Läcksökning med satellit - fungerar det?

Publicerad: 30 januari, 2020

Johan Wallberg från Norrvatten fick presentera VA SYDs test med läcksökning via satellit under Teknikträffen. Foto Jan Bjerkesjö

Johan Wallberg från Norrvatten fick presentera VA SYDs test med läcksökning via satellit under Teknikträffen. Foto Jan Bjerkesjö

VA SYD testade under 2019 läcksökning via satellit. Men den stora frågan är förstås - fungerar det? Många läckor har hittats och det har skapat ett stort engagemang inom organisationen vilket lett till att VA SYD under 2020 kommer anställa två läcksökningstekniker på heltid för att arbeta med aktiv läcksökning. 

VA SYD har ansvar för cirka 200 mil vattenledningar i fem kommuner - Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Med en halv miljon kunder är VA SYD en av landets största organisationer för vatten och avlopp.

Men man har ingen aktiv läcksökning och vattenförlusterna, allt vatten som man inte får betalt för dvs inte bara läckage, varierar mellan tio och 20 procent i de fem kommunerna.

För att komma tillrätta med problemet på bästa sätt arbetade man under 2019 fram hur man smartast ska arbeta med vattenförlusterna. Ett av testerna var att genomdriva läcksökning med satelliter.

Om testet berättade Johan Vallberg, chef för projekt och entreprenad vid Norrvatten, i samband med Teknikträffen eftersom ingen från VA SYD fanns närvarande.

 

Japansk satellit

VA SYD tog kontakt med Utilis, ett israeliskt bolag som använder en japansk satellit försedd med en L-bandsradar, för att genomföra testet. Med radarn scannas vad som finns upp till två mer under markytan. Databearbetningen analyserar konduktiviteteten under markytan och kan på det sättet särskilja dricksvatten, grundvatten, ytvatten etc.

Projektet genomfördes gemensamt med sex organisationer och 14 kommuner i sydvästra Skåne. Med hjälp av satellit fick man fram över 1200 misstänkta läckor, varav hälften var inom VA SYDs område. 

Den stora vinningen med metoden att istället för att behöva leta igenom VA SYDs över 200 mil ledningsnät så får man utpekat var man ska ut och leta läckor för att effektivisera arbetet. VA SYD utmanade även några erfarna kollegor att markera ut 10 punkter med samma diameter för att se vad de får för resultatet. 

VA SYD tog också hjälp av en läcksökningsfirma från Köpenhamn, som genomförde kontroller genom ventillyssning under fyra veckors fältarbete.

 

Resultatet

Och vad blev då resultatet? Omkring 160 punkter genomsöktes och 66 läckor hittades. 36 utgjordes av servisläckor, varav fem på fastighetsägarens sida. Läckor hittades även på 19 huvudledningar och på elva brandposter.

Personalens resultat blev att läckor hittades i fem av tio punkter, vilket totalt utgjordes av åtta läckor.

Fanns läckorna inom de 200-metrarna? 58 procent av läckorna gjorde det, resterande fanns strax eller långt utanför området. Baserat på erfarenheter från andra projekt säger sig Utilis att 90 procent av läckorna hittas inom deras cirkel.

Totalt hittades i snitt 3,5 läckor per dag i testet. Utan aktiv läcksökning har det handlat om i snitt 0,6 läckor per dag under de senaste fem åren. Det uppskattade läckageflödet har varit 0,3 liter per sekund i genomsnitt, vilket ger 550.000 kubikmeter per år och cirka 10 procent av VA SYDs totala vattenförluster.

Kostnadsbesparingen på årsbasis handlar om över en miljon kronor, samtidigt som utgifter varit totalt 800.000 kr.

 

Slutsatsen

VA SYDs slutsats är att projektet i sin helhet är väldigt lyckat. Det har lyft frågan om vattenförluster högt upp på agendan och det har skapats ett stort engagemang i organisationen. Att på 4 veckor hitta vattenförluster som beräknas motsvara över 10 procent är de nöjda med. Den egna personalen hade bra träffsäkerhet, men det är samtidigt svårt att jämföra mot Utilis då de fått helt olika underlag och bakgrundskännedom. 

För att göra en rättvis bedömning över metoden säger VA SYD att det bör jämföras mot hur mycket läckor man hinner utan satelliten. Eftersom det inte har bedrivits någon aktiv läcksökning tidigare har detta där emot inte kunnat göras på ett bra sätt. Det man kunnat se är att det i snitt hittas cirka 3 läckor mer per arbetsdag, men hur mycket av det som beror på satelliten jämfört mot att de var ute och göra fältarbete kan de inte ge svar på. 

VA SYD utesluter inte ytterligare kontroller i framtiden, men i närtid läggs allt fokus på installation av flödesmätare för att sektioner upp ledningsnätet samt vara ute i fält och göra aktiv läcksökning. Fokus ligger också på installation av smarta vattenmätare och en upphandling på 65 000 mätare pågår och det görs även mycket för att få koll på egenförbrukningen.

Resultatet i VA SYDs projekt uppfyller inte vad det gemensnittliga utfallet av Utilis tidigare projekt. Det kan sannolikt på flera olika faktorer, det kan till exempelvis vara att det är vattenrik mark med väldigt rent vatten och låg konduktivitet. Det skulle kunna göra det göra det svårt att se skillnaden. Djupet på ledningarna kan också vara en faktor som spelar in. Om man endast kollar på träffsäkerheten av de utpekade områdena är det sannolikhet mycket lättare att hitta läckor på torra platser med högt förlagda ledningar.

 

Målsättning

VA SYD har satt upp mål om att år 2025 ha i genomsnitt åtta procent vattenförluster i alla fem kommuner och att definiera upp ett 20-tal aktiviteter inom målet. 

Under år 2020 kommer VA SYD att påbörja aktiva läcksökning och två läcksökningstekniker anställs på heltid. Dessutom satsar VA SYD på självfinansierade tjänster, kostnadsbesparingar av minskat inköp av vatten från Sydvatten och att energikostnader ska täcka alla omkostnader.

VA SYD