Bräddmagasin blev lösning på bräddproblem

Publicerad: 24 mars, 2020

Foto Pauline Carlborg Värmdö kommun och Marin Klang Frentab.

Värmdö kommun bygger en avloppspumpstation dimensionerad för 6500 pe*, som ska ta emot spillvatten från Bullandö och områdens på söder och norra sidan Strömma kanal via sjöledningar. Projektet innehåller olika typer av schaktfria metoder.

Pumpstation är försedd med handske för mobilt reservkraftverk och även bräddmagasin på cirka 200 kubikmeter. 

- Det finns två pumpar i stationen varav en är i reserv. Detta är några av Värmdö kommuns lösningar på bräddproblematiken. Ledningar har förlagts schaktfritt under väg 222, Trafikverkets väg, och därefter som sjöledningar med landföring på södra sidan Strömma kanal, säger projektledaren Pauline Carlborg, Helm project management och konsult för Värmdö kommun samt medlem av svenska arbetsgruppen i SSTT.

Arbetet inleddes i januari ifjol och beräknas vara klar till sommaren. De schaktfria metoderna har varit ramning, styrd borrning och sänkbrunn.

- Vi får inte schakta under trafikverkets väg så därav ramning och styrd borrning. Sänkbrunn valdes för bräddmagasinet på grund av rådande markförhållanden med lös lera.

Dyka och spränga
En särskilt utmanande del av projektet har varit att få sänkbrunnen på plats. Eftersom inte tillräckligt med geotekniska undersökningar hade gjorts så träffade man på stora block i arbetet med att sänka ned sänkbrunnen. Konsekvensen blev en fördyring eftersom man blev tvungna att dyka ner och spränga bort blocken. 

- En lärdom är att man inte ska snåla med de geotekniska undersökningarna.

Problem uppstod även eftersom det var mycket höga vattenflöden, vilket gjorde det svårt att hålla undan vattnet i spontgropen.

- Liksom bottenupptryckning i sänkbrunnen när den var fördiggjuten. Det gjorde att armering stod rätt upp och betongen inte kunde hålla tätt.

Resultatet blev att botten på sänkbrunnen behövde göras om.

Utan problem
Däremot gick ramningen och den styrda borrningen utan problem. 

- Deltiden på 1 april, som var särskilt viktigt i projektet, kan hållas eftersom arbeten i vatten inte får bedrivas efter denna tidpunkt förrän till hösten.

Där borrningen mynnade ut i havet fortsatte förläggningen med så kallade färdigviktade sjöledningar i vattnet över till södra sidan Strömma kanal. Det visade sig vara en enkelt och snabb förläggning utan hantering av vikter.

Fotnot: *pe är förkortning för Personekvivalent = föroreningsbelastning som används vid dimensionering av avloppsanläggningar och motsvarar den mängd som en person avger schablonmässigt på ett dygn.

Jan Bjerkesjö