Tunnelborrmaskin minskar påverkan av omgivningen

Publicerad: 30 april, 2020

Den 240 meter långa tunnelborrmaskinen ger upphov till stomljud under en kortare tid för fastigheter byggda på berget. Foto Svenska kraftnät

Svenska kraftnät valde i ett tidigt skede alternativet med tunnelborrmaskin för etapp 2 i den elöverföring som kallas City Link och där borrningen nyligen har inletts. 

- Den främsta orsaken till det var att minska den omgivningspåverkan som uppstår under byggtiden. Med en tunnelborrmaskin uppstår exempelvis inte skadliga vibrationer i byggnader på markytan, säger projektledaren Rolf Axén. 

Stomljud som uppstår i samband med borrningen förväntas vara cirka tre veckor per fastighet. Den 13,4 km långa tunneln kan byggas från Anneberg till Skanstull utan behov av arbetstunnlar däremellan. Alternativet med sprängd tunnel hade inneburit att minst 3-4 centralt belägna arbetstunnlar hade behövts byggas vilket hade medfört en avsevärd störning.

Den tunnelborrmaskin som används är vald och designad för det hårda stockholmsberget. Även med tunnelborrmaskin tätas och förstärks berget med i stort sett samma metoder som för en sprängd tunnel. Själva borrningen sker med en metod som beskrivs steg för steg i en animerad film.

- Vi tätar berget med cement och förstärker med bultar och sprutbetong där det behövs, säger Rolf Axén.

När fattades beslut om att bygga en tunnel under Stockholm och av vilken anledning?

Anledningen var att Svenska kraftnät fick ett regeringsuppdrag 2004 att tillsammans med regionnätsägarna Vattenfall och Ellevio samt Länsstyrelsen och berörda kommuner utreda möjligheterna att långsiktigt säkra stockholmsregionens elförsörjning, säger Rolf Axén.

Samarbetet ledde 2008 fram till en rapport som underlag för projektet Stockholms Ström som omfattade ett 50-tal projekt, bland annat elöverföringen CityLink från norra till södra Stockholm via de östliga delarna av staden. För etapp 2 av CityLink klarställdes under utrednings- och tillståndsprocessen att en borrad tunnel var den lämpligaste och miljömässigt bästa lösningen.

 

Tunnelborrning miljömässigt bästa alternativet

Är tunnelborrning det miljömässigt bästa alternativet för ett sådant här projekt?

- Vi kom tidigt fram till att tunnelborrningen var det vi förordade. 

Sprängning, luftledning och markkabel var alternativ som inte visade sig lämpliga för passagen genom Stockholms centrala delar. Inte heller alternativet med sjökabel. 

- Tunnelborrningen är det bästa alternativet ur många aspekter, inte minst miljömässiga, och det har många fördelar. Vi får ett effektivt berguttag och inga vibrationer påverkar byggnader annat än stomljud. När det gäller kabelinstallationer så är en borrad tunnel också att föredra.

 

Rigoröst kontrollprogram

Vilka utmaningar ställs ni inför under processen och hur har dessa lösts?

- Tunneldragning, byggmetod och miljöpåverkan för Anneberg-Skanstull Tunnel har under närmare fjorton år föregåtts av ett stort antal undersökningar om berget och de utmaningar som är förknippade med arbete under mark. Genom de kontrollprogram som är upprättade för hydrogeologi och akustik följer vi ständigt upp och ser över det arbete som bedrivs. Vi följer bland annat upp att de stomljud eller annat buller som kan uppkomma inte överskrider de riktvärden som anges i projektets miljödom och att vi inte orsakar skadlig grundvattensänkning. Vi gör det med ett stort antal mätare längs hela tunnelsträckningen, t ex stomljuds- och vibrationsmätare, grundvattenrör och pejlrör, samt genom att besiktiga särskilt känsliga byggnader inför sprängningsarbete vid ventilationsschakten. Tunnelborrningen sker med hänsyn till vår omgivning, närboende och verksamma, som kan påverkas under byggnationen.

Vad avgjorde att ni valde JV Hochtief-Implenia som entreprenör?

- Svenska kraftnät upphandlar entreprenörer i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (”LUF”). Den entreprenör som tilldelades tunnelentreprenaden för projektet är JV HOCHTIEF-Implenia HB, Tysklands respektive Schweiz största byggbolag, med lång erfarenhet av tunnelentreprenader runt om i världen.

 

Transportband för bergmassor

Hur sker borttransporten av borrkaxet? Vilka mängder handlar det om?

- Bergmassorna från tunneln tas ut på ett transportband. En masshanteringsplan finns framtagen och är inskickad till tillsynsmyndigheterna för remiss men är ännu inte fastställd. Entreprenören ansvarar för hantering av bergmassorna som kan komma att användas t ex för kommande vägbyggen.

Hur påverkar det de boende under projektet?

- Riktvärden för buller i projekt Anneberg-Skanstull Tunnel regleras i miljödomen. Stomljud från tunneldrivningen kan höras i berggrundlagda byggnader under cirka tre veckor när tunnelborrmaskinen passerar. Vibrationer i samband med tunneldrivning med tunnelborrmaskin ligger på mindre än 0,1-0,2 mm/s i byggnaders grundläggningsnivå. Det ger inte skadlig påverkan på byggnader. Människans känseltröskel är mindre än 0,5 mm/sekund. Tunneln kommer att borras på mellan 50-100 meters djup under markytan vilket gör att vibrationerna sannolikt kommer att bli ännu lägre.

- Vi kommer regelbundet att mäta, följa upp och säkra att vi inte överstiger de nivåer som finns i projektets miljödom. För berggrundlagda bostäder finns möjlighet till tillfällig vistelse för boende om stomljudet, utifrån vissa förutsättningar, skulle överskrida föreskrivna riktvärden. Direktkontakt tas med berörda i god tid innan tunnelborrmaskinen närmar sig det aktuella området.

 

 

Läs även 240 meter lång tunnelborrmaskin under Stockholm

Jan Bjerkesjö