Innovasjonsprogram i Norge fra 2020?

Publicerad: 25 april, 2019

Seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet, Line Ø. Angeloff, har god tro på at norsk vannbransje får sitt eget innovasjonsprogram i løpet av neste år. Foto: Odd Borgestrand

Seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet, Line Ø. Angeloff, har god tro på at norsk vannbransje får sitt eget innovasjonsprogram i løpet av neste år. Foto: Odd Borgestrand

Etablering av Vannbransjens eget innovasjonsprogram ligger fortsatt fram i tid etter at Regjeringen nå har lagt fram Folkehelsemeldingen, der vann og avløp i et helseperspektiv blir omtalt i et eget kapittel.   

Under Vannbransjens Innovasjonskonferanse i Oslo kunne ikke seniorrådgiver Line Ø. Angeloff være konkret på når norsk vannbransje får sitt eget innovasjonsprogram, men håpet er at det skal være på plass i løpet av 2020. Det tar tid å få gjennom politiske avklaringer og ikke minst økonomiske ressurser for å opprette et program av denne typen.

Oppgradering er nødvendig
Oppgradering av vann- og avløpsanlegg i Norge, spesielt med tanke på økte sikkerhetskrav, klimaendringer og behov for utskiftning av gammelt ledningsnett, vil kreve store investeringer for kommunene og kostnader for abonnentene i årene fremover. Ny teknologi og innovative løsninger er påkrevd og ønskelig for å løse disse utfordringene. Gjennom Protokoll for vann og helse og nasjonale mål for vann og helse har Norge forpliktet seg til å sørge for helsemessig forsvarlig og trygt drikkevann og tilfredsstillende sanitærforhold for befolkningen. 

Utredningsarbeidet har vært lagt til Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr i Folkehelseinstituttet, der nettopp Line Ø. Angeloff har vært prosjektleder. Folkehelseinstituttet foreslår at målet for programmet skal være å bidra til at vi har velfungerende vann- og avløpsanlegg i Norge som ivaretar hensynet til god helse i befolkningen. Videre at det opprettes et fond på inntil 150 millioner kroner i året over en treårs periode i første omgang. Fondets midler skal helt eller delvis skal finansiere forsknings- og utviklingsprosjekter som bidrar til at fremtidige investeringer i vann- og avløpssektoren blir mest mulig kostnadseffektive og bærekraftige.  Resultatene fra prosjektene bør bidra til økt eksport og sysselsetting, internasjonalisering og teknologisamarbeid i vannbransjen. For å få til dette bør det avsettes fondsmidler til innovative prosjekter som kan løfte vann- og avløpsfeltet i Norge, heter det i utredningen, ledet av Folkehelseinstituttet, og hvor også Norsk Vann har vært en sentral aktør.

Store ambisjoner
Forslaget til innovasjonsprogram har store ambisjoner for norsk vannbransje.
-Skal vi lykkes med dette, må hele vannbransjen nå rigge for en storsatsing for å sikre nok kompetanse og kapasitet i alle ledd fra forskning og utvikling til testing og implementering av nye løsninger, sa Angeloff under innovasjonskonferansen i Oslo.

Regjeringen er tydelig på utfordringene for norsk vannbransje i Folkehelsemeldingen. Det blir slått fast at ansvaret ligger i den enkelte kommune, og regjeringen er bekymret over standarden på det norske ledningsnettet. Det blir bekreftet at Norge er blant de dårligst stilte land i Europa når det gjelder lekkasjetap. Lekkasjer kan føre til innsug av forurenset vann og dermed fare for at folk kan bli syke av infisert drikkevann. Det er dessuten lite bærekraftig, siden mye mer drikkevann må behandles og desinfiseres mer enn det som når fram til forbrukerne.

Kommunene har sviktet
Meldingen slår fast at kommunene ikke ser ut til å ta gammelt og dårlig ledningsnett alvorlig nok, til tross for at utfordringene har vært kjent i mange år. En utskiftningstakt på 0,6 til 0,7 prosent for vann og avløp er etter regjeringens oppfatning alt for lav, og slår fast at det nasjonale målet må opp til to prosent.

Meldingen slår fast at utviklingen er urovekkende fordi den vedvarende foreldingen av drikkevannsledningene på sikt kan føre til flere sykdomstilfeller. Folkehelseinstituttet gjennomfører nå en omfattende studie for å kartlegge sammenhengen mellom vannforbruk og mage-tarm-sykdom. Resultatene av denne studien er forventet neste år.

Regjeringen har gitt seg selv et år til å evaluere og oppdatere ennomføringsplanen for nasjonale mål for vann og helse. Det blir ikke slått fast at det skal etableres et program for teknologiutvikling. Meldingen sier at regjeringen «vil vurdere» et program. Det skal imidlertid etablere et interdepartementalt samarbeidsforum med sikte på en helhetlig forvaltning der man ser vann, avløp og samfunnssikkerhet i en sammenheng. Det skal også vurderes å nedsette et utvalg for å gjennomgå rapportering på vannområdet med sikte på å effektivisere og identifisere svakheter og utfordringer på området, kom det fram under innovasjonskonferansen, som samlet 115 deltakere fra hele landet.

Av Odd Borgestrand