionsskydd av stålledningar är också temat för ett seminariet som 4S arrangerar tillsammans med Korrosionsgruppen den 23 februari.

En stor del av Norrvattens huvudledningsnät består av stålledningar och i de fall de är belägna i korrosiv mark eller då isoleringen är bristfällig eller då de korsar järnvägar eller andra högspänningsanläggningar är risken stor för korrosion som medför genomrostning och ledningshaveri. En mindre del segjärnsrör i utsatta lägen är också skyddade.
Korrosionsskydd är ett verksamt medel för att undvika skador.

- Norrvatten har jobbat med katodiskt skydd sedan 1980-talet. Det senaste projektet vi avslutat var flertalet delsträckor i Täby, Kungsängen och Danderyd där vi  har skyddat olika sträckor som vi har haft problem med läckor, säger Fredrik Pagmén, Byggledare på Norrvatten.

De korrosionsskydd som skyddar Norrvattens ledningar är av två olika huvudtyper - offeranoder och anodbäddar. Offeranoder anbringas på rör som inte är helsvetsade där varannan skarv schaktas fram och överbryggas samtidigt  som offeranoderna placeras i schakten och ansluts till rören. På helsvetsade ledningar finns redan metallisk kontakt i de svetsade skarvarna och cdärgörs större anodbäddar som skyddar längre ledningssträckor.

I närheten av Norrvattens tryckstegringsstationer och grundvattenverk som innehåller högspänningsanläggningar har också skydd monterats på ledningarna. 

 

En säker metod

Korrosionsskydd är en mycket säker metod för att skydda rör. Efter dessa montage har antalet skador gått ner till nära noll.bEn osäkerhetsfaktor är dock hur länge som skyddet håller vilket kan variera från fall till fall beroende på markförhållanden, kondition på ledningsisolering och annat. 

Korrosionsgruppen är ett företag som levererat de flesta av korrosionsskydden.

Vad hoppas ni uppnå? 

- Att förlänga livslängden på våra stålledningar och få ner gropfrätningshastigheten.

Hur lång förlängning av livslängden hoppas ni uppnå? 

- Beroende på hur korrosiv miljön är hoppas vi på 20-30 år.

Hur stort är korrosionsproblemet? 

- Norrvatten har cirka 8-9 mil stålledningar. Vi har historiskt sett haft omkring 10-20 läckor per år som uppkommer som fräthåt, säger Fredrik Pagmén.

 

Seminarium korrosionsskydd

Den 23 februari arrangerar 4S och Korrosionsgruppen ett seminarium om korrosionsskydd på ledningsnätet och främst då stålledningar. Korrosionsgruppen kommer att hålla i en presentation om hur de arbetar med katodiskt skydd av ledningar. Dessutom kommer Norrvatten från Stockholm och Kretslopp och Vatten från Göteborg att berätta om sina erfarenheter kring korrosionsskydd av ledningar. 

Jan Bjerkesjö