Pilotrørsboring under Nordlandsbanen i Trondheim

Publicerad: 17 december, 2018

 

Bildet: Anleggsområdet ligger tett inntil Nordlandsbanen og en kunstgressbane på Lade i Trondheim. Livet går som normalt både på jernbanen og på idrettsbanen selv om vann- og avløpsrør etableres seks meter under bakken.  Her er en gruppe rådgivere fra Norconsult på befaring.

Steg Entreprenør har sikret seg totalentreprisen for separering av spillvann og overvann og i tillegg også etablering av en vannledning for kommunalteknikk i Trondheim kommune.

-Ved alle kryssinger under jernbanelinjer forlanger Bane Nor at ledningsstrekk legges i varerør for å minimere risiko for setninger på skinnegangen. Derfor er pilotrørsboring en godt egnet NoDig-metode for dette oppdraget, sier prosjektleder Gaute Øksne i Steg Entreprenør AS. 

Pilotrørsboring med presisjonstyring
Er nettopp en metode som borer på ekstremt små marginer, og da er det snakk om et avvik med toleranser på +/- 20 millimeter på et 130 meters strekk.  Med denne metoden kan Steg i samarbeid med danske Østergaard bore stålvarerør for deretter å trekke inn PE-ledninger i strekk opp til 130 meter. Pilotrørene kjøres med doble vegger med et optisk styresystem. Selve borestrengen er stiv, og man unngår dermed svanker som lett kan oppstå ved retningsstyrt boring.

Piloten brukes til styring av stålvarerør i dimensjoner fra 200 til 1200mm. Ved mindre dimensjoner kan det benyttes direkte inntrekking i dimensjoner fra 110 til 400 mm.

Separeringsjobb
Steg Entreprenørs oppgave er å etablere tre strekk for vannledning, spillvannsledning og overvannsledning under Nordlandsbanen ved Lilleby stasjon på Lade i Trondheim. Hvert av strekkene er på 100 meter. Vannledningen har en dimensjon på 180 mm, som etableres inne i et PE varerør på 250 mm. Spillvannsledningen er en PE 630 mm, som etableres inne i et stålvarerør på 711 mm.  Overvannsledningen er et PE-rør på 900 mm, som etableres i et stålvarerør på 1016 mm, forteller prosjektleder Gaute Øksne. PE-rørene er levert av Hallingplast AS.
I dette området er det mye leire, men med pilotrørsboring har vi full kontroll, forsikrer han. Nøyaktighet er et viktig stikkord i dette prosjektet. På den ene siden av jernbanelinja har kommunen lagt fram rør som skal kobles inn mot de strekkene som nå etableres under jernbanelinja. Når rørene ligger på 5-6 meters dybde betyr det at Steg Entreprenør også må etablere pressgropa nede på seks meter for å komme i riktig høyde med de eksisterende ledningene i området. Mottaksgropa er også på seks meters dybde. 

Samarbeid med Østergaard
Det er mannskaper fra samarbeidspartner Østergaard som gjennomfører den praktiske pilotrørsboringen, mens Stegs og Østergaard Anleggs mannskap håndterer de øvrige oppgavene tilknyttet prosjektet i tett samarbeid, inklusiv prosjektledelse, både fra Steg og Østergaard. Rett ved siden av jernbanelinja på begge sider blir det nå etablert tre kumsett for tilkobling av vannledning, spillvann og overvann. I tillegg etableres en ny hovedvannledning på 60 meter inn i den tilstøtende Ladeveien.
-Dette er et spennende, krevende og omfattende prosjekt som skal være fullført innen slutten av mars. Vi har ikke møtt på spesielle overraskelser, og framdriften går dermed etter planen. Det er spesielt viktig ved denne type kompliserte oppgaver, at begge selskapene bidrar med all sin kompetanse, sier Gaute Øksne. 

Han er godt fornøyd med entrepriseformen i prosjektet, og mener rådgiverselskapet Norconsult også har gjort en god prosjekteringsjobb.
-Som totalentreprenør kan vi påvirke metode og nødvendige valg underveis. Det betyr at vi har påtatt oss det hele og fulle ansvar for gjennomføringen, og vi må stå for de valgene vi foretar. Samarbeidet med Trondheim kommune har fungert godt. Det er alltid en fordel å samarbeide med en profesjonell bestiller, sier Øksne, som blir godt kjent med Trondheim også neste år. En større tunneleringsjobb skal utføres for kommunen sør for byen, og det betyr at Steg Entreprenør sammen med Østergaard vil blir en del av bybildet i Trondheim fortsatt.

Dette er Pilotrørsmetoden

Pilotrørsmetoden minner i metode om styrt boring. I stedet for pilotstenger benyttes pilotrør med utvendig diameter på ca. 10 cm.
Styring av boringen skjer med borehode. Ved pilotrørsmetoden monteres et optisk lys like bak borehodet, og boringingen forutsetter at det optiske lyset er synlig gjennom pilotrørene fra pressegropen under hele boreforløpet.
Boringen kan kun gjennomføres ved synlig kontakt med borehodet. Det vil si at utførelsestoleranser maksimalt kan være opp til ca. 3 cm. Av samme grunn kan det utelukkende etableres rettlinjede ledninger med metoden, og boreriggen skal etableres i flukt med pilotboringen. Boreriggen blir derfor i de aller fleste tilfellet etablert i en pressegrop. Pilotrørsmetoden benyttes spesielt der det stilles store krav til små ledningstoleranser ved etablering av ledningen, eksempelvis selvfallsledninger SP.
Metoden brukes både for inntrekking av PE rør i dimensjon fra 80 til400mm, og for gjennompressing eller boring av stålrør fra 200 til 1200mm. PE rør trekkes/bores tilbake av pilotrøret, stålrør presses etter pilotrøret.
Pilotrøret er en guide for en etterfølgende etablering av et medierør. Etablering av førings- eller medierør kan både skje ved pressing fra en pressegrop og ved trekking av rør fra mottaksgrop.

 

Forholdene i Trondheim krevde etablering av en pressegrop på 10 x 6 meter i hele 6 meters dybde.

Forholdene i Trondheim krevde etablering av en pressegrop på 10 x 6 meter i hele 6 meters dybde.

Tekst: Odd Borgestrand. Foto:Steg/Østergaard