Flera framtidsprojekt pågår på Gotland

Publicerad: 19 juni, 2019

Det pågår flera projekt för att lösa vattenfrågan på Gotland. Foto Region Gotland

Vattenfråga är en central fråga för Gotland och öns framtid. Det är viktigare att lösa hur man ska kunna förse nybyggnation med vatten än med annan infrastruktur, menar VA-chefen Susanne Bergegaard Pettersson.

- Vattenfrågan har sedan några år tillbaka en oerhörd tyngd. Partier gick till val på frågan om hur vattenbristen ska lösas på Gotland så den politiska viljan finns.

Det finns flera intressanta projekt som pågår, förutom de två bräckvattenverk som byggts och satts i drift.

Ett sådant projekt är ett nytt bostadsområde, Visborgsområdet, i södra delen av Visby, där man jobbar med vattenbesparande åtgärder genom hela projekteringen.

- Vi bygger två rör ut från området. Dels för att återanvända vatten, dels för att förse avloppsreningsverket.

I ett annat bostadsområde, Terra Nova, tar man tillvara på takvatten och återför det till en våtmark i närheten. Det gör att det bara är dagvatten från vägarna som kommer till reningsdammen.

Vatten från kalkindustrin
Ett annat projekt som ännu inte påbörjats är hur vatten från kalkindustrierna på norra Gotland ska kunna tas tillvara.

- Det är en utmaning för oss hur vi ska kunna uppmagasinera råvatten, regnvatten, och därför kommer ett par spännande projekt att genomföras i framtiden med Nordkalk och Cements.

Nordkalk har pumpat länshållningsvatten till ett kalkbrott som idag inte längre används. Där samlas även regnvatten och det är något som Gotland gärna vill kunna använda.

- Vi kanske behöver bygga ett vattenverk med membranrening. Nordkalks har fått sin ansökan godkänd men överklaganstiden är inte över. Det handlar om cirka 300.000 kubik som skulle komma regionen tillhanda.

Bygga ledningar från norr
För Cementas del handlar det om ett mindre kalkbrott med processvatten. Men det handlar också om att bygga ledningar från norra delen till Visby.

- Jag kan väl också nämna att det finns en möjlighet att vi hittar en ny grundvattentäkt, men eftersom man letat i 40 år efter en så är väl sannolikheten liten. Vi har samarbete med SGU som gjort överflygningar i försöket att hitta en bra täkt.

Susanne menar att det finns tre möjligheter att förse Visby med ytterligare vatten, nämligen genom avsaltning av Östersjövatten, återanvända spillvatten eller hämta vatten från kalkindustrin.

Jan Bjerkesjö