Tre kommuner ska samarbeta om vatten och avlopp

Publicerad: 5 juni, 2020

Foto Vakin

Foto Vakin

Kompetensbolaget Vatten och avfallskompetens i Norr AB, VAKIN, har haft Vindeln och Umeå kommuner som delägare. Nu kommer även Nordmaling att gå in i bolaget.

- Vakin är ett bra exempel på hur kommuner kan samarbeta vad gäller kompetens och samordning för att tillgodose invånarnas behov av service. I dag är kommunerna i Vindeln och Umeå delägare i Vakin. Genom att Nordmalings kommun nu kommer med i samarbetet så får kommuninnevånarna i de tre kommunerna sammantaget en förstärkt kompetens inom VA och avfallshantering, samtidigt som Vakin får ökade förutsättningar att erbjuda kommunal service, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun, till recycling.se. 

Kompetensbolaget VAKIN bildades 2016, som till 95 procent ägs av Umeva, Umeå, och till 5 procent av motsvarande bolag i Vindelns kommun, Vinva. Ändamålet med Vakins verksamhet är att bolaget ska ansvara för drift, underhåll och genomförande av investeringar i delägarnas VA-anläggningar, samt avfallshantering.

Av aktieägaravtalet följer att om någon kommun med ett invånarantal under 15 000 önskar bli delägare i Vakin ska detta ske genom att denna kommun tilldelas en ägarandel i Vakin om 5 procent och att Umevas ägarandel samtidigt minskas med 5 procent. Vilket nu sker genom att Nordmaling går in i bolaget. Därmed utökas det kommunövergripande samarbetet vad gäller drift underhåll och investeringar i delägarnas VA-anläggningar och ansvar för avfallshantering till att gälla tre kommuner.

Under förutsättning att erforderliga beslut fattas av kommunfullmäktige i Vindeln och Nordmaling kommer aktieöverlåtelseavtal att tas upp i kommunfullmäktige, Umeå kommun, hösten 2020.

Läs mer

Jan Bjerkesjö