Hållbarhetsutvärdering av olika dagvattenlösningar

Publicerad: 29 december, 2019

Foto Robert Lawton/Wikimedia Commons

Foto Robert Lawton/Wikimedia Commons

Hur hållbara är olika så kallade ”hållbara dagvattenlösningar” egentligen? För att få svar på denna fråga utvärderar Pär Öhrn Sagrelius, industridoktorand på Tyréns inom DRIZZLE projektet, hållbarhetsaspekter av dagvattensystem i olika fallstudier.

Urbanisering och förtätning av städer gör urban dagvattenhantering till en kritisk utmaning för samhällen globalt. Intresset för dagvattenfrågor i stadsmiljö har ökat exponentiellt under de senaste decennierna. Dagvattenhantering har gått från att enbart omfatta kvantitetsproblem till att även inkludera kvalitetsfrågor. Under de senaste åren har dessutom mervärdesaspekten uppmärksammats och dagvatten ses numer som en resurs som ska, så långt det är möjligt, utnyttjas. 

I Sverige har den här utvecklingen gjort att naturbaserade, grön-blåa dagvattensystem fått allt mer uppmärksamhet. Fokus är på lokalt omhändertagande av dagvatten och så kallad hållbar dagvattenhantering. Omställningen har dock inte varit problemfri utan flera utmaningar och barriärer mot detta har identifierats i tidigare forskning. Dessutom har svårigheter med att utvärdera hållbarhetsaspekten påvisats, vilket försvårar för både planering och implementering av dessa system. Det är tydligt att den generella målbilden och visionen om mer hållbar dagvattenhantering är i osynk med hur den faktiska dagvattenhanteringen går till i Sverige idag.

För att fylla kunskapsluckan gällande hållbarhetsaspekter av olika dagvattensystem, arbetar vi med en studie inom det Vinnovafinansierade projektet DRIZZLE. Med en multikriterieanalys ska dagvattenlösningar utvärderas med avseende på olika hållbarhetsindikatorer. Multikriterieanalysen kommer dessutom inbegripa ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att täcka olika aktörers intressen och på det sättet underlätta och möjliggöra för att mer hållbara beslut tas inom urban dagvattenhantering i framtiden. Målet är att öka kunskapen om hur hållbar olika så kallade ”hållbara dagvattenlösningar” verkligen är och tydliggöra hur utvärdering av dessa system kan, på ett meningsfullt sätt, gå till.

Dag&Nät nyhetsbrev